لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات Akhavan اخوان


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
سینک ظرفشویی -توکار و روکار
Akhavan توکار 136cr ۵۱۳,۰۰۰ ۵۱۳,۰۰۰
Akhavan توکار 156 ۸۱۲,۰۰۰ ۸۱۲,۰۰۰
Akhavan توکار 157 ۰ ۰
Akhavan توکار 158 ۰ ۰
Akhavan توکار 159 ۸۱۲,۰۰۰ ۸۱۲,۰۰۰
Akhavan توکار 160 ۸۱۲,۰۰۰ ۸۱۲,۰۰۰
Akhavan توکار 161 ۴۸۲,۰۰۰ ۴۸۲,۰۰۰
Akhavan توکار 161sd ۰ ۰
Akhavan توکار 300s ۱,۱۷۲,۰۰۰ ۱,۱۷۲,۰۰۰
Akhavan توکار 306s ۰ ۰
Akhavan توکار 310s ۰ ۰
Akhavan توکار 318 ۱,۱۸۴,۰۰۰ ۱,۱۸۴,۰۰۰
Akhavan توکار 324 ۰ ۰
Akhavan توکار 324s ۰ ۰
Akhavan توکار 330 ۱,۹۹۰,۰۰۰ ۱,۹۹۰,۰۰۰
Akhavan توکار 332 ۲,۲۱۸,۰۰۰ ۲,۲۱۸,۰۰۰
Akhavan توکار 334 ۱,۵۰۹,۰۰۰ ۱,۵۰۹,۰۰۰
Akhavan توکار 336 ۱,۲۱۳,۰۰۰ ۱,۲۱۳,۰۰۰
Akhavan توکار 338 ۱,۱۷۰,۰۰۰ ۱,۱۷۰,۰۰۰
Akhavan توکار 340 ۱,۰۱۷,۰۰۰ ۱,۰۱۷,۰۰۰
Akhavan توکار 342 ۷۹۱,۰۰۰ ۷۹۱,۰۰۰
Akhavan توکار 348 ۱,۶۹۰,۰۰۰ ۱,۶۹۰,۰۰۰
Akhavan توکار مدل 1 ۰ ۰
Akhavan توکار مدل 10 ۶۸۲,۰۰۰ ۶۹۵,۰۰۰
Akhavan توکار مدل 108 ۶۷۵,۰۰۰ ۶۷۵,۰۰۰
Akhavan توکار مدل 109 ۶۵۱,۰۰۰ ۶۶۴,۰۰۰
Akhavan توکار مدل 110 ۷۰۶,۰۰۰ ۷۰۶,۰۰۰
Akhavan توکار مدل 113 ۶۵۱,۰۰۰ ۶۶۴,۰۰۰
Akhavan توکار مدل 114 ۷۰۶,۰۰۰ ۷۰۶,۰۰۰
Akhavan توکار مدل 12 ۸۵۴,۰۰۰ ۸۵۴,۰۰۰
Akhavan توکار مدل 130 ۸۷۴,۰۰۰ ۸۷۴,۰۰۰
Akhavan توکار مدل 136 ۴۸۲,۰۰۰ ۴۸۲,۰۰۰
Akhavan توکار مدل 136SP ۰ ۰
Akhavan توکار مدل 139 ۷۴۶,۰۰۰ ۷۶۱,۰۰۰
Akhavan توکار مدل 14 ۶۳۰,۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰
Akhavan توکار مدل 140 ۷۸۶,۰۰۰ ۷۸۶,۰۰۰
Akhavan توکار مدل 141 ۸۰۴,۰۰۰ ۹۸۹,۱۰۰
Akhavan توکار مدل 145 ۸۱۲,۰۰۰ ۸۲۸,۰۰۰
Akhavan توکار مدل 147 ۸۱۲,۰۰۰ ۸۲۸,۰۰۰
Akhavan توکار مدل 15 ۷۰۱,۰۰۰ ۷۰۱,۰۰۰
Akhavan توکار مدل 16 ۹۷۳,۰۰۰ ۹۹۲,۰۰۰
Akhavan توکار مدل 18 ۷۵۳,۰۰۰ ۷۶۷,۰۰۰
Akhavan توکار مدل 2 ۶۵۵,۰۰۰ ۶۵۵,۰۰۰
Akhavan توکار مدل 20 ۴۷۱,۰۰۰ ۴۸۵,۰۰۰
Akhavan توکار مدل 21 ۰ ۰
Akhavan توکار مدل 300 ۱,۳۴۰,۰۰۰ ۱,۳۶۵,۰۰۰
Akhavan توکار مدل 302 ۱,۳۴۰,۴۰۰ ۱,۳۶۵,۰۰۰
Akhavan توکار مدل 304 ۱,۳۴۰,۴۰۰ ۱,۳۴۰,۴۰۰
Akhavan توکار مدل 306 ۱,۲۴۲,۰۰۰ ۱,۲۴۲,۰۰۰
Akhavan توکار مدل 308 ۱,۲۴۲,۰۰۰ ۱,۲۴۲,۰۰۰
Akhavan توکار مدل 310 ۱,۲۴۲,۰۰۰ ۱,۲۶۶,۰۰۰
Akhavan توکار مدل 312 ۸۷۲,۰۰۰ ۸۷۲,۰۰۰
Akhavan توکار مدل 314 ۸۷۲,۰۰۰ ۸۷۲,۰۰۰
Akhavan توکار مدل 316 ۸۷۲,۰۰۰ ۸۷۲,۰۰۰
Akhavan توکار مدل 4 ۹۱۶,۰۰۰ ۹۱۶,۰۰۰
Akhavan توکار مدل 43 ۸۷۸,۰۰۰ ۸۷۸,۰۰۰
Akhavan توکار مدل 44 ۹۶۵,۰۰۰ ۹۶۵,۰۰۰
Akhavan توکار مدل 47 ۸۷۲,۰۰۰ ۸۷۲,۰۰۰
Akhavan توکار مدل 49 ۹۴۲,۰۰۰ ۹۴۲,۰۰۰
Akhavan توکار مدل 6 ۸۴۶,۰۰۰ ۸۴۶,۰۰۰
Akhavan توکار مدل 67 ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰
Akhavan توکار مدل 69 ۸۶۵,۰۰۰ ۸۶۵,۰۰۰
Akhavan توکار مدل 71 ۸۸۱,۰۰۰ ۸۸۱,۰۰۰
Akhavan توکار مدل 72 ۷۹۴,۰۰۰ ۹۷۷,۳۰۰
Akhavan توکار مدل 73 ۷۶۱,۰۰۰ ۷۶۱,۰۰۰
Akhavan توکار مدل 8 ۹۴۳,۰۰۰ ۹۴۳,۰۰۰
Akhavan روکار 121sp ۴۸۶,۰۰۰ ۴۸۶,۰۰۰
Akhavan روکار 320 ۱,۲۵۸,۰۰۰ ۱,۲۵۸,۰۰۰
Akhavan روکار 320s ۰ ۰
Akhavan روکار 322 ۱,۱۷۲,۰۰۰ ۱,۱۷۲,۰۰۰
Akhavan روکار 362 ۱,۰۸۴,۰۰۰ ۱,۰۸۴,۰۰۰
Akhavan روکار sd25 ۹۰۵,۰۰۰ ۹۰۵,۰۰۰
Akhavan روکار مدل 111 ۶۷۹,۰۰۰ ۶۹۳,۰۰۰
Akhavan روکار مدل 112 ۷۳۲,۰۰۰ ۷۳۲,۰۰۰
Akhavan روکار مدل 115 ۶۷۹,۰۰۰ ۶۹۳,۰۰۰
Akhavan روکار مدل 116 ۰ ۰
Akhavan روکار مدل 121 ۴۵۶,۰۰۰ ۴۵۶,۰۰۰
Akhavan روکار مدل 123 ۲۹۹,۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
Akhavan روکار مدل 124 ۲۵۷,۰۰۰ ۲۶۷,۰۰۰
Akhavan روکار مدل 125 ۳۱۸,۰۰۰ ۳۲۷,۰۰۰
Akhavan روکار مدل 126 ۲۷۴,۰۰۰ ۳۳۴,۲۰۰
Akhavan روکار مدل 134 ۹۲۹,۰۰۰ ۹۴۸,۰۰۰
Akhavan روکار مدل 142 ۴۰۲,۷۰۰ ۸۰۱,۰۰۰
Akhavan روکار مدل 143 ۸۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
Akhavan روکار مدل 144 ۸۵۸,۰۰۰ ۸۷۶,۰۰۰
Akhavan روکار مدل 146 ۸۷۳,۰۰۰ ۸۹۰,۰۰۰
Akhavan روکار مدل 148 ۸۷۳,۰۰۰ ۸۹۰,۰۰۰
Akhavan روکار مدل 149 ۸۷۳,۰۰۰ ۸۷۳,۰۰۰
Akhavan روکار مدل 150 SP ۴۹۴,۰۰۰ ۴۹۴,۰۰۰
Akhavan روکار مدل 153 SP ۷۴۵,۰۰۰ ۷۴۵,۰۰۰
Akhavan روکار مدل 23 ۸۱۷,۰۰۰ ۸۳۳,۰۰۰
Akhavan روکار مدل 25 ۹۰۵,۰۰۰ ۹۲۲,۰۰۰
Akhavan روکار مدل 27 ۷۱۱,۰۰۰ ۷۲۵,۰۰۰
Akhavan روکار مدل 29 ۸۵۹,۰۰۰ ۸۷۶,۰۰۰
Akhavan روکار مدل 31 ۶۳۶,۰۰۰ ۶۴۹,۰۰۰
Akhavan روکار مدل 32 ۷۲۱,۰۰۰ ۷۳۶,۰۰۰
Akhavan روکار مدل 33 ۱,۰۱۷,۰۰۰ ۱,۰۳۸,۰۰۰
Akhavan روکار مدل 36 ۷۸۵,۰۰۰ ۷۸۵,۰۰۰
Akhavan روکار مدل 37 ۳۵۷,۰۰۰ ۳۵۷,۰۰۰
Akhavan روکار مدل 38 ۳۷۶,۰۰۰ ۳۸۷,۰۰۰
Akhavan روکار مدل 39 ۳۹۸,۰۰۰ ۳۹۸,۰۰۰
Akhavan روکار مدل 39 S ۳۹۸,۰۰۰ ۳۹۸,۰۰۰
Akhavan روکار مدل 40 ۴۴۹,۰۰۰ ۴۴۹,۰۰۰
Akhavan روکار مدل 40 S ۴۴۹,۰۰۰ ۴۴۹,۰۰۰
Akhavan روکار مدل 41 ۹۳۴,۰۰۰ ۹۳۴,۰۰۰
Akhavan روکار مدل 51 ۴۹۵,۰۰۰ ۴۹۵,۰۰۰
Akhavan روکار مدل 52 ۵۴۵,۰۰۰ ۵۴۵,۰۰۰
Akhavan روکار مدل 53 ۷۵۹,۰۰۰ ۷۵۹,۰۰۰
Akhavan روکار مدل 57 ۱,۰۶۹,۰۰۰ ۱,۰۶۹,۰۰۰
Akhavan روکار مدل 59 ۷۲۷,۰۰۰ ۷۲۷,۰۰۰
Akhavan روکار مدل 60 ۸۲۷,۰۰۰ ۸۴۳,۰۰۰
Akhavan روکار مدل 74 ۸۱۰,۰۰۰ ۸۱۰,۰۰۰
Akhavan روکار مدل 75 ۷۶۴,۰۰۰ ۷۷۹,۰۰۰
Akhavan زیر کابینتی 410 ۱,۳۵۴,۰۰۰ ۱,۳۵۴,۰۰۰
Akhavan زیر کابینتی مدل 400 ۸۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
Akhavan زیر کابینتی مدل 401 ۱,۰۳۱,۰۰۰ ۱,۰۳۱,۰۰۰
Akhavan زیر کابینتی مدل 402 ۹۵۴,۰۰۰ ۹۵۴,۰۰۰
Akhavan زیر کابینتی مدل 404 ۴۹۵,۰۰۰ ۴۹۵,۰۰۰
Akhavan زیر کابینتی مدل 405 ۳۷۵,۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰
Akhavan زیر کابینتی مدل 406 ۷۰۸,۰۰۰ ۷۰۸,۰۰۰
Akhavan زیر کابینتی مدل 407 ۶۶۵,۰۰۰ ۶۶۵,۰۰۰
Akhavan زیر کابینتی مدل 408 ۵۶۲,۰۰۰ ۵۶۲,۰۰۰
Akhavan زیر کابینتی مدل 409 ۴۷۷,۰۰۰ ۴۷۷,۰۰۰
Akhavan کابینتی مدل 403 ۵۷۹,۰۰۰ ۵۷۹,۰۰۰
فر توکار
Akhavan F13 ۲,۲۵۴,۰۰۰ ۲,۶۹۵,۰۰۰
Akhavan F15 ۲,۲۶۱,۰۰۰ ۲,۶۴۵,۰۰۰
Akhavan F16 ۲,۸۲۵,۰۰۰ ۲,۸۲۵,۰۰۰
Akhavan F18 ۲,۴۶۰,۰۰۰ ۲,۹۷۵,۰۰۰
Akhavan F24 ۳,۲۵۵,۰۰۰ ۳,۲۵۵,۰۰۰
Akhavan F27 ۳,۵۸۹,۰۰۰ ۳,۵۸۹,۰۰۰
Akhavan F28 ۲,۷۶۵,۱۰۰ ۲,۷۶۵,۱۰۰
Akhavan F5 ۲,۲۸۷,۰۰۰ ۲,۷۱۵,۰۰۰
Akhavan F10 ۲,۲۶۰,۰۰۰ ۲,۲۶۰,۰۰۰
Akhavan F11 ۲,۵۹۵,۰۰۰ ۲,۵۹۵,۰۰۰
Akhavan F12 ۲,۲۴۶,۰۰۰ ۲,۷۲۳,۰۰۰
Akhavan F17 ۲,۲۶۲,۰۰۰ ۲,۶۷۵,۰۰۰
Akhavan F19 ۲,۷۷۵,۵۱۰ ۲,۷۷۵,۵۱۰
Akhavan F21 ۳,۶۴۵,۰۰۰ ۳,۶۴۵,۰۰۰
Akhavan F22 ۳,۷۷۵,۴۰۰ ۳,۷۷۵,۴۰۰
Akhavan F23 ۲,۸۹۹,۰۰۰ ۲,۸۹۹,۰۰۰
Akhavan F29 ۳,۴۷۸,۰۰۰ ۳,۴۷۸,۰۰۰
Akhavan F3 ۲,۶۷۵,۲۰۰ ۲,۶۷۵,۲۰۰
Akhavan F32 ۳,۶۵۹,۰۰۰ ۳,۶۵۹,۰۰۰
Akhavan F7 ۲,۲۹۲,۰۰۰ ۲,۲۹۲,۰۰۰
Akhavan F8 ۲,۳۶۷,۰۰۰ ۲,۷۷۵,۰۰۰
فر/اجاق گاز
Akhavan M10-EDT ۴,۰۵۲,۰۰۰ ۴,۰۵۲,۰۰۰
Akhavan M11-EDTR ۴,۴۰۴,۰۰۰ ۴,۵۶۵,۰۰۰
Akhavan M2-EDTS ۳,۸۲۶,۰۰۰ ۳,۸۲۶,۰۰۰
Akhavan M2-EDTW ۳,۷۵۱,۰۰۰ ۳,۸۸۸,۰۰۰
Akhavan M8-EDTR ۴,۱۵۳,۰۰۰ ۴,۱۵۳,۰۰۰
Akhavan M9-EDT ۴,۵۳۰,۰۰۰ ۴,۶۹۶,۰۰۰
گاز صفحه ای-رومیزی
Akhavan Gi35 ۱,۱۶۵,۰۰۰ ۱,۴۳۵,۲۳۰
Akhavan Gi6 ۹۴۵,۰۰۰ ۹۴۵,۰۰۰
Akhavan V19 ۱,۹۶۷,۰۰۰ ۱,۹۶۷,۰۰۰
Akhavan G1 ۱,۰۲۸,۵۰۰ ۱,۰۲۸,۵۰۰
Akhavan G101 ۱,۴۴۵,۰۰۰ ۱,۴۷۳,۰۰۰
Akhavan G106 ۱,۷۴۲,۰۰۰ ۱,۷۴۲,۰۰۰
Akhavan G106S ۱,۸۶۷,۰۰۰ ۱,۸۶۷,۰۰۰
Akhavan G108 ۱,۳۹۶,۰۰۰ ۱,۴۲۱,۰۰۰
Akhavan G109 ۱,۱۳۴,۰۰۰ ۱,۴۲۱,۵۰۰
Akhavan G110 ۱,۱۳۴,۰۰۰ ۱,۱۳۴,۰۰۰
Akhavan G111 ۱,۴۷۸,۰۰۰ ۱,۴۷۸,۰۰۰
Akhavan G113 ۱,۷۴۲,۰۰۰ ۱,۷۷۶,۰۰۰
Akhavan G114 ۱,۶۵۶,۰۰۰ ۱,۶۵۶,۰۰۰
Akhavan G115 ۱,۷۸۴,۰۰۰ ۱,۷۸۴,۰۰۰
Akhavan G116 ۱,۶۵۹,۰۰۰ ۱,۶۵۹,۰۰۰
Akhavan G131 ۱,۷۴۰,۰۰۰ ۱,۷۴۰,۰۰۰
Akhavan G133 ۱,۵۳۸,۰۰۰ ۱,۸۵۵,۳۷۰
Akhavan G133-S ۱,۸۶۵,۳۷۰ ۱,۸۶۵,۳۷۰
Akhavan G135 ۱,۷۹۰,۰۰۰ ۱,۷۹۰,۰۰۰
Akhavan G135-S ۱,۱۸۷,۰۰۰ ۱,۷۹۰,۰۰۰
Akhavan G13S ۱,۱۵۸,۰۰۰ ۱,۱۵۸,۰۰۰
Akhavan G14 ۱,۲۵۳,۰۰۰ ۱,۲۷۷,۰۰۰
Akhavan G15 ۹۵۷,۰۰۰ ۱,۵۲۰,۳۰۰
Akhavan G23 ۸۴۵,۰۰۰ ۸۴۵,۰۰۰
Akhavan G24-HE ۱,۶۸۶,۰۰۰ ۱,۶۸۶,۰۰۰
Akhavan G26 ۷۶۶,۰۰۰ ۷۶۶,۰۰۰
Akhavan G28 ۱,۶۱۲,۰۰۰ ۱,۶۱۲,۰۰۰
Akhavan G28S ۲,۰۵۵,۴۰۰ ۲,۰۵۵,۴۰۰
Akhavan G29 ۱,۵۵۲,۰۰۰ ۱,۵۸۲,۰۰۰
Akhavan G3 ۱,۳۱۷,۰۰۰ ۱,۶۵۱,۵۰۰
Akhavan G30 ۱,۷۰۷,۰۰۰ ۱,۷۳۹,۰۰۰
Akhavan G31 ۱,۰۵۷,۰۰۰ ۱,۰۵۷,۰۰۰
Akhavan G32 ۱,۱۹۸,۰۰۰ ۱,۱۹۸,۰۰۰
Akhavan G33 ۱,۳۵۳,۰۰۰ ۱,۳۵۳,۰۰۰
Akhavan G34 ۱,۰۶۶,۰۰۰ ۱,۰۶۶,۰۰۰
Akhavan G35-HE ۱,۷۲۶,۰۰۰ ۱,۷۲۶,۰۰۰
Akhavan G37 ۹۶۸,۰۰۰ ۹۸۶,۰۰۰
Akhavan G38 ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰
Akhavan G4 ۹۲۰,۰۰۰ ۱,۳۸۰,۰۰۰
Akhavan G43 ۷۷۳,۰۰۰ ۷۷۳,۰۰۰
Akhavan G51 ۱,۵۰۴,۰۰۰ ۱,۸۲۵,۲۷۰
Akhavan G55 ۸۲۸,۰۰۰ ۸۲۸,۰۰۰
Akhavan G58 ۱,۶۴۵,۰۰۰ ۱,۶۴۵,۰۰۰
Akhavan G6 ۱,۳۹۳,۰۰۰ ۱,۳۹۳,۰۰۰
Akhavan G62 ۱,۴۲۷,۰۰۰ ۱,۴۲۷,۰۰۰
Akhavan G7 ۱,۴۶۸,۰۰۰ ۱,۴۹۷,۰۰۰
Akhavan G72 ۱,۶۱۲,۰۰۰ ۱,۶۱۲,۰۰۰
Akhavan G83 ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰
Akhavan G85 ۱,۴۵۵,۰۰۰ ۱,۴۵۵,۰۰۰
Akhavan G88 ۱,۲۲۹,۰۰۰ ۱,۲۲۹,۰۰۰
Akhavan G93 ۱,۲۳۳,۰۰۰ ۱,۵۳۵,۹۸۰
Akhavan G94 ۱,۴۵۵,۰۰۰ ۱,۴۸۲,۰۰۰
Akhavan G95 ۱,۱۳۳,۰۰۰ ۱,۱۳۳,۰۰۰
Akhavan G96 ۱,۵۱۸,۰۰۰ ۱,۵۱۸,۰۰۰
Akhavan G97 ۱,۱۰۶,۰۰۰ ۱,۳۸۶,۳۰۰
Akhavan Gi132 ۱,۲۰۸,۰۰۰ ۱,۲۰۸,۰۰۰
Akhavan Gi132 ۱,۲۰۸,۰۰۰ ۱,۲۰۸,۰۰۰
Akhavan Gi134 ۹۱۸,۰۰۰ ۹۱۸,۰۰۰
Akhavan Gi137 ۱,۲۳۱,۰۰۰ ۱,۲۳۱,۰۰۰
Akhavan Gi139-S ۱,۲۰۸,۰۰۰ ۱,۲۰۸,۰۰۰
Akhavan Gi14 ۱,۴۶۵,۱۰۰ ۱۱,۱۰۰,۰۰۰
Akhavan Gi141 ۶۱۵,۰۰۰ ۶۱۵,۰۰۰
Akhavan Gi142 ۱,۱۹۲,۰۰۰ ۱,۱۹۲,۰۰۰
Akhavan Gi23 ۶۲۷,۰۰۰ ۷۸۶,۸۰۰
Akhavan Gi24 ۱,۱۱۵,۰۰۰ ۱,۷۱۸,۰۰۰
Akhavan Gi24-S ۱,۱۱۵,۰۰۰ ۱,۳۶۷,۷۰۰
Akhavan Gi4 ۹۰۴,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰
Akhavan Gi97 ۸۵۷,۰۰۰ ۸۵۷,۰۰۰
Akhavan OS1 - اورانوس ۱,۷۱۶,۰۰۰ ۱,۷۱۶,۰۰۰
Akhavan OS3 - اورانوس ۱,۷۴۱,۰۰۰ ۱,۷۷۴,۰۰۰
Akhavan V10 - ونوس ۲,۲۳۷,۰۰۰ ۲,۲۳۷,۰۰۰
Akhavan V13 - ونوس ۱,۸۴۶,۰۰۰ ۱,۸۸۲,۰۰۰
Akhavan V14 - ونوس ۱,۸۸۲,۰۰۰ ۲,۳۱۵,۴۲۰
Akhavan V15 - ونوس ۱,۸۴۶,۰۰۰ ۱,۸۸۲,۰۰۰
Akhavan V16 - ونوس ۱,۸۸۲,۰۰۰ ۲,۲۹۰,۰۰۰
Akhavan V17 - ونوس ۱,۹۸۷,۰۰۰ ۱,۹۸۷,۰۰۰
Akhavan V18 - ونوس ۱,۸۴۶,۰۰۰ ۱,۸۸۲,۰۰۰
Akhavan V20 - ونوس ۱,۹۳۱,۰۰۰ ۱,۹۳۱,۰۰۰
Akhavan V20-B - ونوس ۲,۰۹۰,۰۰۰ ۲,۰۹۰,۰۰۰
Akhavan V21 - ونوس ۱,۶۶۴,۰۰۰ ۲,۰۱۵,۷۶۰
Akhavan V22 - ونوس ۱,۶۶۴,۰۰۰ ۱,۶۶۴,۰۰۰
Akhavan V24 - ونوس ۱,۸۶۷,۰۰۰ ۱,۹۰۳,۰۰۰
Akhavan V25 ۱,۹۰۳,۰۰۰ ۲,۳۴۰,۷۰۰
Akhavan V5 - ونوس ۱,۶۳۰,۰۰۰ ۱,۶۳۰,۰۰۰
Akhavan V7 - ونوس ۲,۱۱۶,۰۰۰ ۲,۱۱۶,۰۰۰
Akhavan V7S - ونوس ۲,۱۱۵,۰۰۰ ۲,۱۱۵,۰۰۰
Akhavan V8 - ونوس ۲,۰۸۷,۰۰۰ ۲,۰۸۷,۰۰۰
Akhavan V8S - ونوس ۲,۰۸۷,۰۰۰ ۲,۰۸۷,۰۰۰
Akhavan V9 - ونوس ۲,۲۳۷,۰۰۰ ۲,۲۸۰,۰۰۰
Akhavan اجاق گاز صفحه ای استیل- 2 شعله مدل GI-26 ۶۸۵,۰۰۰ ۶۸۵,۰۰۰
Akhavan اجاق گاز صفحه ای استیل- 4 شعله مدل GI-15 ۱,۱۶۵,۴۸۰ ۱,۱۶۵,۴۸۰
Akhavan اجاق گاز صفحه ای استیل- 5 شعله مدل G13 ۱,۱۵۸,۰۰۰ ۱,۷۹۵,۰۰۰
Akhavan اجاق گاز صفحه ای استیل- 5 شعله مدل GI-13 ۱,۲۹۰,۰۰۰ ۹,۲۰۰,۰۰۰
Akhavan اجاق گاز صفحه ای استیل- 5 شعله مدل GI-13-S ۱,۴۰۵,۴۷۰ ۱,۴۰۵,۴۷۰
Akhavan اجاق گاز صفحه ای استیل 5شعله مدل v3 ۱,۶۳۰,۰۰۰ ۱,۶۳۰,۰۰۰
Akhavan اجاق گاز صفحه ای شیشه ای- 5 شعله مدل G35-S ۲,۱۶۵,۸۱۰ ۲,۱۶۵,۸۱۰
Akhavan اجاق گاز صفحه ای شیشه ای 5شعله مدل G35 ۱,۱۸۷,۰۰۰ ۱,۱۸۷,۰۰۰
هود آشپزخانه
Akhavan H1 - شومینه ۸۱۱,۰۰۰ ۸۱۱,۰۰۰
Akhavan H10 - شومینه ۷۲۵,۰۰۰ ۷۳۹,۰۰۰
Akhavan H11 - شومینه ۸۰۳,۰۰۰ ۱,۰۳۸,۵۰۰
Akhavan H11-100 - شومینه ۸۰۳,۰۰۰ ۸۰۳,۰۰۰
Akhavan H11-80 - شومینه ۸۰۳,۰۰۰ ۸۰۳,۰۰۰
Akhavan H11G - شومینه ۸۱۵,۰۰۰ ۸۳۱,۰۰۰
Akhavan H16 - زیرکابینتی ۵۱۴,۰۰۰ ۶۲۰,۰۰۰
Akhavan H16 60 - زیرکابینتی ۴۷۳,۰۰۰ ۵۹۳,۹۰۰
Akhavan H18 - شومینه ۷۵۶,۰۰۰ ۷۷۱,۰۰۰
Akhavan H18G - شومینه ۷۶۷,۰۰۰ ۷۶۷,۰۰۰
Akhavan H1G - شومینه ۸۲۳,۰۰۰ ۸۲۳,۰۰۰
Akhavan H20 - شومینه ۸۳۳,۰۰۰ ۸۳۳,۰۰۰
Akhavan H20G - شومینه ۸۴۵,۰۰۰ ۸۴۵,۰۰۰
Akhavan H21 - شومینه ۱,۱۷۰,۰۰۰ ۱,۱۷۰,۰۰۰
Akhavan H27 - شومینه ۹۶۲,۰۰۰ ۹۶۲,۰۰۰
Akhavan H27 4S - شومینه ۹۷۰,۰۰۰ ۹۷۰,۰۰۰
Akhavan H28 - شومینه ۸۸۳,۰۰۰ ۸۸۳,۰۰۰
Akhavan H28 4S - شومینه ۹۱۶,۰۰۰ ۹۳۴,۰۰۰
Akhavan H28G - شومینه ۸۹۵,۰۰۰ ۸۹۵,۰۰۰
Akhavan H29 - جزیره ۱,۱۲۳,۰۰۰ ۱,۱۲۳,۰۰۰
Akhavan H30 - شومینه ۸۸۸,۰۰۰ ۹۰۵,۰۰۰
Akhavan H31 - شومینه ۷۸۰,۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰
Akhavan H32S - شومینه ۱,۲۲۷,۰۰۰ ۱,۲۲۷,۰۰۰
Akhavan H32-T - شومینه ۱,۱۸۹,۰۰۰ ۱,۱۸۹,۰۰۰
Akhavan H33 - شومینه ۱,۲۷۹,۰۰۰ ۱,۲۷۹,۰۰۰
Akhavan H33-S - شومینه ۱,۳۰۲,۰۰۰ ۱,۳۰۲,۰۰۰
Akhavan H34-T - شومینه ۱,۴۱۳,۰۰۰ ۱,۴۱۳,۰۰۰
Akhavan H35 - شومینه ۸۹۹,۰۰۰ ۸۹۹,۰۰۰
Akhavan H36 - شومینه ۸۳۰,۰۰۰ ۸۴۷,۰۰۰
Akhavan H37 - شومینه ۷۲۵,۰۰۰ ۷۳۹,۰۰۰
Akhavan H4 - شومینه ۹۶۹,۰۰۰ ۹۶۹,۰۰۰
Akhavan H42 - شومینه ۸۹۰,۰۰۰ ۸۹۰,۰۰۰
Akhavan H43-T - شومینه ۱,۵۰۵,۰۰۰ ۱,۵۰۵,۰۰۰
Akhavan H44 - شومینه ۱,۱۹۷,۰۰۰ ۱,۱۹۷,۰۰۰
Akhavan H45 - شومینه ۱,۲۵۳,۰۰۰ ۱,۲۵۳,۰۰۰
Akhavan H47 - شومینه ۹۱۱,۰۰۰ ۹۱۱,۰۰۰
Akhavan H49 - شومینه ۸۹۱,۰۰۰ ۸۹۱,۰۰۰
Akhavan H49-TS - شومینه ۹۴۷,۰۰۰ ۹۶۶,۰۰۰
Akhavan H51-MF ۱,۲۴۲,۰۰۰ ۱,۲۴۲,۰۰۰
Akhavan H51-T - شومینه ۱,۰۴۵,۰۰۰ ۱,۰۶۵,۰۰۰
Akhavan H52 - شومینه ۸۹۲,۰۰۰ ۸۹۲,۰۰۰
Akhavan H53 - شومینه ۱,۱۹۸,۰۰۰ ۱,۱۹۸,۰۰۰
Akhavan H55 - شومینه ۱,۱۹۸,۰۰۰ ۱,۱۹۸,۰۰۰
Akhavan H57-4S ۱,۴۶۹,۰۰۰ ۱,۴۶۹,۰۰۰
Akhavan H57-T - شومینه ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
Akhavan H58 - شومینه ۱,۴۷۴,۰۰۰ ۱,۹۰۴,۵۰۰
Akhavan H61-T ۱,۰۸۱,۰۰۰ ۱,۰۸۱,۰۰۰
Akhavan H62-T ۱,۱۴۰,۰۰۰ ۵,۳۵۰,۰۰۰
Akhavan H63-MF ۱,۲۶۷,۰۰۰ ۱,۲۶۷,۰۰۰
Akhavan H63-T - شومینه ۱,۰۷۰,۰۰۰ ۱,۰۷۰,۰۰۰
Akhavan H63-W ۱,۲۱۴,۰۰۰ ۱,۲۱۴,۰۰۰
Akhavan H64 - مخفی ۶۵۹,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
Akhavan H64-T ۶۴۷,۰۰۰ ۶۴۷,۰۰۰
Akhavan H64-TB ۷۲۲,۰۰۰ ۷۲۲,۰۰۰
Akhavan H65 - شومینه ۱,۰۸۴,۰۰۰ ۱,۰۸۴,۰۰۰
Akhavan H66 - شومینه ۱,۳۱۶,۰۰۰ ۱,۳۷۴,۱۰۰
Akhavan H66-T ۱,۱۱۹,۰۰۰ ۱,۱۱۹,۰۰۰
Akhavan H67 - H51-60 - شومینه ۱,۰۲۱,۰۰۰ ۱,۰۲۱,۰۰۰
Akhavan H69 ۱,۸۳۷,۰۰۰ ۱,۸۳۷,۰۰۰
Akhavan H72-B ۱,۱۱۱,۰۰۰ ۱,۱۱۱,۰۰۰
Akhavan H73 ۱,۰۶۹,۰۰۰ ۱,۰۶۹,۰۰۰
Akhavan H74 ۱,۱۱۳,۰۰۰ ۱,۱۱۳,۰۰۰