نام کالا کمترین قیمت - تومان بیشترین قیمت - تومان
REMINGTON BHT300 ۱۴۵,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰
REMINGTON BHT6250 - بدن و صورت ۲۳۰,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
REMINGTON BHT2000A - بدن و صورت ۲۳۸,۰۰۰ ۲۳۸,۰۰۰
REMINGTON BHT6100 ۹۳,۰۰۰ ۹۳,۰۰۰
Braun BG5010 ۸۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰
Panasonic ES-2265 ۲۹۸,۰۰۰ ۲۹۸,۰۰۰
PHILIPS TT2040-Bodygroom ۳۷۰,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰
PHILIPS BG2036 ۲۶۰,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰
PHILIPS BG2024-Bodygroom ۱۳۵,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰