نام کالا کمترین قیمت - تومان بیشترین قیمت - تومان
ADAM elements 64GB iKlips Lightning-USB 3.0 ۱,۰۱۰,۰۰۰ ۱,۰۱۰,۰۰۰
ADAM elements 128GB-iKlips DUO-Lightning-USB 3.1 ۲,۱۱۰,۰۰۰ ۲,۱۱۰,۰۰۰
ADAM elements 64GB- iKlips DUO Plus Flash Memory ۱,۲۹۰,۰۰۰ ۱,۲۹۰,۰۰۰
ADATA C008 16GB ۵۴,۵۰۰ ۷۴,۰۰۰
ADATA C008 8GB ۵۰,۵۰۰ ۶۵,۰۰۰
ADATA C008 32GB ۸۸,۰۰۰ ۱۳۸,۰۰۰
ADATA C906 8GB ۵۲,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰
ADATA C906 16GB ۶۲,۰۰۰ ۹۳,۰۰۰
ADATA C906 32GB ۵۹,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰
ADATA UV100-8GB ۶۳,۰۰۰ ۶۴,۶۰۰
ADATA UV100-16GB ۴۱,۰۰۰ ۷۹,۰۰۰
ADATA UV100-32GB ۸۸,۰۰۰ ۱۳۳,۰۰۰
ADATA UD310 - 8GB ۷۰,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰
ADATA UD310 - 16GB ۹۰,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰
ADATA UD310 - 32GB ۵۴,۵۰۰ ۱۲۹,۰۰۰
ADATA S102 - 32GB ۲۱۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
ADATA UE700 - 32GB - DashDrive Elite ۲۲۵,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰
ADATA UE700 - 64GB - DashDrive Elite ۳۹۵,۰۰۰ ۳۹۵,۰۰۰
ADATA S102 Pro-16GB ۱۲۵,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰
ADATA S102 Pro-32GB ۲۱۰,۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰
ADATA C008-64GB ۱۸۲,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
ADATA UD320-16GB ۹۵,۰۰۰ ۱۰۳,۰۰۰
ADATA UD320-32GB ۱۲۰,۰۰۰ ۱۴۹,۰۰۰
ADATA UD311-16GB ۵۲,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰
ADATA UD310-8GB ۷۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰
ADATA UD310-16GB ۹۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
ADATA UD310-32GB ۱۳۳,۰۰۰ ۱۳۳,۰۰۰
ADATA UV128-16GB ۷۹,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰
ADATA UV128-32GB ۱۲۳,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰
ADATA UV128-64GB ۲۲۰,۰۰۰ ۲۶۸,۰۰۰
ADATA UV128-128GB ۴۳۰,۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰
ADATA UV150-32GB ۱۱۰,۰۰۰ ۱۳۹,۰۰۰
ADATA UV150-64GB ۱۹۷,۰۰۰ ۱۹۷,۰۰۰
ADATA UV150-16GB ۹۲,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰
ADATA UC330- 8GB- OTG-USB 2.0 ۶۹,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
ADATA UC330- 16GB- OTG-USB 2.0 ۹۳,۰۰۰ ۱۳۱,۵۰۰
ADATA UC330- 64GB- OTG-USB 2.0 ۲۵۰,۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰
ADATA UC330- 32GB- OTG-USB 2.0 ۱۱۶,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
ADATA UV130-8GB-USB 2.0 ۵۲,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
ADATA UV130-16GB-USB 2.0 ۸۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰
ADATA UV130-32GB-USB 2.0 ۹۵,۰۰۰ ۱۳۷,۰۰۰
ADATA UV131-16GB-USB 3.0 -USB 2.0 backwards compatible ۹۲,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰
ADATA UV131-32GB-USB 3.0 -USB 2.0 backwards compatible ۱۲۵,۰۰۰ ۱۵۹,۰۰۰
ADATA UV131-64GB-USB 3.0 -USB 2.0 backwards compatible ۲۶۵,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰
ADATA UE710 - 32GB - USB3.0 - i-Memory Flash Drive ۳۶۵,۰۰۰ ۴۶۹,۰۰۰
ADATA UE710 - 64GB - USB3.0 - i-Memory Flash Drive ۴۸۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
ADATA UE710 - 128GB - USB3.0 - i-Memory Flash Drive ۱,۰۸۹,۰۰۰ ۱,۰۸۹,۰۰۰
ADATA UC350 - 16GB - USB3.0 - Type-C ۱۴۵,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰
ADATA UC350 - 32GB - USB3.0 - Type-C ۱۹۰,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰
ADATA UC350 - 64GB - USB3.0 - Type-C ۳۳۰,۰۰۰ ۴۰۱,۰۰۰
ADATA UV140 - 16GB - USB3.0 - Flash Drive ۷۷,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰
ADATA UV140 - 32GB - USB3.0 - Flash Drive ۱۰۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰
ADATA UV140 - 64GB - USB3.0 - Flash Drive ۲۲۰,۰۰۰ ۲۷۹,۰۰۰
ADATA UV150 - 128GB - USB3.0 -DashDrive ۴۷۵,۰۰۰ ۴۷۵,۰۰۰
ADATA S102 Pro Advanced - 64GB - USB3.0 - Flash Drive ۴۹,۰۰۰ ۴۲۵,۰۰۰
ADATA S102 Pro Advanced - 128GB - USB3.0 - Flash Drive ۷۵۹,۰۰۰ ۷۵۹,۰۰۰
ADATA UD320 - 64GB - USB2.0 - DashDrive Durable ۱۰۳,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰
ADATA UD310 - 64GB - USB2.0 - DashDrive Durable ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
ADATA UV210 - 8GB - USB2.0 - USB Flash Drive ۷۴,۰۰۰ ۸۲,۰۰۰
ADATA UV210 - 16GB - USB2.0 - USB Flash Drive ۹۵,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
ADATA UV210 - 32GB - USB2.0 - USB Flash Drive ۱۰۱,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰
ADATA UV210 - 64GB - USB2.0 - USB Flash Drive ۲۴۰,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
ADATA UV310-16GB-USB 3.1 ۱۰۱,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰
ADATA UV310-32GB-USB 3.1 ۱۵۸,۰۰۰ ۱۵۸,۰۰۰
ADATA UV310-64GB-USB 3.1 ۳۲۰,۰۰۰ ۳۹۵,۰۰۰
ADATA 16GB-UC360-USB 3.1 -OTG ۱۱۵,۰۰۰ ۱۳۳,۰۰۰
ADATA 32GB-UC360-USB 3.1 -OTG ۲۱۹,۰۰۰ ۲۱۹,۰۰۰
ADATA 16GB-UC370-USB-A 3.1-USB-C ۱۳۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰
ADATA 32GB-UC370-USB-A 3.1-USB-C ۱۸۴,۰۰۰ ۱۸۴,۰۰۰
ADATA 64GB-UV330-USB 3.1 ۲۷۸,۰۰۰ ۲۷۸,۰۰۰
ADATA 128GB-UV330-USB 3.1 ۵۰۵,۰۰۰ ۵۰۵,۰۰۰
ADATA 16GB-UV330-USB 3.1 ۹۱,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰
ADATA 32GB-UV330-USB 3.1 ۱۳۴,۰۰۰ ۱۳۴,۰۰۰
ADATA 16GB-UV230-USB 2.0 ۶۹,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰
ADATA 32GB-UV230-USB 2.0 ۸۵,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰
ADATA 64GB-UV230-USB 2.0 ۲۴۶,۰۰۰ ۲۴۶,۰۰۰
ADATA 32GB-i-Memory AI720-Lightning - USB 3.1 ۵۱۰,۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰
ADATA 16GB - UV320 - USB 3.1 ۷۷,۰۰۰ ۹۳,۰۰۰
ADATA 32GB - UV320 - USB 3.1 ۱۰۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰
ADATA 64GB - UV320 - USB 3.1 ۲۱۰,۰۰۰ ۲۷۹,۰۰۰
ADATA 128GB - UV320 - USB 3.1 ۴۵۰,۰۰۰ ۵۱۲,۰۰۰
ADATA UV220- 8GB - USB 2.0 ۶۲,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰
ADATA UV220- 16GB - USB 2.0 ۶۸,۰۰۰ ۹۳,۰۰۰
ADATA UV220- 32GB - USB 2.0 ۹۵,۰۰۰ ۱۲۵,۶۰۰
ADATA UV220- 64GB - USB 2.0 ۲۴۶,۰۰۰ ۲۹۷,۰۰۰
ADATA 16GB- UV240- USB 2.0 ۷۹,۰۰۰ ۷۹,۰۰۰
ADATA 32GB- UV240- USB 2.0 ۱۱۵,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰
Apacer AH111 Blue Rose - 8GB ۴۸,۰۰۰ ۵۹,۰۰۰
Apacer AH111 Blue Rose - 16GB ۵۸,۰۰۰ ۷۱,۰۰۰
Apacer AH111 Blue Rose - 32GB ۶۸,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰
Apacer AH322 - 8GB ۴۳,۵۰۰ ۸۵,۰۰۰
Apacer AH322 - 16GB ۵۲,۵۰۰ ۵۲,۵۰۰
Apacer AH175-8GB-USB 2.0 ۶۲,۰۰۰ ۷۴,۰۰۰
Apacer AH175-16GB-USB 2.0 ۷۸,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
Apacer AH175-32GB-USB 2.0 ۱۱۰,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰
Apacer AH173-16GB-USB2.0 ۱۲۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
Apacer 8GB- AH114-USB 2.0 ۵۳,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰
Apacer 32GB- AH114-USB 2.0 ۵۸,۵۰۰ ۹۰,۰۰۰
Apacer 16GB- AH114-USB 2.0 ۶۱,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰
Apacer 16GB-AH116-USB 2.0 ۵۳,۵۰۰ ۷۶,۰۰۰
Apacer 8GB-AH116-USB 2.0 ۴۸,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰
Apacer 32GB-AH116-USB 2.0 ۷۲,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰
Apacer 16GB-AH113-USB 2.0 ۵۸,۵۰۰ ۵۸,۵۰۰
Apacer 8GB- AH333 ۴۳,۰۰۰ ۵۹,۰۰۰
Apacer 16GB- AH333 ۵۳,۰۸۸ ۷۱,۰۰۰
Apacer 32GB- AH333 ۵۵,۵۰۰ ۵۵,۵۰۰
Apacer AH112-8GB-USB 2.0 ۵۰,۹۰۰ ۵۹,۰۰۰
Apacer AH112-16GB-USB 2.0 ۵۸,۰۰۰ ۷۱,۰۰۰
Apacer AH112-32GB-USB 2.0 ۶۸,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰
Apacer AH115-16GB-USB 2.0 ۶۳,۵۰۰ ۶۳,۵۰۰
Apacer AH355-8GB-USB 3.0 ۶۲,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰
Apacer AH355-16GB-USB 3.0 ۷۶,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
Apacer AH355-32GB-USB 3.0 ۱۳۵,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰
Apacer AH180-16GB- USB Type-C-USB 3.1 Gen 1 ۱۲۲,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰
Apacer AH180-32GB- USB Type-C-USB 3.1 Gen 1 ۱۶۹,۰۰۰ ۱۷۳,۰۰۰
Apacer AH180-64GB- USB Type-C-USB 3.1 Gen 1 ۳۲۰,۰۰۰ ۳۹۹,۰۰۰
Apacer AH156-64GB-USB 3.0 ۲۸۵,۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰
Apacer 16GB-AH179- USB 3.1 Gen 1 Type-A-USB On-The-Go -OTG ۱۰۴,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰
Apacer 32GB-AH190-Lightning - USB 3.1 Gen 1 Type-A ۲۸۰,۰۰۰ ۳۱۱,۵۲۰
Apacer 8GB-AH118 - USB2.0 ۵۵,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
Apacer 16GB-AH118 - USB2.0 ۶۰,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰
Apacer 32GB-AH118 - USB2.0 ۸۹,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰
Apacer 16GB-AH117-USB 2.0 ۶۵,۰۰۰ ۱۱۵,۵۰۰
Apacer 16GB -AH13B USB 2.0 ۶۳,۹۳۶ ۶۳,۹۳۶
Apacer 32GB-AH179- USB 3.1 Gen 1 Type-A-USB On-The-Go -OTG ۱۴۴,۰۰۰ ۱۶۶,۰۰۰
Apacer 8GB-AH179- USB 3.1 Gen 1 Type-A-USB On-The-Go -OTG ۶۹,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰
Apacer 8GB - AH175 OTG USB Mobile Flash Memory ۶۵,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰
Apacer 16GB -AH175 OTG USB Mobile Flash Memory ۸۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰
Apacer 32GB- AH175 OTG USB Mobile Flash Memory ۱۰۵,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰
Baseus 64GB- Obsidian X1 Finger Print 64GB Flash Memory ۵۴۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰
DATAKEY 8GB- MU005- چرمی قهوه ای ۸۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰
DATAKEY 012Flash Memory - 16GB ۷۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
DATAKEY Heart1 Flash Memory-16GB ۱۲۸,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰
DATAKEY Key1 Flash Memory-16GB ۱۰۲,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰
DATAKEY 16GB- 005 Flash Memory ۷۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
EMTEC 8GB-S200-USB 2.0 ۵۰,۴۰۰ ۵۰,۴۰۰
EMTEC 32GB-S200-USB 2.0 ۵۳,۰۰۰ ۵۳,۰۰۰
Energizer Ultimate OTG USB 3.0 Flash Memory - 32GB ۱۳۹,۰۰۰ ۱۳۹,۰۰۰
HP Flash Drive V165W 16GB ۵۷,۲۰۰ ۷۵,۰۰۰
HP Flash Drive V165W 8GB ۵۵,۵۰۰ ۵۵,۵۰۰
HP Pen Flash Drive V210W 8GB ۴۰,۹۰۰ ۴۰,۹۰۰
HP v250w-16GB ۶۹,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
HP v210w-8GB ۵۰,۰۰۰ ۵۹,۰۰۰
HP v210w-16GB ۶۴,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰
HP 8GB USB Flash Drive- v175w ۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
HP 32GB USB Flash Drive- v175w ۸۵,۰۰۰ ۹۷,۰۰۰
HP 8GB v220w ۵۸,۵۰۰ ۵۸,۵۰۰
HP 16GB v220w ۷۳,۴۰۰ ۷۳,۴۰۰
HP 9GB- v295w ۶۶,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰
HP 16GB- v295w ۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
HP 32GB- v295w ۸۵,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰
HP 8GB-v224w-USB 2.0 ۲۸,۵۰۰ ۲۸,۵۰۰
HP 32GB-v224w-USB 2.0 ۱۹۹,۰۰۰ ۱۹۹,۰۰۰
HP 16GB-V222W - USB 2.0 ۶۵,۰۰۰ ۱۳۷,۰۰۰
HP 32GB--V222W - USB 2.0 ۸۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰
HP 64GB--V222W - USB 2.0 ۲۱۶,۰۰۰ ۲۱۶,۰۰۰
HP 8GB - v221w USB 2.0 ۶۵,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰
HP 16GB - v221w USB 2.0 ۹۳,۰۰۰ ۹۳,۰۰۰
HP 16GB - v215b USB 2.0 Flash Memory ۸۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
HP 8GB- V245O USB 2.0 Flash Memory ۶۶,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰
HP 32GB- V245O USB 2.0 Flash Memory ۹۹,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰
HP 8GB- C350 USB 2.0 Flash Memory ۷۴,۰۰۰ ۷۴,۰۰۰
HP 8GB- V178 Flash Memory ۷۹,۰۰۰ ۷۹,۰۰۰
HP 16GB- V178 Flash Memory ۶۵,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰
HP 32GB- V178 Flash Memory ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
HP 32GB- V150W USB 2.0 Flash Memory ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰
HP 32GB- v221w USB 2.0 Flash Memory ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
HP V251W Flash Memory - 32GB ۹۵,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰
HP 32GB- V250W Flash Memory ۹۶,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰
HP 64GB- V178 Flash Memory ۲۱۵,۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰
HP 64GB- V175W Flash Memory ۲۱۵,۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰
Kingston 16GB-SE9- DTSE9H ۴۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
Kingston 32GB-SE9 - DTSE9H ۹۱,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰
Kingston 16GB-DTDUO3-Data Traveler Micro Duo USB 3.0 Micro USB OTG ۶۹,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰
Kingston 32GB-DTDUO3/32GB-Data Traveler Micro Duo USB 3.0 Micro USB OTG ۹۹,۰۰۰ ۱۲۱,۰۰۰
Kingston 64GB-DTDUO3/64GB-Data Traveler Micro Duo USB 3.0 Micro USB OTG ۱۹۹,۰۰۰ ۱۹۹,۰۰۰
Kingston DT50- DataTraveler 50 Flash Memory - 16GB ۵۸,۰۰۰ ۵۸,۰۰۰
Kodak K803-USB 3.0-16GB ۱۳۸,۰۰۰ ۱۳۸,۰۰۰
Kodak 16GB-K103-USB 3.0 ۶۸,۵۰۰ ۶۸,۵۰۰
Kodak OTG K220-8GB ۶۶,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
Kodak OTG K220-16GB ۸۹,۰۰۰ ۱۲۳,۰۰۰
Kodak OTG K220-32GB ۷۸,۵۰۰ ۱۸۹,۰۰۰
Kodak K153-16GB-USB 3.0 ۷۹,۰۰۰ ۷۹,۰۰۰
Kodak K153-64GB-USB 3.0 ۲۳۵,۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰
Kodak 8GB-K210-8GB-OTG-USB 2.0 ۶۸,۵۰۰ ۶۸,۵۰۰
Kodak K210-16GB-OTG-USB 2.0 ۷۸,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
Kodak K210-32GB-OTG-USB 2.0 ۶۲,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰
Kodak 16GB-K802-USB Flash Drives ۵۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
Kodak 16GB-K702- USB 2.0 ۵۵,۵۰۰ ۶۵,۰۰۰
Kodak K202 -8GB-USB 2.0 ۴۹,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰
Kodak K202 -16GB-USB 2.0 ۵۷,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰
Kodak K102 Flash Memory - 16GB ۶۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
Kodak K102 Flash Memory - 32GB ۱۲۵,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰
LaCie 32GB-Culbuto ۳۹۰,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰
Lexar 16GB-JumpDrive M20 Mobile USB 3.0-OTG flash drive ۰ ۰
Lexar 16GB-umpDrive® S25 USB 3.0-16GABNL ۸۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰
Lexar 32GB-JumpDrive® V10 USB-LJDV10-32GABNL ۱۶۸,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰
Lexar 32GB-JumpDrive® V30 ۱۷۵,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰
ORICO 32GB-TUW11-Portable Cloud Storage Wireless U-disk-فلش وایرلس ۲۹۵,۰۰۰ ۲۹۹,۰۰۰
ORICO 64GB-TUW11-Portable Cloud Storage Wireless U-disk-فلش وایرلس ۳۴۹,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰
PHILIPS 8GB- Pico Edition FM08FD85B/97 USB 2.0 Flash Memory ۹۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
PHILIPS 16GB- Pico Edition FM16FD85B/97 USB 2.0 Flash Memory ۱۰۴,۰۰۰ ۱۰۴,۰۰۰
Photofast 32GB- Backup Cable Flash Memory ۲۷۹,۰۰۰ ۲۷۹,۰۰۰
Photofast 32GB- Max U2 Hello Kitty Flash Memory ۴۸۳,۰۰۰ ۴۸۳,۰۰۰
Photofast 32GB- MAX Gen2 USB3 ۵۱۹,۰۰۰ ۵۱۹,۰۰۰
pqi 8GB-U601L-USB 2.0 ۵۲,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰
pqi 16GB-U601L-USB 2.0 ۶۹,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰
pqi 32GB-U601L-USB 2.0 ۹۲,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰
pqi 16GB-U602L-USB 2.0 ۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
pqi 8GB-U602L-USB 2.0 ۴۹,۹۲۰ ۱۹۹,۰۰۰
pqi 32GB-iConnect mini-Lightning -USB 3.0 ۳۲۵,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰
pqi 64GB-iConnect mini-Lightning -USB 3.0 ۳۹۲,۰۰۰ ۳۹۲,۰۰۰
pqi 32GB-U849L- USB 2.0 ۱۲۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
pqi 8GB- U606L -USB 2.0 ۵۹,۰۰۰ ۵۹,۰۰۰
pqi 16GB- U606L -USB 2.0 ۶۶,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰
SanDisk 16gb-Cruzer Blade CZ50 USB 2.0 ۴۳,۵۰۰ ۴۶,۰۰۰
SanDisk 32GB-Cruzer Blade CZ50 -USB 2.0 ۶۴,۰۰۰ ۷۴,۰۰۰
SanDisk 8GB-Cruzer Blade CZ50 - USB 2.0 ۴۲,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰
SanDisk 64GB-Cruzer Blade CZ50 -USB 2.0 ۱۲۵,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
SanDisk 4GB-Cruzer Blade CZ50 -USB 2.0 ۴۹,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰
SanDisk 16GB-Ultra Fit USB 3.0 -SDCZ43-016G ۵۷,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰
SanDisk 32GB-Ultra Fit USB 3.0-SDCZ43-032G ۱۰۵,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰
SanDisk 64GB-Ultra Fit™ USB 3.0 - SDCZ43-064G ۲۲۳,۰۰۰ ۲۲۳,۰۰۰
SanDisk Ultra Dual USB 3.0 Drive - 32GB ۱۱۵,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰
SanDisk 16GB-ULTRA® DUAL USB DRIVE 3.0 ۶۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
SanDisk 128GB-ULTRA® DUAL USB DRIVE 3.0 ۳۹۹,۰۰۰ ۳۹۹,۰۰۰
SanDisk 16GB -ULTRA CZ48 USB 3.0 ۱۳۸,۰۰۰ ۱۳۸,۰۰۰
SanDisk 16GB- Cruzer Force CZ71 USB 2.0 Flash ۵۳,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰
SanDisk 32GB- Cruzer Force CZ71 USB 2.0 Flash ۸۲,۰۰۰ ۸۲,۰۰۰
SanDisk GB -Ultra Fit™ USB 3.0 - SDCZ4 ۳۹۱,۰۰۰ ۳۹۱,۰۰۰
SanDisk 128GB -Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive-SDCZ73-128G-A46 ۳۴۷,۰۰۰ ۳۴۷,۰۰۰
SanDisk 64GB Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive -SDCZ73-064G-A46 ۲۱۹,۵۰۰ ۲۲۸,۰۰۰
SanDisk 32GB Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive-SDCZ73-032G-A46 ۱۱۴,۵۰۰ ۱۲۷,۰۰۰
SanDisk 16GB Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive-SDCZ73-016G-A46 ۵۱,۵۰۰ ۹۰,۰۰۰
SanDisk 16GB-CONNECT™ WIRELESS STICK ۱۸۸,۰۰۰ ۱۸۸,۰۰۰
SanDisk 32GB-CONNECT™ WIRELESS STICK ۲۷۷,۰۰۰ ۲۷۷,۰۰۰
SanDisk 64GB-CONNECT™ WIRELESS STICK ۳۴۹,۰۰۰ ۳۴۹,۰۰۰
SanDisk 16GB- ULTRA DUAL DRIVE M3.0 ۶۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
SanDisk 32- ULTRA DUAL DRIVE M3.0 ۹۷,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰
SanDisk 64GB- ULTRA DUAL DRIVE M3.0 ۱۸۲,۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰
SanDisk 128GB- ULTRA DUAL DRIVE M3.0 ۲۸۵,۰۰۰ ۳۹۹,۰۰۰
SanDisk 16GB-CZ57CRUZER DIAL USB FLASH DRIVE ۵۳,۰۰۰ ۵۳,۰۰۰
SanDisk 32GB-CZ57-CRUZER DIAL USB FLASH DRIVE ۸۴,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰
SanDisk 64GB-CZ57-CRUZER DIAL USB FLASH DRIVE ۱۹۰,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰
SanDisk 128GB- iXpand - Lightning -USB 3.0-SDIX30C-128G-AN6NE ۶۷۸,۰۰۰ ۶۷۸,۰۰۰
SanDisk 64GB iXpand-Lightning-USB 3.0- SDIX30C-064G-AN6NN ۴۳۵,۰۰۰ ۴۳۵,۰۰۰
SanDisk 16GB-iXpand-Lightning-USB 3.0 ۲۵۱,۰۰۰ ۲۵۱,۰۰۰
SanDisk 32GB-iXpand-Lightning-USB 3.0 ۳۳۳,۰۰۰ ۳۳۳,۰۰۰
SanDisk 32GB-Cruzer Switch CZ52-USB 2.0 ۸۲,۵۰۰ ۸۲,۵۰۰
SanDisk 128GB-Cruzer Blade CZ50 USB 2.0 ۲۵۹,۰۰۰ ۲۵۹,۰۰۰
SanDisk 64GB- Cruzer Force CZ71 USB 2.0 ۱۸۲,۰۰۰ ۱۸۲,۰۰۰
SanDisk 128GB-Ultra Fit- USB 3.0 - SDCZ43-128 ۳۳۳,۰۰۰ ۳۳۳,۰۰۰
SanDisk 16GB-iXpand Mini USB 3.0 -Lightning ۲۲۴,۰۰۰ ۲۲۴,۰۰۰
SanDisk 32GB-iXpand Mini- USB 3.0 -Lightning ۲۶۸,۰۰۰ ۲۶۸,۰۰۰
SanDisk 64GB-iXpand Mini- USB 3.0 -Lightning ۳۶۴,۰۰۰ ۳۶۴,۰۰۰
SanDisk 128GB-iXpand Mini- USB 3.0 -Lightning ۵۳۸,۰۰۰ ۵۳۸,۰۰۰
SanDisk 16GB- Dual Drive OTG ۵۸,۰۰۰ ۵۸,۰۰۰
SanDisk 32GB- Dual Drive OTG ۹۵,۵۰۰ ۹۵,۵۰۰
SanDisk 64GB- Dual Drive OTG ۱۱۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰
SanDisk Cruzer Glide CZ60 256GB USB 3.0 ۶۶۸,۰۰۰ ۶۶۸,۰۰۰
SanDisk 16GB -Cruzer Fit CZ33 USB 2.0 ۴۹,۵۰۰ ۴۹,۵۰۰
SanDisk 32GB -Cruzer Fit CZ33 USB 2.0 ۷۹,۵۰۰ ۷۹,۵۰۰
SanDisk CRUZER GLIDE CZ60 Flash Memory - 32GB ۹۳,۰۰۰ ۹۳,۰۰۰
SanDisk CRUZER GLIDE CZ60 Flash Memory - 16GB ۵۶,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰
SanDisk Ultra Dual USB Drive 3.0 Flash Memory - 128GB ۳۳۰,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
SanDisk 64GB- USB Type C Drive USB Flash Memory ۲۰۴,۰۰۰ ۲۰۴,۰۰۰
SanDisk 16GB- Ultra Dual Drive USB Type-C Flash Memory ۸۶,۰۰۰ ۸۶,۰۰۰
SanDisk 64GB- Cruzer Fit CZ33 Flash Memory ۱۶۸,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰
SanDisk 64GB- CRUZER GLIDE CZ60 Flash Memory ۱۱۱,۵۰۰ ۱۱۱,۵۰۰
SILICON POWER Touch 830-8GB ۵۲,۵۰۰ ۵۲,۵۰۰
SILICON POWER Blaze B10-8GB ۷۴,۰۰۰ ۷۴,۰۰۰
SILICON POWER Blaze B10-16GB ۷۵,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰
SILICON POWER Blaze B10-32GB ۹۹,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰
SILICON POWER Touch T01-16GB ۶۴,۰۰۰ ۷۳,۰۰۰
SILICON POWER Touch T01-8GB ۸۰,۰۰۰ ۵۶۹,۰۰۰
SILICON POWER Ultima II I-Series-16GB ۵۷,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
SILICON POWER Ultima II I-Series-32GB ۸۱,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
SILICON POWER Ultima II I-Series-8GB ۴۵,۰۰۰ ۴۶,۷۰۰
SILICON POWER M01-16GB ۷۴,۰۰۰ ۷۴,۰۰۰
SILICON POWER Touch T03 - 8GB ۶۴,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰
SILICON POWER Touch T03 - 16GB ۵۱,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰
SILICON POWER Touch T03 - 32GB ۷۴,۰۰۰ ۹۳,۰۰۰
SILICON POWER Jewel J10 USB 3.0-16GB ۱۱۷,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰
SILICON POWER Jewel J10 USB 3.0-32GB ۱۶۹,۰۰۰ ۱۶۹,۰۰۰
SILICON POWER Jewel J10 USB 3.0-64GB ۱۴۱,۰۰۰ ۱۴۱,۰۰۰
SILICON POWER SP Mobile X20-8GB ۹۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰
SILICON POWER SP Mobile X20-32GB ۲۲۵,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰
SILICON POWER SP Touch T06-16GB ۶۲,۰۰۰ ۴۷۹,۰۰۰
SILICON POWER SP Touch T06-32GB ۸۵,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰
SILICON POWER SP Touch T06-64GB ۱۹۱,۰۰۰ ۱۹۱,۰۰۰
SILICON POWER Ultima U06-8GB ۸۳,۹۰۰ ۸۳,۹۰۰
SILICON POWER Ultima U06-16GB ۱۰۷,۰۰۰ ۱۰۷,۰۰۰
SILICON POWER Ultima U06-32GB ۱۲۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
SILICON POWER Touch T03 Limited Edition-16GB ۷۳,۰۰۰ ۷۳,۰۰۰
SILICON POWER Touch T03 Limited Edition-32GB ۸۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
SILICON POWER Touch T03 Limited Edition-64GB ۱۹۱,۰۰۰ ۱۹۱,۰۰۰
SILICON POWER Blaze B06-16GB ۷۴,۰۰۰ ۱۰۶,۲۶۰
SILICON POWER Blaze B06-64GB ۲۲۵,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰
SILICON POWER Blaze B06-32GB ۱۱۲,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰
SILICON POWER SP Jewel J06-64GB ۲۳۵,۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰
SILICON POWER SP Jewel J06-32GB ۱۶۹,۰۰۰ ۱۶۹,۰۰۰
SILICON POWER SP Jewel J06-16GB ۸۸,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰
SILICON POWER Marvel M01-16GB ۷۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
SILICON POWER Marvel M01-64GB ۲۳۵,۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰
SILICON POWER Marvel M01-32GB ۸۸,۰۰۰ ۱۶۹,۰۰۰
SILICON POWER 8GB-TOUCH T08 ۵۹,۰۰۰ ۵۹,۰۰۰
SILICON POWER 16GB-TOUCH T08 ۶۲,۰۰۰ ۸۰,۰۴۰
SILICON POWER 32GB-TOUCH T08 ۷۴,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰
SILICON POWER 64GB-TOUCH T08 ۱۹۱,۰۰۰ ۱۹۹,۰۰۰
SILICON POWER 32GB-Touch T07-USB 2.0 ۸۵,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰
SILICON POWER 64GB-Touch T07-USB 2.0 ۵۴,۵۰۰ ۵۴,۵۰۰
SILICON POWER Touch T01-32GB ۸۵,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰
SILICON POWER Touch T09-16GB-USB 2.0 ۷۳,۰۰۰ ۴,۷۹۰,۰۰۰
SILICON POWER Touch T09-8GB-USB 2.0 ۳۴,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰
SILICON POWER Mobile X21-16GB-USB 2.0/ micro-USB 2.0-OTG ۸۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
SILICON POWER Mobile X31-8GB- USB 3.0, USB 2.0 / micro-USB -OTG ۷۴,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰
SILICON POWER Mobile X31-16GB- USB 3.0, USB 2.0 / micro-USB -OTG ۱۱۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
SILICON POWER Mobile X31-32GB- USB 3.0, USB 2.0 / micro-USB -OTG ۱۶۰,۰۰۰ ۱۷۹,۰۰۰
SILICON POWER Mobile X31-64GB- USB 3.0, USB 2.0 / micro-USB -OTG ۲۶۰,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰
SILICON POWER Jewel J01-64GB-USB 3.1 Gen1 / USB 3.0, USB 2.0 ۲۴۱,۰۰۰ ۲۴۱,۰۰۰
SILICON POWER Mobile C80-64GB-Type-C-USB 3.1 Gen1 / USB 3.0, USB 2.0 ۳۸۵,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰
SILICON POWER Marvel M70-32GB-USB 3.1 Gen1 / USB 3.0, USB 2.0 ۲۸۵,۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰
SILICON POWER Blaze B21-8GB-USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0, USB 2.0 ۵۴,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰
SILICON POWER AH156-16GB-USB 3.0 ۸۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰
SILICON POWER 16GB-Touch T30-USB 2.0 ۷۴,۰۰۰ ۷۹,۰۰۰
SILICON POWER 32GB-Touch T30-USB 2.0 ۷۶,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰
SILICON POWER 16GB-Mobile C31-Type-C/ USB 3.1 ۱۳۵,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰
SILICON POWER 32GB-Mobile C31-Type-C/ USB 3.1 ۱۷۰,۰۰۰ ۱۹۹,۰۰۰
SILICON POWER 64GB-Mobile C31-Type-C/ USB 3.1 ۳۷۲,۰۰۰ ۳۷۲,۰۰۰
SILICON POWER 8GB-Touch T35-USB 2.0 ۴۶,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰
SILICON POWER 16GB-Touch T35-USB 2.0 ۶۲,۰۰۰ ۷۴,۰۰۰
SILICON POWER 32GB-Touch T35-USB 2.0 ۷۵,۰۰۰ ۹۳,۰۰۰
SILICON POWER 32GB-Mobile C50-Type-A-Micro-B-Type-C ۱۸۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰
SONY USM16GR ۶۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
SONY 16GB-USM-SA3-USB 3.1-OTG ۰ ۰
SONY 32GB-USM-SA3-USB 3.1-OTG ۱۷۷,۰۰۰ ۱۷۷,۰۰۰
SONY 32GB- Micro Vault USM-R USB Flash Memory ۱۱۱,۰۰۰ ۱۱۱,۰۰۰
SONY Micro Vault USM-M1 Flash Memory-32GB ۱۱۱,۸۰۰ ۱۱۱,۸۰۰
SONY Micro Vault USM-M1 Flash Memory-64GB ۲۷۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
SONY 16GB- Micro Vault USM-R Flash Memory ۵۹,۰۰۰ ۵۹,۰۰۰
SONY 64GB- Micro Vault USM-M Flash Memory ۲۹۵,۰۰۰ ۲۹۵,۰۰۰
SONY 64GB- Micro Vault USM-R Flash Memory ۲۶۵,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰
SONY 128GB- Micro Vault USM-W3 Flash Memory ۷۱۴,۰۰۰ ۷۱۴,۰۰۰
STM Flash Memory - 16GB ۴۹,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰
TEAM Color Turn(E902) USB 3.0-8GB ۶۲,۰۰۰ ۶۲,۰۰۰
TOSHIBA 16GB=U202-TRANSMEMORY-USB 2.0 ۵۵,۵۰۰ ۵۵,۵۰۰
TOSHIBA 32GB-U202-TRANSMEMORY-USB 2.0 ۶۷,۰۰۰ ۶۷,۰۰۰
Transcend 16GB-JetFlash®890 -JF890-USB Type-C & USB 3.1 ۱۶۹,۰۰۰ ۱۶۹,۰۰۰
Transcend 32GB-JetFlash®890 -JF890-USB Type-C & USB 3.1 ۲۲۳,۰۰۰ ۲۲۳,۰۰۰
Transcend 64GB-JetFlash®890 -JF890-USB Type-C & USB 3.1 ۳۴۵,۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰
Transcend 32GB-JetDrive™ Go 500-Lightning-USB 3.1 ۴۷۵,۰۰۰ ۴۷۵,۰۰۰
Transcend 64GB-JetDrive™ Go 500-Lightning-USB 3.1 ۵۹۵,۰۰۰ ۵۹۵,۰۰۰
Transcend 8GB JetFlash 710 USB 3.0-TS8GJF710S ۹۲,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰
Transcend 16GB JetFlash 710 USB 3.0-TS16GJF710S ۱۰۲,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰
Transcend 8GB-JetFlash 350-USB Type-A ۴۹,۵۰۰ ۴۹,۵۰۰
Transcend 16GB-JetFlash 350-USB Type-A ۶۷,۰۰۰ ۶۷,۰۰۰
Transcend 8GB -jetFlash 700- JF700 -USB 3.0 ۷۱,۰۰۰ ۷۱,۰۰۰
Transcend 64GB -jetFlash 700- JF700 -USB 3.0 ۲۰۴,۰۰۰ ۲۰۴,۰۰۰
Transcend 128GB -jetFlash 700- JF700 -USB 3.0 ۳۹۶,۰۰۰ ۳۹۶,۰۰۰
Transcend 8GB- JetFlash -JF510S-USB 2.0 ۷۶,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰
Transcend 16GB-JetFlash -JF510S-USB 2.0 ۹۱,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰
Transcend 8GB- JetFlash -JF510G-USB 2.0 ۷۶,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰
Transcend 16GB- JetFlash -JF510G-USB 2.0 ۹۱,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰
Transcend 32GB- JetFlash -JF510G-USB 2.0 ۱۲۳,۰۰۰ ۱۲۳,۰۰۰
Transcend JetFlash 820G Flash Memory - 16GB ۱۲۵,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰
Transcend JetFlash 820G Flash Memory - 64GB ۲۷۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
Transcend JetFlash 890S Flash Memory - 16GB ۱۵۸,۰۰۰ ۱۵۸,۰۰۰
Transcend JetFlash 520S Flash Memory - 32GB ۱۳۱,۰۰۰ ۱۳۱,۰۰۰
Transcend JetFlash 880S OTG Flash Memory - 64GB ۳۱۸,۰۰۰ ۳۱۸,۰۰۰
Transcend JetFlash 380G OTG Flash Memory - 8GB ۲۰۸,۸۰۰ ۲۰۸,۸۰۰
Transcend JetFlash 380S OTG Flash Memory - 32GB ۱۳۷,۰۰۰ ۱۳۷,۰۰۰
Transcend JetFlash 880S OTG Flash Memory - 32GB ۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
Transcend JetDrive Go 300K Flash Memory - 32GB ۴۳۴,۰۰۰ ۴۳۴,۰۰۰
Transcend 16GB- JetFlash 520S Flash Memory ۹۵,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰
Transcend 32GB- JetFlash 820G Flash Memory ۱۶۹,۰۰۰ ۱۶۹,۰۰۰
Transcend 8GB- JetFlash 520S Flash Memory ۸۲,۰۰۰ ۸۲,۰۰۰
Transcend 32GB- JetFlash 890S Flash Memory ۲۰۴,۰۰۰ ۲۰۴,۰۰۰
Transcend 32GB- JetDrive Go 300S Flash Memory ۴۳۴,۰۰۰ ۴۳۴,۰۰۰
Transcend 64GB- JetDrive Go 500 Flash Memory ۵۷۰,۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰
Transcend 32GB- JetDrive Go 500 Flash Memory ۴۳۴,۰۰۰ ۴۳۴,۰۰۰
Transcend 8GB- JetFlash 380S OTG Flash Memory ۸۷,۰۰۰ ۸۷,۰۰۰
Transcend 16GB- JetFlash 380S OTG Flash Memory ۹۹,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰
Transcend 16GB- JetFlash 880S OTG Flash Memory ۱۵۸,۰۰۰ ۱۵۸,۰۰۰
Transcend 64GB- JetDrive Go 300S Flash Memory ۱۷۵,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰
VERITY 8GB-V701 USB 2.0 Flash Memory ۴۹,۵۰۰ ۴۹,۵۰۰
VERITY 8GB-V705 8GB USB 2.0 Flash Memory ۵۳,۰۰۰ ۵۳,۰۰۰
VERITY 8GB-V803 USB 2.0 Flash Memory ۴۷,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰
VERITY 8GB- T200 USB 2.0 Flash Memory ۵۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰
VERITY T214 Flash Memory - 16GB ۶۶,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰