لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات D-Link دي لينك


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
MODEM 3G- تری جی مودم
D-Link DWM-157 ۲۶۵,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰
D-Link DWR-510 ۹۹,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰
D-Link DWR-710 ۲۷۹,۰۰۰ ۲۷۹,۰۰۰
سوئيچ شبکه - SWITCH
D-Link DUB-H4 - 4-Port USB 2.0 Hub ۲۰۱,۰۰۰ ۲۱۹,۰۰۰
D-Link - HUB Switch 16-Port DES-1016D ۳۷۹,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
D-Link - HUB Switch 24-Port DES-1024D ۶۳۳,۰۰۰ ۲,۱۸۳,۰۰۰
D-Link - HUB Switch 24-Port DGS-1024D ۱,۲۸۰,۰۰۰ ۸,۲۹۰,۰۰۰
D-Link - HUB Switch 8-Port DES-1008D ۱۴۹,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰
D-Link DES 1050 ۲,۰۱۸,۰۰۰ ۲,۰۱۸,۰۰۰
D-Link DES-1005A ۹۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
D-Link DES-1005C-5-Port 10/100 Mbps Unmanaged Switch ۱۷۵,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰
D-Link DES-1008A ۱۰۸,۰۰۰ ۱۴۷,۰۰۰
D-Link DES-1008A-8-Port 10/100 Switch ۱۵۲,۰۰۰ ۱۱,۹۲۰,۰۰۰
D-Link DES-1008C-8-Port 10/100 Mbps Unmanaged Switch ۱۰۰,۰۰۰ ۱,۲۷۳,۰۰۰
D-Link DES-1008p ۶۴۹,۰۰۰ ۶۴۹,۰۰۰
D-Link DES-1008PA ۵۷۰,۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰
D-Link DES-1016A ۲۳۰,۰۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰
D-Link DES-1016C ۳۳۹,۰۰۰ ۱,۰۳۱,۰۰۰
D-Link DES-1018P ۲,۲۹۰,۰۰۰ ۲,۹۰۰,۰۰۰
D-Link DES-1024A ۱,۲۲۵,۰۰۰ ۱,۷۹۹,۰۰۰
D-Link DES-1024C ۴۶۷,۰۰۰ ۱,۴۲۰,۰۰۰
D-Link DES-1026G ۸۲۲,۰۰۰ ۹۶۸,۰۰۰
D-Link DES-105 ۱۳۴,۰۰۰ ۱۳۹,۰۰۰
D-Link DES-1050G - 48-Port Unmanaged Ethernet ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
D-Link DES-1210-08P ۱,۴۹۵,۰۰۰ ۱,۸۳۳,۰۰۰
D-Link DES-1210-28 ۱,۲۹۰,۰۰۰ ۲,۲۲۱,۰۰۰
D-Link DES-1252 ۲,۹۳۰,۰۰۰ ۲,۹۳۰,۰۰۰
D-Link DGS-1005A ۱۶۵,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
D-Link DGS-1005D ۲۹۰,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
D-Link DGS-1008A ۲۸۲,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰
D-Link DGS-1008P ۹۶۵,۰۰۰ ۱,۷۶۰,۰۰۰
D-Link DGS-1016D - 16‑Port Gigabit Unmanaged Desktop Switch ۸۶۰,۰۰۰ ۱۴,۱۵۰,۰۰۰
D-Link DGS-1024A ۱,۰۳۶,۰۰۰ ۴,۵۲۵,۰۰۰
D-Link DGS-105 ۲۳۹,۰۰۰ ۶,۸۵۰,۰۰۰
D-Link DGS-108 ۳۱۰,۰۰۰ ۷,۳۰۰,۰۰۰
D-Link DGS-1100-05 ۴۱۵,۰۰۰ ۶,۳۹۰,۰۰۰
D-Link DGS-1100-08P ۵۶۵,۰۰۰ ۷,۸۵۰,۰۰۰
D-Link DGS-1100-10 ۳,۴۴۲,۰۰۰ ۳,۴۴۲,۰۰۰
D-Link DGS-1100-26MP - Smart Managed 26-Port Gigabit PoE Switch ۶,۰۴۳,۸۰۰ ۶,۰۴۳,۸۰۰
D-Link DGS-1210-10 ۱,۳۷۷,۰۰۰ ۱,۳۷۷,۰۰۰
D-Link DGS-1210-20 -Managed Switch with 16 RJ45 and 4 SFP Ports ۱,۵۹۹,۰۰۰ ۱,۵۹۹,۰۰۰
D-Link DGS-1210-28MP -28 Port ۶,۸۰۰,۰۰۰ ۶,۸۰۰,۰۰۰
D-Link DGS-1210-28P ۲,۲۱۵,۰۰۰ ۵,۸۴۱,۰۰۰
D-Link DGS-1210-52MPP-52-Port Layer 2 Smart Managed Gigabit PoE Switch ۱۲,۸۴۰,۰۰۰ ۱۲,۸۴۰,۰۰۰
D-Link DUB-1040 4 PORT USB 2.0 POCKET HUB ۷۵,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰
D-Link DUB-H7 ۲۹۲,۰۰۰ ۲۹۹,۰۰۰
مودم اي دي اس ال -ADSL MODEM
D-Link DSL-2877AL Antenna 3X AC750 VDSL2+/ADSL2+ Modem Router ۶۵۹,۰۰۰ ۶۶۷,۰۰۰
D-Link DIR‑859 Wireless AC1750 Dual Band Gigabit Router ۳۸۰,۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰
D-Link DSL-124 - Wireless N 300 ADSL2+ 4-Port Router ۲۳۲,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰
D-Link DSL-224 ۲۸۵,۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
D-Link DSL-2520U ۵۱,۰۰۰ ۶۲,۰۰۰
D-Link DSL-2520U-Z2 ۴۳,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰
D-Link DSL-2730U ۲۱۱,۰۰۰ ۲۵۷,۰۰۰
D-Link DSL-2730U/U1 ۲۳۵,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰
D-Link DSL-2740U ۲۵۸,۵۰۰ ۲۹۵,۰۰۰
D-Link DSL-2750U ADSL Router ۲۷۸,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
D-Link DSL-2750U/U1 ۲۷۸,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰
D-Link DSL-2790U ۲۸۵,۰۰۰ ۳۴۷,۰۰۰
D-Link DSL-2877AL ۶۳۰,۰۰۰ ۷۹۰,۰۰۰
D-Link DSL-2890AL ۱,۳۹۰,۰۰۰ ۱,۴۶۴,۰۰۰
D-Link DSL-G2452DG - AC1200 Wireless VDSL2 Gigabit 4-Port IAD ۷۷۰,۰۰۰ ۷۹۵,۰۰۰
IP CAMERA -آی پی کمرا
D-Link DCS-2103 ۶۵۵,۰۰۰ ۶۵۵,۰۰۰
D-Link DCS-2130 ۱,۷۵۸,۰۰۰ ۱,۸۲۰,۰۰۰
D-Link DCS-2132L ۱,۲۷۹,۰۰۰ ۱,۲۷۹,۰۰۰
D-Link DCS-2210L ۲,۰۶۵,۰۰۰ ۲,۰۶۵,۰۰۰
D-Link DCS-2530L ۱,۹۰۱,۰۰۰ ۲,۲۳۵,۰۰۰
D-Link DCS-2630L ۲,۸۵۲,۰۰۰ ۲,۸۵۲,۰۰۰
D-Link DCS-5030L ۱,۱۷۸,۰۰۰ ۱,۱۷۸,۰۰۰
D-Link DCS-6004L ۱,۸۳۸,۰۰۰ ۱,۸۳۸,۰۰۰
D-Link DCS-6010L ۲,۷۵۸,۰۰۰ ۲,۸۷۵,۰۰۰
D-Link DCS-855L - Baby Monitor ۱,۵۴۴,۰۰۰ ۱,۵۴۴,۰۰۰
D-Link DCS-930L ۴۱۳,۰۰۰ ۴۱۳,۰۰۰
D-Link DCS-932L ۵۵۱,۰۰۰ ۵۵۱,۰۰۰
D-Link DCS-960L ۱,۴۴۰,۰۰۰ ۱,۴۴۰,۰۰۰
KVM-کی وی ام
D-Link KVM-402 ۲۴۷,۰۰۰ ۲۴۷,۰۰۰
D-Link DKVM-4U ۵۶۹,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
D-Link DKVM-CU ۱۳۰,۰۰۰ ۱۳۸,۰۰۰
D-Link KVM-121 ۲۸۰,۰۰۰ ۲۹۹,۰۰۰
D-Link KVM-222 ۳۸۰,۰۰۰ ۳۹۶,۰۰۰
D-Link KVM-401 ۱۴۹,۰۰۰ ۱۴۹,۰۰۰
D-Link KVM-440 ۳,۰۹۰,۱۵۰ ۳,۰۹۰,۱۵۰
D-Link KVM-450 ۶,۰۸۰,۵۵۰ ۶,۳۰۰,۰۰۰
ابزار اجراء شبكه / Tools
D-Link NTC-001 Crimping Tool-آچار پرس ۱۸۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰
D-Link NTP-001 Punch Down Tool-آچار پانچ ۹۹,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰
اسپیلتر-spiltter
D-Link 30CF ۷,۸۰۰ ۱۷,۰۰۰
D-Link DSL-30CF ۱۰,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰
اکسس پوینت - Access Point
D-Link AirPremier DAP-2360 PoE Access Point with Plenum-rated Chassis ۱,۳۳۵,۰۰۰ ۱,۳۳۵,۰۰۰
D-Link D Link Dap-1360 ۲۷۹,۰۰۰ ۳۲۸,۵۰۰
D-Link DAP-1160 ۱۸۹,۰۰۰ ۲۰۴,۰۰۰
D-Link DAP-1160 - Wireless N300 2.4GHz High Power Gigabit PoE ۱۸۹,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰
D-Link DAP-1160 Wireless N150 Bridge ۱۸۹,۰۰۰ ۲۳۳,۰۰۰
D-Link DAP-3662 - Wireless AC1200 Concurrent Dual Band Outdoor PoE ۳,۷۵۰,۰۰۰ ۳,۷۵۰,۰۰۰
آنتن تقویت شبکه و تجهیزات رادیویی وایرلس
D-Link ANT24-0502 5dbi ۳۵,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰
D-Link ANT24-0700 2.4 GHz Omni-Directional 7 dBi Indoor Antenna ۱۷۸,۶۰۰ ۲۶۳,۰۰۰
پچ پنل-Patch-Panels
D-Link NPP-5E1BLK241 - Cat5E ۴۲۹,۰۰۰ ۴۲۹,۰۰۰
D-Link NPP-5E1BLK481 - CAT5e ۷۶۰,۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰
D-Link NPP-5E2BLK241 - Cat5E ۸۹۴,۰۰۰ ۸۹۴,۰۰۰
D-Link NPP-5E2BLK481 - CAT5e ۱,۷۷۵,۰۰۰ ۱,۷۷۵,۰۰۰
D-Link NPP-6A1BLK241 - Cat6A ۱۸۴,۰۰۰ ۱۸۴,۰۰۰
D-Link NPP-6A2BLK241 - Cat6A ۱,۱۶۵,۰۰۰ ۱,۱۶۵,۰۰۰
D-Link NPP-6A2BLK481 - CAT6A ۰ ۰
D-Link NPP-C61BLK241 - Cat6 ۵۳۲,۰۰۰ ۱,۴۰۴,۰۰۰
D-Link NPP-C62BLK241 - Cat6 ۱,۱۱۰,۰۰۰ ۱,۱۱۰,۰۰۰
D-Link NPP-C62BLK481 - CAT6 ۲,۲۱۰,۰۰۰ ۲,۲۱۰,۰۰۰
ذخیره ساز تحت شبکه -NAS
D-Link DNR-202L ۱,۰۵۳,۰۰۰ ۱,۰۵۳,۰۰۰
D-Link DNS-320L ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
D-Link DNS-320L-2TB ۲,۹۶۳,۰۰۰ ۲,۹۶۳,۰۰۰
D-Link DNS-320L-4TB ۲,۹۶۳,۰۰۰ ۲,۹۶۳,۰۰۰
D-Link DNS-327L ۱,۵۴۲,۰۰۰ ۱,۵۴۲,۰۰۰
D-Link DNS-340L ۲,۸۰۵,۰۰۰ ۲,۸۰۵,۰۰۰
روتر -Router
D-Link DIR-508L ۲۴۵,۰۰۰ ۲۴۹,۰۰۰
D-Link DIR-600 ۱۸۰,۰۰۰ ۱۸۷,۹۵۰
D-Link DIR-600 ۱۰۵,۰۰۰ ۱۸۷,۹۵۰
D-Link DIR-600M ۱۶۸,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰
D-Link DIR-615 ۱۹۹,۰۰۰ ۲۰۷,۰۰۰
D-Link DIR-816 Dual-Band Wireless AC750 Router ۳۶۵,۴۰۰ ۴۳۰,۰۰۰
D-Link DIR-822 ۴۳۵,۰۰۰ ۴۶۹,۰۰۰
D-Link DIR-850L-R ۱,۰۸۷,۰۰۰ ۱,۰۸۷,۰۰۰
D-Link DIR-859 - AC1750 Wi-Fi Router ۱,۱۳۵,۰۰۰ ۱,۱۳۵,۰۰۰
D-Link DIR-869 ۱,۳۵۹,۰۰۰ ۱,۵۱۵,۰۰۰
D-Link DIR-879 ۱,۶۴۹,۰۰۰ ۱,۸۷۰,۰۰۰
D-Link DIR-880L ۱,۸۱۰,۰۰۰ ۲,۱۰۵,۰۰۰
D-Link DIR-885L ۲,۶۹۹,۰۰۰ ۲,۷۱۰,۰۰۰
D-Link DIR-890L ۳,۲۰۸,۰۰۰ ۳,۲۰۸,۰۰۰
D-Link DIR-895L ۴,۳۳۰,۰۰۰ ۴,۳۳۰,۰۰۰
D-Link DWR-111-WiFi 150N router, it supports 3G dongle up to HSPA+ ۱۲۳,۳۰۰ ۱۲۳,۳۰۰
D-Link DWR-116 - 3G ۲۹۰,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
D-Link DWR-720 - 3G ۴۵۵,۰۰۰ ۴۵۵,۰۰۰
D-Link DWR-730 - 3G ۳۹۹,۰۰۰ ۵۰۵,۰۰۰
D-Link DWR-730/N - 3G HSPA ۴۲۵,۰۰۰ ۴۲۵,۰۰۰
D-Link DWR-732 ۶۵۲,۰۰۰ ۶۵۲,۰۰۰
D-Link DWR-755 - 3G ۷۴۹,۰۰۰ ۷۴۹,۰۰۰
D-Link DWR-921 - 3G ۹۷۴,۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰
D-Link DWR-921E - 4G ۹۷۳,۰۰۰ ۹۷۳,۰۰۰
D-Link DWR-925 - LTE 4G/HSPA ۲,۹۴۰,۰۰۰ ۲,۹۴۰,۰۰۰
D-Link DWR-932-A1-3G/4G ۶۷۹,۰۰۰ ۶۷۹,۰۰۰
D-Link DWR-953 Wireless LTE Modem Router ۹۸۹,۰۰۰ ۹۸۹,۰۰۰
D-Link بی سیم - DIR-600L ۱۴۰,۰۰۰ ۲۴۲,۰۰۰
D-Link بی سیم - DIR-605L ۲۳۵,۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰
D-Link بی سیم - DIR-619L ۵۵۵,۰۰۰ ۳,۳۲۰,۰۰۰
D-Link بی سیم - DIR-626L ۶۵۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
D-Link بی سیم - DIR-636L ۳۳۹,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
D-Link بی سیم ای سی - DIR-810L ۶۱۷,۰۰۰ ۶۶۷,۰۰۰
D-Link بی سیم ای سی - DIR-816L ۴۳۰,۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰
D-Link بی سیم ای سی - DIR-850L ۹۹۸,۰۰۰ ۱,۰۸۷,۰۰۰
D-Link بی سیم ای سی - DIR-865L ۱,۹۲۲,۰۰۰ ۱,۹۲۲,۰۰۰
كابل شبکه
D-Link کابل مسی حلقه ای NCB-C6UGRYR-305 - Cat6 ۱,۹۷۰,۰۰۰ ۱,۹۷۰,۰۰۰
كارت شبكه-LAN-WAN
D-Link - DFE-530TX ۶۵,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰
D-Link DWA-645 ۳۳۵,۰۰۰ ۳۳۵,۰۰۰
D-Link DFE-551FX ۷۵۲,۰۰۰ ۷۵۲,۰۰۰
D-Link DFE-690TXD ۶۴,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰
D-Link DGE-528T ۱۰۴,۰۰۰ ۱۱۸,۰۰۰
D-Link DGE-560SX ۵,۲۹۰,۰۰۰ ۵,۲۹۰,۰۰۰
D-Link DGE-560T ۱۴۹,۰۰۰ ۱۵۹,۰۰۰
D-Link DUB-1312 ۲۹۱,۰۰۰ ۳۰۵,۰۰۰
D-Link DUB-E100 ۱۶۹,۰۰۰ ۲۰۷,۹۰۰
D-Link DWA-121 Wireless-N 150 Pico USB ۷۲,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
D-Link DWA-123 ۷۴,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰
D-Link DWA-125 Wireless 150 USB Adapter ۱۲۴,۰۰۰ ۱۲۴,۰۰۰
D-Link DWA-127 ۶۱,۰۰۰ ۶۱,۰۰۰
D-Link DWA-131 ۹۹,۰۰۰ ۱۴۸,۰۰۰
D-Link DWA-131/EU ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
D-Link DWA-131-E1 ۸۸,۰۰۰ ۱۰۱,۰۰۰
D-Link DWA-132 ۷۰,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰
D-Link DWA-137 wireless-N USB adapter with antenna ۱۵۵,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰
D-Link DWA-160 ۱۵۵,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰
D-Link DWA-160 Xtreme ۱۹۰,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰
D-Link DWA-160/EU ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
D-Link DWA-171 ۱۸۹,۰۰۰ ۱۹۹,۰۰۰
D-Link DWA-182 ۲۴۵,۰۰۰ ۳۴۳,۰۰۰
D-Link DWA-525 ۱۰۶,۰۰۰ ۶,۳۰۰,۰۰۰
D-Link DWA-548 ۱۵۹,۵۰۰ ۱۸۷,۰۰۰
D-Link DWA-582 ۳۷۰,۰۰۰ ۴۸۷,۰۰۰
D-Link DXE-810S ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
D-Link DXE-820T ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰
کانورتور-converter
D-Link DMC-1910T ۲,۷۳۱,۰۰۰ ۲,۷۳۱,۰۰۰
D-Link DMC-300SC Media Converter-مبدل فیبر نوری ۶۴۹,۰۰۰ ۶۴۹,۰۰۰
D-Link DMC-920 ۱,۷۲۷,۱۸۰ ۱,۷۲۷,۱۸۰
مودم 4G-LTE Modem
D-Link DWR-932 D2 ۵۸۹,۰۰۰ ۸۹۶,۰۰۰
D-Link DWR-932C ۶۷۹,۰۰۰ ۶۷۹,۰۰۰
D-Link DWR-932C E1 ۳۹۹,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
هاب یو اس بی - USB HUB
D-Link DUB-1341 -4-Port Super Speed USB 3.0 Hub ۵۹,۰۰۰ ۲۴۳,۰۰۰
D-Link DUB-H7-D1 ۲۸۳,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰