نام کالا کمترین قیمت - تومان بیشترین قیمت - تومان
BOSCH TDS373117P ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۱,۰۴۵,۰۰۰
BOSCH TDS3831104 ۱,۳۶۵,۰۰۰ ۱,۴۱۱,۰۰۰
BOSCH TDS2241 ۷۹۰,۰۰۰ ۷۹۰,۰۰۰
BOSCH TDS3715100 ۸۸۹,۰۰۰ ۸۸۹,۰۰۰
BOSCH TDS3815100 ۹۸۹,۰۰۰ ۹۸۹,۰۰۰
BOSCH TDS4581 ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
BOSCH TDS6040 ۱,۱۲۶,۰۰۰ ۱,۱۲۶,۰۰۰
BOSCH TDS8030 ۱,۲۸۰,۰۰۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰
PHILIPS GC8650 - مخزن دار ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۲۰,۰۰۰
PHILIPS GC7035 - مخزن دار ۶۸۰,۰۰۰ ۶۹۹,۰۰۰
Tefal GV6720 ۶۹۳,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰
Tefal GV8981 ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰