لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات Tefal تفال


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
آب مرکبات گیری
Tefal ZP603 ۴۲۶,۵۰۰ ۴۲۶,۵۰۰
آبميوه گيری خانگی
Tefal ZP300138 ۳۲۰,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
اتو خانگی
Tefal Aqua Speed FV5350 ۶۷۳,۰۰۰ ۷۹۹,۰۰۰
Tefal Aqua Speed FV5375 ۶۱۱,۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰
Tefal Aquaspeed FV5331 ۵۳۷,۹۰۰ ۶۱۰,۰۰۰
Tefal Easygliss FV3910 ۴۱۷,۰۰۰ ۴۷۵,۰۰۰
Tefal Easygliss FV3925 ۴۳۲,۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰
Tefal Express Easy Anti-Calc GV7340 ۱,۷۲۶,۰۰۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰
Tefal FV3740 ۳۳۲,۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰
Tefal FV3769 ۳۶۴,۰۰۰ ۳۶۴,۰۰۰
Tefal FV3845 ۴۷۶,۷۰۰ ۴۹۰,۰۰۰
Tefal FV3912 E0-Easygliss ۴۳۲,۰۰۰ ۴۴۵,۰۰۰
Tefal FV3915 ۴۹۵,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
Tefal FV3920 - Easygliss ۴۱۵,۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰
Tefal FV3930 ۵۲۷,۰۰۰ ۵۲۷,۰۰۰
Tefal FV4911 ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
Tefal FV4944 ۵۲۹,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰
Tefal FV5352 ۰ ۰
Tefal FV5358 ۰ ۰
Tefal FV5370 ۰ ۰
Tefal FV5376 ۰ ۰
Tefal FV5546 ۷۳۵,۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰
Tefal FV5648 ۹۳۱,۰۰۰ ۹۳۱,۰۰۰
Tefal FV9513 ۰ ۰
Tefal FV9540 ۷,۲۰۰,۰۰۰ ۷,۲۰۰,۰۰۰
Tefal FV9550 ۰ ۰
Tefal FV9607 ۰ ۰
Tefal FV9635 ۰ ۰
Tefal FV9640 ۸۴۵,۰۰۰ ۸۴۵,۰۰۰
Tefal FV9725 ۷۱۵,۰۰۰ ۷۱۵,۰۰۰
Tefal FV9735 ۸۵۵,۰۰۰ ۸۵۵,۰۰۰
Tefal FV9745 ۶۹۹,۰۰۰ ۱,۱۲۰,۰۰۰
Tefal FV9747 ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
Tefal FV9788 ۱,۰۳۰,۰۰۰ ۱,۰۳۰,۰۰۰
Tefal INICIO-FV1215E0 ۰ ۰
Tefal IT6540 Garment Steamer ۱,۰۷۰,۰۰۰ ۱,۰۷۰,۰۰۰
Tefal Mastro FBV3740 ۰ ۰
Tefal Minute Steam IS6200 ۰ ۰
Tefal Smart Protect FV4970 ۵۷۹,۰۰۰ ۷۳۲,۶۰۰
Tefal Supergliss FV3830 ۵۱۲,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
Tefal Ultimate Anti-Calc FV9650 ۷۹۹,۰۰۰ ۸۲۵,۰۰۰
Tefal Ultimate Steam Power FV9603 ۷۱۵,۰۰۰ ۷۸۵,۰۰۰
Tefal ULTIMATE-ANTI-CALC-FV9740 ۷۰۹,۰۰۰ ۸۱۰,۰۰۰
Tefal Ultragliss FV4870 ۲۵۵,۳۸۵ ۵۴۰,۰۰۰
Tefal Ultragliss FV4880 ۵۳۲,۰۰۰ ۵۶۲,۰۰۰
Tefal Virtuo FV1310 ۲۸۵,۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
Tefal Virtuo FV1320 ۲۸۵,۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰
Tefal اتو بخار FV5266 ۵۷۷,۷۰۰ ۵۷۷,۷۰۰
اتومخزن دار
Tefal GV 5245 ۱,۴۸۰,۰۰۰ ۱,۵۶۰,۰۰۰
Tefal GV6720 ۱,۴۹۹,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰
Tefal GV6770-Effectis Easy ۱,۷۲۹,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰
Tefal GV6840 ۱,۵۹۰,۰۰۰ ۱,۵۹۰,۰۰۰
Tefal GV8931-Pro Express Control ۲,۲۲۱,۰۰۰ ۲,۳۶۹,۰۰۰
Tefal GV8962E0 ۲,۷۵۰,۰۰۰ ۲,۷۵۰,۰۰۰
Tefal GV8981 ۰ ۰
Tefal GV9061 ۲,۲۲۵,۰۰۰ ۲,۲۲۵,۰۰۰
Tefal GV9080 ۲,۶۴۷,۰۰۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰
اون تستر / Owen
Tefal TT3650 ۴۸۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
Tefal TT539646 ۱,۴۳۰,۰۰۰ ۱,۴۳۰,۰۰۰
پلوپز-آرام پز
Tefal 6 لیتری - Clipso Essential ۱,۴۸۵,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰
Tefal RK7058 ۹۲۰,۰۰۰ ۹۷۰,۰۰۰
پنكه
Tefal VF2250 ۴۳۵,۰۰۰ ۴۳۵,۰۰۰
Tefal VF5560 ۰ ۰
Tefal VF5660 ۸۲۵,۰۰۰ ۸۲۵,۰۰۰
Tefal VF5670 ۸۱۸,۰۰۰ ۸۹۹,۰۰۰
ترازوی دیجیتال
Tefal PP1133 ۲۴۵,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰
Tefal PP5150 ۳۲۲,۰۰۰ ۳۲۲,۰۰۰
جارو برقی خانگی
Tefal جاروبرقی مدل TW6886 ۱,۷۳۰,۰۰۰ ۱,۹۹۹,۰۰۰
Tefal جاروبرقی مدل TW6477 ۲,۳۲۰,۰۰۰ ۲,۳۲۰,۰۰۰
Tefal جاروبرقی مدل TW6885 ۱,۷۳۰,۰۰۰ ۱,۷۳۰,۰۰۰
Tefal TW5833 ۰ ۰
چای ساز
Tefal BK511 ۶۹۹,۰۰۰ ۶۹۹,۰۰۰
Tefal مدل BJ500D10 ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰
چرخ گوشت
Tefal NE608138 ۰ ۰
Tefal NE610138 ۱,۰۶۰,۰۰۰ ۱,۰۶۰,۰۰۰
خرد کن
Tefal MB470141 ۰ ۰
Tefal MB50123E ۰ ۰
Tefal MB5025 ۵۸۰,۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰
Tefal MB502B30 ۶۴۵,۰۰۰ ۶۴۵,۰۰۰
Tefal MOULINETTE MF705GAD- MOULINETTE MF705GAD - خرد کن و مخلوط کن ۰ ۰
Tefal Rondo Smart 470B ۶۹۳,۰۰۰ ۶۹۳,۰۰۰
خرد کننده /چاقوی آشپزخانه
Tefal استند چاقوی - Comfort ۳۳۷,۰۰۰ ۳۳۷,۰۰۰
Tefal پوست کن - Intensive ۶۵,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰
Tefal پیتزابر - Intensive ۲۷,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰
Tefal چاقو مدل Comfort Zone ۵۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰
Tefal چاقوی استیک مدل Comfort Zone بسته 4 عددی ۲۴۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
Tefal چاقوی سانتوکو مدل Comfort Zone ۸۹,۹۰۰ ۸۹,۹۰۰
Tefal سیر له کن - Intensive ۹۵,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰
Tefal سیر له کن مدل K06909 ۱۰۹,۰۰۰ ۱۰۹,۰۰۰
Tefal مدل K06122 ۵۳,۰۰۰ ۵۳,۰۰۰
درب بازکن قوطی
Tefal Intensive ۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
Tefal چوب پنبه باز کن - Comfort Touch ۱۴۷,۰۰۰ ۱۴۷,۰۰۰
Tefal فویل باز کن - Comfort Touch ۲۳,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰
دستکش آشپزخانه
Tefal فر - Comfort Touch ۱۲۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
رنده برقی
Tefal MB753538 ۵۱۷,۰۰۰ ۵۱۷,۰۰۰
Tefal MB755GTR ۰ ۰
زودپز
Tefal 8 لیتری مدل Clipso Precision ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰
Tefal زودپز مدل Clipso Minut Easy گنجایش 4.5 لیتر ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰
Tefal زودپز مدل Clipso Minut Easy گنجایش 9 لیتر ۱,۹۹۵,۰۰۰ ۱,۹۹۵,۰۰۰
Tefal زودپز مدل Clipso Minut Perfect گنجایش 6 لیتر ۱,۹۹۹,۰۰۰ ۱,۹۹۹,۰۰۰
ساندويچ ساز
Tefal SM155212 ۴۱۵,۸۰۰ ۴۱۵,۸۰۰
Tefal Ultracompact SM1552 ۳۵۵,۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰
Tefal Ultracompact SM1570 ۳۳۰,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
سرخ كن
Tefal Actifry Express AH9500 ۲,۲۴۰,۰۰۰ ۳,۱۶۸,۰۰۰
Tefal ACTIFRY FZ7060 ۰ ۰
Tefal ActiFry FZ7062 ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۹۸۰,۰۰۰
Tefal FZ7500 ۱,۷۱۵,۰۰۰ ۲,۷۷۲,۰۰۰
Tefal FZ7510 -Actifry Express ۲,۰۳۰,۰۰۰ ۲,۰۳۰,۰۰۰
سرويس قاشق و چنگال
Tefal قاشق بستنی- سری Intensive کد 6634 ۴۴,۰۰۰ ۴۴,۰۰۰
ظروف متفرقه
Tefal اسلایسر مدل Comfort Touch ۶۹,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰
Tefal انبر یخ سری کامفورت تاچ مدل K0693714 ۷۲,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰
Tefal پوست‌کن مدل Fresh Kitchen ۳۴,۹۰۰ ۳۴,۹۰۰
Tefal گردو شکن مدل Comfort Touch ۱۰۹,۰۰۰ ۱۰۹,۰۰۰
Tefal مدل K06122 ۵۳,۰۰۰ ۵۳,۰۰۰
غذا ساز
Tefal FP110 ۷۲۲,۵۰۰ ۱,۰۸۹,۰۰۰
قالب پخت کیک و شیرینی پزی
Tefal تارت - Proflex سایز 27 ۱۲۸,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰
Tefal Brioche Easy Grip سایز 23 ۱۳۵,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰
Tefal Proflex سایز 20 ۹۵,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰
Tefal Proflex سایز 23 ۶۳,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰
Tefal Proflex سایز 24 ۹۸,۹۰۰ ۹۸,۹۰۰
Tefal Proflex سایز 30 ۱۰۵,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰
Tefal Proflex سایز 30 ۱۵۷,۰۰۰ ۱۵۷,۰۰۰
Tefal بریوش - Proflex سایز 25 ۱۰۹,۰۰۰ ۱۰۹,۰۰۰
قالب یخ -یخ ساز
Tefal Proflex سایز 30 ۱۱۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰
قهوه ساز و اسپرسوساز
Tefal CM4428 ۴۱۵,۴۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
Tefal CM620A30 ۴۲۹,۰۰۰ ۴۲۹,۰۰۰
Tefal CM905D30 ۰ ۰
Tefal قهوه ساز مدل CM800141 ۳۵۹,۰۰۰ ۳۵۹,۰۰۰
کتری برقی
Tefal BF5620 ۳۷۰,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰
Tefal KO2991 ۳۷۸,۴۰۰ ۳۷۸,۴۰۰
کفگیر و ملاقه
Tefal Enjoy Red Merise ۴۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰
Tefal Comfort Touch ۶۵,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰
Tefal Groove Bienvenue ۲۷,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰
Tefal پنکیک - Bienvenue ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰
Tefal پنکیک - Enjoy Red Merise ۴۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰
گریل و کباب پز
Tefal CB5005 ۶۳۱,۶۲۰ ۶۳۱,۶۲۰
گوشتکوب برقی
Tefal HB110141 ۰ ۰
Tefal HB111 ۳۵۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
Tefal HB111B ۴۴۵,۵۰۰ ۴۴۵,۵۰۰
Tefal HB140B ۵۴۹,۰۰۰ ۷۹۲,۰۰۰
Tefal HB200130 ۰ ۰
Tefal HB200B ۷۱۰,۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰
Tefal HB3001 ۴۶۰,۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰
همزن
Tefal HT410 ۰ ۰