نام کالا کمترین قیمت - تومان بیشترین قیمت - تومان
GREE G MATIC-H18H3 -18000 -سرمایش و گرمایش ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
GREE G MATIC-H18C3-18000-مصرف B- سرمایش ۳,۱۰۰,۰۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰
GREE G MATIC-H24C3-مصرف انرژی b - سرمایش24000 ۳,۷۰۰,۰۰۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰
GREE G MATIC-H30C3-فقط سرمایش B- مصرف انرژی ۴,۴۵۰,۰۰۰ ۴,۴۵۰,۰۰۰
GREE G MATIC-H36C3-36000-مصرف ب- فقط سرمایش ۵,۲۰۰,۰۰۰ ۵,۲۰۰,۰۰۰
GREE ICOOL-H12C3-12000- مصرف A- فقط سرمایش ۲,۳۷۳,۰۰۰ ۲,۳۷۳,۰۰۰
GREE ICOOL-H18C3- 18000-فقط سرمایش- مصرف آ ۳,۲۶۰,۰۰۰ ۳,۲۶۰,۰۰۰
GREE ICOOL-H24C3-24000-مصرف A ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰
GREE ICOOL-H12H1-12000-سرمایش و گرمایش-کم مصرف ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
GREE ICOOL-H18H1- 18000-کم مصرف ۳,۷۹۰,۰۰۰ ۳,۷۹۰,۰۰۰
GREE ICOOL-H24H1 - 24000- سرمایش و گرمایش -کم مصرف ۴,۲۵۰,۰۰۰ ۴,۲۵۰,۰۰۰
GREE E MATIC-H12H1-12000- سرمایش و گرمایش- کم مصرف ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰
GREE Q MATIC-H09H1-9000- سرمایش و گرمایش ۲,۱۳۰,۰۰۰ ۲,۱۳۰,۰۰۰
GREE Q MATIC-H12H1-12000- سرمایش و گرمایش ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۲,۳۴۰,۰۰۰
GREE Q MATIC-H24H1-24000- سرمایش و گرمایش - کم مصرف ۳,۷۴۰,۰۰۰ ۳,۷۴۰,۰۰۰
GREE R4 MATIC-H09H1-9000-سرمایش و گرمایش ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰
GREE R4 MATIC-H12H1-12000- سرمایش و گرمایش ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
GREE R4 MATIC-H18H1- 18000- سرمایش و گرمایش ۳,۳۰۰,۰۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰
GREE R4 MATIC-H24H1- 24000- سرمایش و گرمایش ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰
LG BV096STQ -Smart Inverter-9000- سرمایش و گرمایش- A +کم مصرف ۳,۱۵۶,۰۰۰ ۳,۱۵۶,۰۰۰
LG BV126STQ -Smart Inverter-12000- سرمایش و گرمایش-مصرف انرژی کم ۳,۳۲۰,۰۰۰ ۳,۳۲۰,۰۰۰
LG BV246STQ-Smart Inverter-24000-سرمایش و گرمایش ۵,۵۵۵,۰۰۰ ۵,۵۵۵,۰۰۰
LG NV096TQ - Inverter-9000- سرد و گرم- A+کم مصرف ۲,۵۰۵,۰۰۰ ۲,۵۰۵,۰۰۰
LG NV126TQ -Smart Inverter-12000-سرمایش و گرمایش- A+ کم مصرف ۲,۶۶۰,۰۰۰ ۲,۶۶۰,۰۰۰
LG NV186TQ-18000-سرمایش و گرمایش-Smart Inverter-مصرف کم انرژی A+ ۳,۰۹۵,۰۰۰ ۳,۰۹۵,۰۰۰
LG AV096MTQ - ART COOL - Smart Inverter-9000-سرمایش و گرمایش ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰
LG AV126MTQ-ART COOL-Smart Inverter-12000-سرمایش و گرمایش- کم مصرف ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
LG AV186MTQ-ART COOL-18000- سرمایش و گرمایش-کم مصرف-Smart Inverter ۴,۰۸۵,۰۰۰ ۴,۰۸۵,۰۰۰
LG AV246MTQ -24000-ART COOL-Smart Inverter-سرمایش و گرمایش-کم مصرف ۴,۹۸۰,۰۰۰ ۴,۹۸۰,۰۰۰
LG NB096TQ-9000-سرمایش و گرمایش- اینورتر ۲,۰۹۰,۰۰۰ ۲,۰۹۰,۰۰۰
LG NB126TQ-12000-سرمایش و گرمایش -NEW TITAN- نیو تایتان ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰
LG NB186TQ ۳,۲۰۰,۰۰۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰
LG NB186TC-18000- فقط سرمایش ۳,۱۱۵,۰۰۰ ۳,۱۱۵,۰۰۰
LG NB246TQ-24000- سرمایش و گرمایش ۳,۶۳۶,۰۰۰ ۳,۶۳۶,۰۰۰
LG NB246TC-24000-فقط سرما ۳,۳۶۰,۰۰۰ ۳,۳۶۰,۰۰۰
LG TITAN BIG -TV306STQ-3000- سرمایش و گرمایش ۶,۰۹۷,۰۰۰ ۶,۰۹۷,۰۰۰
Midea 18H1I-K-18000- سرمایش و گرمایش - کم مصرفMission Inverter- ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰
Midea 24H1I-K-24000- s- سرمایش و گرمایش - کم مصرف ۴,۶۰۰,۰۰۰ ۴,۶۰۰,۰۰۰
Midea EASY-12H1-K-12000- سرمایش و گرمایش ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰
Midea EASY-18H1-K-18000- سرمایش و گرمایش ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۱,۸۵۰,۰۰۰
Midea EASY-24H1-K- 24000- سرمایش و گرمایش ۳,۲۵۰,۰۰۰ ۳,۲۵۰,۰۰۰
Midea EASY-30H1-K-30000-سرمایش و گرمایش ۴,۳۷۰,۰۰۰ ۴,۳۷۰,۰۰۰
Midea MISSION-12C3-K-12000- سرمایش ۱,۷۲۰,۰۰۰ ۱,۷۲۰,۰۰۰
Midea MISSION-18C3-K-18000- سرمایش ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
Midea MISSION-30C3-K-30000-فقط سرمایش ۴,۰۳۰,۰۰۰ ۴,۰۳۰,۰۰۰
Samsung AR13KPFU ۲,۱۲۵,۰۰۰ ۲,۱۲۵,۰۰۰
Samsung AR19KPFU ۳,۲۰۰,۰۰۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰
Samsung AR25KPFU ۳,۱۹۹,۰۰۰ ۳,۱۹۹,۰۰۰
Samsung AR13KSSS ۲,۸۲۱,۵۰۰ ۲,۸۲۱,۵۰۰
Samsung AR13KCFU -12000 ۲,۰۶۰,۰۰۰ ۲,۰۶۰,۰۰۰
Samsung AR19KCFU - 18000 ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
Samsung AR10KSSS - 10000 ۲,۶۷۳,۰۰۰ ۲,۶۷۳,۰۰۰
Samsung AR19KSSS- 19000 ۳,۸۱۱,۵۰۰ ۳,۸۱۱,۵۰۰
Samsung AR25KSSS- 25000- اینورتر- سرمایش و گرمایش ۴,۴۰۵,۵۰۰ ۴,۴۰۵,۵۰۰
Samsung AR25KCSD- 25000-سرمایش-مصرف B ۳,۳۸۰,۰۰۰ ۳,۳۸۰,۰۰۰
Samsung AR25KCFU - 25000 - فقط سرمایش ۳,۰۱۰,۰۰۰ ۳,۰۱۰,۰۰۰
Samsung AR30KPFU-30000-فقط سرمیش- مصرف B ۳,۸۹۶,۲۰۰ ۳,۸۹۶,۲۰۰
Samsung AR30KCFU- 30000- فقط سرمایش ۳,۶۸۴,۴۵۰ ۳,۶۸۴,۴۵۰
Samsung AR13KPFS- 13000-سرمایش و گرمایش ۲,۱۷۵,۰۰۰ ۲,۱۷۵,۰۰۰
Samsung AR13KCFS - 13000-فقط سرمایش ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰
Samsung AR13KCSD- 12000- فقط سرمایش ۲,۳۹۹,۰۰۰ ۲,۳۹۹,۰۰۰
Samsung AR19KPSD-19000- سرمایش و گرمایش ۳,۳۰۵,۰۰۰ ۳,۳۰۵,۰۰۰
Samsung AR19KCSD-19000- سرمایش ۳,۱۸۰,۰۰۰ ۳,۱۸۰,۰۰۰
Samsung AR25KPSD-25000- سرمایش و گرمایش ۳,۵۷۰,۰۰۰ ۳,۵۷۰,۰۰۰
Samsung AR19KCFS-19000-فقط سرمایش- سری GOOD ۳,۱۱۰,۰۰۰ ۳,۱۱۰,۰۰۰
Samsung AR19KPFS-19000- سرمایش و گرمایش ۲,۸۵۰,۰۰۰ ۲,۸۵۰,۰۰۰
Samsung AR25KPFS-25000- سرمایش و گرمایش ۳,۱۵۰,۰۰۰ ۳,۱۵۰,۰۰۰
Samsung AR25KCFS -25000- سرمایشی ۲,۹۷۰,۰۰۰ ۲,۹۷۰,۰۰۰