نام کالا کمترین قیمت - تومان بیشترین قیمت - تومان
ADATA C008 16GB ۴۹,۵۰۰ ۶۳,۰۰۰
ADATA C008 8GB ۴۹,۹۰۰ ۵۷,۰۰۰
ADATA C008 32GB ۴۹,۰۰۰ ۷۹,۰۰۰
ADATA C906 8GB ۴۱,۹۰۰ ۵۸,۰۰۰
ADATA C906 16GB ۴۸,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰
ADATA C906 32GB ۷۶,۹۰۰ ۸۶,۰۰۰
ADATA UV100-4GB ۵۲,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰
ADATA UV100-8GB ۵۲,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰
ADATA UV100-16GB ۵۳,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰
ADATA UV100-32GB ۷۴,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰
ADATA UD310 - 8GB ۶۲,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰
ADATA UD310 - 16GB ۶۶,۰۰۰ ۷۹,۰۰۰
ADATA UD310 - 32GB ۸۸,۰۰۰ ۱۰۴,۰۰۰
ADATA UE700 - 16GB - DashDrive Elite ۱۳۳,۰۰۰ ۱۳۳,۰۰۰
ADATA UE700 - 32GB - DashDrive Elite ۲۱۵,۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰
ADATA UE700 - 64GB - DashDrive Elite ۳۸۰,۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰
ADATA S102 Pro-16GB ۱۰۹,۰۰۰ ۱۱۶,۰۰۰
ADATA S102 Pro-32GB ۱۶۸,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰
ADATA C008-64GB ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
ADATA UD320-16GB ۸۴,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰
ADATA UD320-32GB ۹۹,۵۰۰ ۱۰۹,۰۰۰
ADATA UD310-8GB ۶۲,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
ADATA UD310-16GB ۷۹,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
ADATA UD310-32GB ۱۳۳,۰۰۰ ۱۳۳,۰۰۰
ADATA UV128-16GB ۶۳,۳۰۰ ۷۲,۰۰۰
ADATA UV128-32GB ۸۷,۰۰۰ ۹۴,۰۰۰
ADATA UV128-64GB ۱۹۰,۰۰۰ ۲۰۳,۰۰۰
ADATA UV128-128GB ۳۹۰,۰۰۰ ۴۱۲,۰۰۰
ADATA UV150-32GB ۹۲,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰
ADATA UV150-64GB ۲۰۷,۰۰۰ ۲۰۷,۰۰۰
ADATA UV150-16GB ۶۸,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
ADATA UC330- 8GB- OTG-USB 2.0 ۶۲,۰۰۰ ۷۵,۴۰۰
ADATA UC330- 16GB- OTG-USB 2.0 ۸۷,۴۰۰ ۸۹,۰۰۰
ADATA UC330- 64GB- OTG-USB 2.0 ۲۳۷,۰۰۰ ۲۹۵,۰۰۰
ADATA UC330- 32GB- OTG-USB 2.0 ۱۱۲,۰۰۰ ۱۱۸,۰۰۰
ADATA UV130-8GB-USB 2.0 ۶۰,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰
ADATA UV130-16GB-USB 2.0 ۶۴,۰۰۰ ۷۴,۰۰۰
ADATA UV130-32GB-USB 2.0 ۸۹,۹۰۰ ۹۹,۰۰۰
ADATA UV131-16GB-USB 3.0 -USB 2.0 backwards compatible ۷۵,۰۰۰ ۸۲,۰۰۰
ADATA UV131-64GB-USB 3.0 -USB 2.0 backwards compatible ۲۳۵,۰۰۰ ۲۳۶,۰۰۰
ADATA UE710 - 32GB - USB3.0 - i-Memory Flash Drive ۳۶۵,۰۰۰ ۳۶۵,۰۰۰
ADATA UE710 - 64GB - USB3.0 - i-Memory Flash Drive ۴۶۲,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
ADATA UE710 - 128GB - USB3.0 - i-Memory Flash Drive ۹۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
ADATA UC350 - 16GB - USB3.0 - Type-C ۱۲۵,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰
ADATA UC350 - 32GB - USB3.0 - Type-C ۱۶۴,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
ADATA UC350 - 64GB - USB3.0 - Type-C ۲۹۰,۰۰۰ ۲۹۵,۰۰۰
ADATA UV140 - 16GB - USB3.0 - Flash Drive ۶۸,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰
ADATA UV140 - 32GB - USB3.0 - Flash Drive ۹۲,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
ADATA UV140 - 64GB - USB3.0 - Flash Drive ۱۹۵,۰۰۰ ۲۱۹,۰۰۰
ADATA UV150 - 128GB - USB3.0 -DashDrive ۴۲۵,۰۰۰ ۴۴۸,۰۰۰
ADATA S102 Pro Advanced - 64GB - USB3.0 - Flash Drive ۳۱۶,۰۰۰ ۳۱۶,۰۰۰
ADATA S102 Pro Advanced - 128GB - USB3.0 - Flash Drive ۵۵۶,۰۰۰ ۵۵۶,۰۰۰
ADATA S102 Pro Advanced - 256GB - USB3.0 - Flash Drive ۱,۴۷۰,۰۰۰ ۱,۴۷۰,۰۰۰
ADATA UD320 - 64GB - USB2.0 - DashDrive Durable ۲۴۰,۰۰۰ ۲۴۸,۰۰۰
ADATA UD310 - 64GB - USB2.0 - DashDrive Durable ۲۲۵,۰۰۰ ۲۳۷,۰۰۰
ADATA UV210 - 8GB - USB2.0 - USB Flash Drive ۶۱,۰۰۰ ۶۲,۰۰۰
ADATA UV210 - 16GB - USB2.0 - USB Flash Drive ۶۲,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰
ADATA UV210 - 32GB - USB2.0 - USB Flash Drive ۹۶,۰۰۰ ۹۷,۰۰۰
ADATA UV310-16GB-USB 3.1 ۹۳,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰
ADATA UV310-64GB-USB 3.1 ۲۸۶,۰۰۰ ۲۸۶,۰۰۰
ADATA 16GB-UC360-USB 3.1 -OTG ۰ ۰
ADATA 16GB-UV330-USB 3.1 ۷۷,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰
ADATA 16GB-UV230-USB 2.0 ۵۴,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰
ADATA 32GB-UV230-USB 2.0 ۷۳,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰
ADATA 64GB-UV230-USB 2.0 ۱۹۹,۰۰۰ ۱۹۹,۰۰۰
ADATA 16GB - UV320 - USB 3.1 ۶۷,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
ADATA 64GB - UV320 - USB 3.1 ۱۹۸,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰
ADATA 128GB - UV320 - USB 3.1 ۴۱۵,۰۰۰ ۴۱۵,۰۰۰
ADATA UV220- 8GB - USB 2.0 ۵۱,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰
ADATA UV220- 16GB - USB 2.0 ۵۷,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰
ADATA UV220- 32GB - USB 2.0 ۷۷,۰۰۰ ۸۷,۰۰۰
ADATA UV220- 64GB - USB 2.0 ۱۷۵,۰۰۰ ۱۹۹,۰۰۰
ADATA 16GB- UV240- USB 2.0 ۵۷,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰
Apacer AH111 Blue Rose - 8GB ۴۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰
Apacer AH111 Blue Rose - 16GB ۴۴,۴۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
Apacer AH111 Blue Rose - 32GB ۵۸,۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰
Apacer AH321 - 32GB ۸۳,۰۰۰ ۸۳,۰۰۰
Apacer AH322 - 8GB ۳۷,۵۰۰ ۳۷,۵۰۰
Apacer AH322 - 16GB ۵۱,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰
Apacer AH175-16GB-USB 2.0 ۷۷,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
Apacer AH173-8GB-USB2.0 ۵۹,۰۰۰ ۵۹,۰۰۰
Apacer AH173-16GB-USB2.0 ۱۳۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰
Apacer 8GB- AH114-USB 2.0 ۴۵,۵۰۰ ۴۷,۰۰۰
Apacer 32GB- AH114-USB 2.0 ۵۸,۰۰۰ ۵۸,۰۰۰
Apacer 16GB- AH114-USB 2.0 ۴۳,۵۰۰ ۵۳۰,۰۰۰
Apacer 16GB-AH116-USB 2.0 ۴۴,۵۰۰ ۵۶,۰۰۰
Apacer 8GB-AH116-USB 2.0 ۴۰,۵۰۰ ۴۰,۵۰۰
Apacer 32GB-AH116-USB 2.0 ۷۲,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰
Apacer 8GB- AH333 ۳۹,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰
Apacer 16GB- AH333 ۴۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
Apacer 32GB- AH333 ۶۹,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰
Apacer AH112-8GB-USB 2.0 ۴۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰
Apacer AH112-16GB-USB 2.0 ۴۴,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰
Apacer AH112-32GB-USB 2.0 ۵۴,۸۰۰ ۶۶,۰۰۰
Apacer AH115-16GB-USB 2.0 ۶۸,۵۰۰ ۶۸,۵۰۰
Apacer AH115-32GB-USB 2.0 ۷۶,۵۰۰ ۷۶,۵۰۰
Apacer AH650 Fingerprint-32GB-USB 3.0 ۳۲۰,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
Apacer AH355-8GB-USB 3.0 ۴۹,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰
Apacer AH355-16GB-USB 3.0 ۷۲,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰
Apacer AH355-32GB-USB 3.0 ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰
Apacer AH180-16GB- USB Type-C-USB 3.1 Gen 1 ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
Apacer AH180-32GB- USB Type-C-USB 3.1 Gen 1 ۱۷۹,۰۰۰ ۱۷۹,۰۰۰
Apacer AH156-64GB-USB 3.0 ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
Apacer 16GB-AH179- USB 3.1 Gen 1 Type-A-USB On-The-Go -OTG ۷۱,۰۰۰ ۷۱,۰۰۰
Apacer 64GB-AH179- USB 3.1 Gen 1 Type-A-USB On-The-Go -OTG ۳۲۰,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
Apacer 32GB-AH190-Lightning - USB 3.1 Gen 1 Type-A ۲۸۷,۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰
Apacer 8GB-AH118 - USB2.0 ۴۹,۵۰۰ ۴۹,۵۰۰
Apacer 16GB-AH118 - USB2.0 ۵۶,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰
Apacer 16GB-AH117-USB 2.0 ۶۷,۰۰۰ ۶۷,۰۰۰
Apacer 8GB-AH179- USB 3.1 Gen 1 Type-A-USB On-The-Go -OTG ۶۵,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰
Apacer 8GB - AH175 OTG USB Mobile Flash Memory ۵۸,۴۰۰ ۵۸,۴۰۰
Apacer 16GB -AH175 OTG USB Mobile Flash Memory ۶۹,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰
Apacer 32GB- AH175 OTG USB Mobile Flash Memory ۱۴۸,۰۰۰ ۱۴۸,۰۰۰
Apacer مدل 32GB-AH360 USB 3.1 ۱۷۵,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰
Baseus 32GB- Micro Usb Data Cable Union Series ۲۶۵,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰
BUFF 64GB- Lxm L07 IFlash Memory ۳۶۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
DM PD051 Flash Memory 16GB ۶۲,۰۰۰ ۶۲,۰۰۰
DM 32GB- Aiplay Cable Flash Memory ۱۷۵,۱۲۰ ۱۷۵,۱۲۰
EMTEC Tom-8GB-USB2.0 HB102 ۶۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
EMTEC 8GB-USB2.0 HB105 8GB HB Boo Boo ۵۹,۰۰۰ ۵۹,۰۰۰
EMTEC 8GB-USB2.0 A102 8GB AB Yellow Bird ۵۷,۵۰۰ ۵۷,۵۰۰
EMTEC 8GB - Swivel ۵۱,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰
Energizer Ultimate OTG USB 3.0 Flash Memory - 32GB ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
Galexbit 16GB Microbit USB2.0 ۴۲,۵۰۰ ۴۲,۵۰۰
Galexbit فلش مموری مدل Delta ظرفیت 16 گیگابایت ۴۲,۵۰۰ ۴۲,۵۰۰
HP Flash Drive V165W 16GB ۵۴,۰۰۰ ۶۷,۰۰۰
HP Flash Drive V165W 8GB ۴۹,۰۰۰ ۴۹,۳۰۰
HP Pen Flash Drive V210W 16GB ۵۵,۵۰۰ ۵۵,۵۰۰
HP v210w-8GB ۵۱,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰
HP v210w-16GB ۵۶,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰
HP 8GB USB Flash Drive- v175w ۵۲,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰
HP 32GB USB Flash Drive- v175w ۷۳,۰۰۰ ۷۳,۰۰۰
HP 8GB v220w ۵۰,۵۰۰ ۵۰,۵۰۰
HP 16GB v220w ۵۷,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰
HP 32GB v220w ۵۷,۹۰۰ ۵۷,۹۰۰
HP 8GB- v295w ۵۹,۰۰۰ ۵۹,۰۰۰
HP 16GB- v295w ۶۷,۰۰۰ ۶۷,۰۰۰
HP 32GB- v295w ۶۹,۵۰۰ ۶۹,۵۰۰
HP Flash Drive V165W 32GB ۹۶,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰
HP 16GB-V222W - USB 2.0 ۵۱,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
HP 32GB--V222W - USB 2.0 ۶۶,۹۰۰ ۷۷,۰۰۰
HP 8GB- V219G ۴۶,۵۰۰ ۴۶,۵۰۰
HP 16GB - v215b USB 2.0 Flash Memory ۵۹,۰۰۰ ۵۹,۰۰۰
HP 8GB- V245O USB 2.0 Flash Memory ۶۰,۵۰۰ ۶۰,۵۰۰
HP 32GB- V210W USB 2.0 Flash Memory ۶۹,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰
HP 8GB- C350 USB 2.0 Flash Memory ۵۵,۵۰۰ ۶۳,۰۰۰
HP 16GB- V178 Flash Memory ۶۷,۵۰۰ ۷۷,۰۰۰
HP 32GB- V150W USB 2.0 Flash Memory ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰
HP 32GB- V250W Flash Memory ۵۴,۵۰۰ ۵۴,۵۰۰
HP 8GB - v222 ۵۴,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰
iconix 32GB- SE-13 Flash Memory ۶۵,۵۰۰ ۶۵,۵۰۰
iconix 16GB- SE-13 Flash Memory ۴۳,۵۰۰ ۴۳,۵۰۰
iconix 8GB- SE-13 Flash Memory ۴۰,۵۰۰ ۴۰,۵۰۰
Kingstar 16GB - Flix 220 ۴۶,۰۰۰ ۴۶,۰۰۰
Kingstar 16GB - Slider USB KS205 ۳۸,۹۰۰ ۴۰,۵۰۰
Kingstar 32GB-C40 USB3 Type-C Flash Memory ۱۲۶,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰
Kingstar 16GB-C40 USB3 Type-C Flash Memory ۱۰۳,۰۰۰ ۱۰۳,۰۰۰
Kingstar 32GB-S30 OTG Flash Drive ۱۲۶,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰
Kingstar 16GB-S30 OTG Flash Drive ۹۹,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰
Kingstar 32GB-Moka 3.1 U330 Flash Memory ۹۷,۰۰۰ ۹۷,۰۰۰
Kingstar 32GB-Force 3.1 KS321 Flash Memory ۱۳۵,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰
Kingstar 16GB-Force 3.1 KS321 Flash Memory ۸۹,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰
Kingstar 32GB-Moka USB KS310 Flash Memory ۹۹,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰
Kingstar 16GB-USB KS310 Flash Memory ۶۹,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰
Kingstar 32GB- OTG Flash Drive ۸۶,۰۰۰ ۸۶,۰۰۰
Kingstar 8GB-S20 OTG Flash Drive ۵۴,۵۰۰ ۵۴,۵۰۰
Kingstar 32GB-Force KS221 Flash Memory ۷۹,۰۰۰ ۷۹,۰۰۰
Kingstar 64GB-Force KS221 Flash Memory ۱۷۸,۰۰۰ ۱۷۸,۰۰۰
Kingstar 16GB-Force KS221 Flash Memory ۴۵,۹۰۰ ۴۵,۹۰۰
Kingstar مدل 32GB- U300 ۶۱,۰۰۰ ۶۱,۰۰۰
Kingstar مدل 16GB- U300 ۴۳,۰۰۰ ۴۳,۰۰۰
Kingstar 64GB-KS220 Flash Memory ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰
Kingstar 32GB-KS220 Flash Memory ۷۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
Kingstar 16GB-KS220 Flash Memory ۴۵,۹۰۰ ۴۵,۹۰۰
Kingstar مدل 32GB- sky USB KS210 ۵۳,۵۰۰ ۵۳,۵۰۰
Kingstar sky USB KS210 Flash Memory- 16GB ۴۰,۹۰۰ ۴۰,۹۰۰
Kingstar مدل 32GB- Slider USB KS205 ۵۴,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰
Kingstar 32GB-FLIX K220 ۶۲,۰۰۰ ۶۲,۰۰۰
Kingstar 32GB-Moka KS221 ۵۹,۰۰۰ ۵۹,۰۰۰
Kingston 16GB-SE9- DTSE9H ۴۲,۵۰۰ ۴۲,۵۰۰
Kingston 32GB-SE9 - DTSE9H ۵۱,۹۰۰ ۵۱,۹۰۰
Kingston 64GB-SE9- DTSE9H ۹۱,۵۰۰ ۹۱,۵۰۰
Kingston DT50- DataTraveler 50 Flash Memory - 16GB ۴۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
Kingston فلش مموری کینگستون مدل SE9 ظرفیت 32 گیگابایت ۵۱,۹۰۰ ۵۱,۹۰۰
Kingston فلش مموری مدل SE9 ظرفیت 32 گیگابایت ۵۱,۹۰۰ ۵۱,۹۰۰
Kodak K803-USB 3.0-16GB ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰
Kodak 16GB-K103-USB 3.0 ۶۸,۵۰۰ ۹۲,۰۰۰
Kodak OTG K220-8GB ۶۹,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰
Kodak OTG K220-16GB ۷۹,۰۰۰ ۷۹,۰۰۰
Kodak OTG K220-32GB ۱۱۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰
Kodak 8GB-K210-8GB-OTG-USB 2.0 ۶۱,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰
Kodak K210-16GB-OTG-USB 2.0 ۶۹,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰
Kodak K210-32GB-OTG-USB 2.0 ۹۵,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰
Kodak 8GB-K802-USB Flash Drives ۴۷,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰
Kodak 16GB-K802-USB Flash Drives ۵۶,۹۰۰ ۵۹,۰۰۰
Kodak 16GB-K702- USB 2.0 ۶۹,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰
Kodak K202 -8GB-USB 2.0 ۴۹,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰
Kodak K202 -16GB-USB 2.0 ۵۰,۹۰۰ ۵۹,۰۰۰
Kodak K102 Flash Memory - 8GB ۴۳,۰۰۰ ۴۳,۰۰۰
Kodak K102 Flash Memory - 16GB ۴۷,۰۰۰ ۵۹,۰۰۰
Kodak مدل 16GB-K402 ۶۹,۵۰۰ ۶۹,۵۰۰
Kodak 8GB-K102 New Version Flash Memory ۴۹,۵۰۰ ۴۹,۵۰۰
Kodak 32GB-K220 New Version Flash Memory ۲۸۹,۰۰۰ ۲۸۹,۰۰۰
Lexar 16GB-JumpDrive M20 Mobile USB 3.0-OTG flash drive ۰ ۰
Lexar 16GB-JumpDrive S45 USB 3.0-LJDS45-16GABNL ۸۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰
Lexar 32GB-JumpDrive® V30 ۱۷۵,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰
Non -Brand فلش مموری طرح ریموت بنز ظرفیت 32 گیگابایت ۹۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰
Non -Brand فلش مموری آس اسپشیال مدل T20 ظرفیت 32 گیگابایت ۳۴۵,۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰
ORICO 32GB-TUW11-Portable Cloud Storage Wireless U-disk-فلش وایرلس ۲۹۷,۰۰۰ ۲۹۹,۰۰۰
ORICO 64GB-TUW11-Portable Cloud Storage Wireless U-disk-فلش وایرلس ۳۵۴,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰
PATRIOT Xporter Pulse-32GB-USB 2.0 ۶۱,۰۰۰ ۶۱,۰۰۰
PATRIOT 32GB-Supersonic Boost XT USB 3.0 Flash Drive ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
PATRIOT 64GB-Supersonic Boost XT USB 3.0 ۳۷۰,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰
PHILIPS 8GB- Pico Edition FM08FD85B/97 USB 2.0 Flash Memory ۷۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰
PHILIPS 16GB- Pico Edition FM16FD85B/97 USB 2.0 Flash Memory ۸۱,۱۲۰ ۸۱,۱۲۰
PHILIPS USB 3.0 مدل 16GB-Snow Edition ۵۷,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰
Photofast 32GB- MAX Gen2 USB3 ۴۹۳,۰۰۰ ۴۹۳,۰۰۰
pqi U360 16GB ۷۲,۵۰۰ ۷۲,۵۰۰
pqi 8GB-U601L-USB 2.0 ۴۱,۰۰۰ ۴۶,۰۰۰
pqi 16GB-U601L-USB 2.0 ۴۴,۵۰۰ ۵۱,۰۰۰
pqi 16GB-U602L-USB 2.0 ۴۳,۵۰۰ ۷۵,۰۰۰
pqi 8GB-U602L-USB 2.0 ۵۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰
pqi 32GB-U849L- USB 2.0 ۸۱,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰
pqi 8GB- U606L -USB 2.0 ۴۳,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰
pqi 16GB- U606L -USB 2.0 ۴۷,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
pqi 32GB- U606L -USB 2.0 ۷۷,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰
pqi 16GB - Connect 303 Flash Drive ۶۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
RIDATA SD Bright USB 2.0-32GB ۸۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰
RIDATA مدل 32GB- Jewel ۸۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰
RIDATA 16GB-Jewel Flash Memory ۶۵,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰
RIDATA 16GB-Tiny-S Flash Memory ۶۷,۰۰۰ ۶۷,۰۰۰
SanDisk 16gb-Cruzer Blade CZ50 USB 2.0 ۳۵,۴۰۰ ۵۰,۰۰۰
SanDisk 32GB-Cruzer Blade CZ50 -USB 2.0 ۵۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰
SanDisk 8GB-Cruzer Blade CZ50 - USB 2.0 ۳۳,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰
SanDisk 64GB-Cruzer Blade CZ50 -USB 2.0 ۱۰۸,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰
SanDisk 4GB-Cruzer Blade CZ50 -USB 2.0 ۴۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰
SanDisk 32GB-Ultra Fit USB 3.0-SDCZ43-032G ۹۵,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰
SanDisk 64GB-Ultra Fit™ USB 3.0 - SDCZ43-064G ۱۶۵,۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰
SanDisk Ultra Dual USB 3.0 Drive - 32GB ۸۹,۹۰۰ ۸۹,۹۰۰
SanDisk 16GB-ULTRA® DUAL USB DRIVE 3.0 ۵۷,۵۰۰ ۵۷,۵۰۰
SanDisk 16GB -ULTRA CZ48 USB 3.0 ۵۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰
SanDisk 64GB -ULTRA CZ48 USB 3.0 ۱۸۵,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰
SanDisk 16GB- Cruzer Force CZ71 USB 2.0 Flash ۴۴,۹۰۰ ۵۴,۰۰۰
SanDisk 32GB- Cruzer Force CZ71 USB 2.0 Flash ۷۰,۵۰۰ ۷۰,۵۰۰
SanDisk 128GB -Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive-SDCZ73-128G-A46 ۳۱۵,۰۰۰ ۳۳۸,۰۰۰
SanDisk 64GB Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive -SDCZ73-064G-A46 ۱۵۵,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰
SanDisk 32GB Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive-SDCZ73-032G-A46 ۷۷,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
SanDisk 16GB Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive-SDCZ73-016G-A46 ۴۹,۴۰۰ ۷۰,۰۰۰
SanDisk 16GB-CONNECT™ WIRELESS STICK ۲۲۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰
SanDisk 32GB-CONNECT™ WIRELESS STICK ۲۸۷,۰۰۰ ۲۸۷,۰۰۰
SanDisk 64GB-CONNECT™ WIRELESS STICK ۳۸۰,۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰
SanDisk 16GB- ULTRA DUAL DRIVE M3.0 ۵۵,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰
SanDisk 32- ULTRA DUAL DRIVE M3.0 ۷۶,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
SanDisk 64GB- ULTRA DUAL DRIVE M3.0 ۱۴۶,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
SanDisk 128GB- ULTRA DUAL DRIVE M3.0 ۲۹۴,۸۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
SanDisk 16GB-CZ57CRUZER DIAL USB FLASH DRIVE ۴۴,۰۰۰ ۴۴,۰۰۰
SanDisk 32GB-CZ57-CRUZER DIAL USB FLASH DRIVE ۷۱,۵۰۰ ۷۱,۵۰۰
SanDisk 64GB-CZ57-CRUZER DIAL USB FLASH DRIVE ۲۱۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
SanDisk 128GB- iXpand - Lightning -USB 3.0-SDIX30C-128G-AN6NE ۶۲۲,۰۰۰ ۶۲۲,۰۰۰
SanDisk 64GB iXpand-Lightning-USB 3.0- SDIX30C-064G-AN6NN ۳۹۰,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰
SanDisk 16GB-iXpand-Lightning-USB 3.0 ۲۴۶,۰۰۰ ۲۴۶,۰۰۰
SanDisk 32GB-iXpand-Lightning-USB 3.0 ۳۵۲,۰۰۰ ۳۵۲,۰۰۰
SanDisk 32GB-Cruzer Switch CZ52-USB 2.0 ۵۸,۰۰۰ ۵۸,۰۰۰
SanDisk 128GB-Cruzer Blade CZ50 USB 2.0 ۲۳۷,۸۰۰ ۲۶۳,۰۰۰
SanDisk 64GB- Cruzer Force CZ71 USB 2.0 ۱۳۵,۵۰۰ ۱۳۵,۵۰۰
SanDisk 16GB-iXpand Mini USB 3.0 -Lightning ۲۲۵,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰
SanDisk 64GB-iXpand Mini- USB 3.0 -Lightning ۳۵۹,۰۰۰ ۳۵۹,۰۰۰
SanDisk 128GB-iXpand Mini- USB 3.0 -Lightning ۴۹۵,۰۰۰ ۴۹۵,۰۰۰
SanDisk 16GB- Dual Drive OTG ۴۷,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰
SanDisk 32GB- Dual Drive OTG ۸۲,۵۰۰ ۸۲,۵۰۰
SanDisk 64GB- Dual Drive OTG ۱۲۰,۰۰۰ ۱۴۲,۵۰۰
SanDisk Cruzer Glide CZ60 256GB USB 3.0 ۵۶۵,۰۰۰ ۵۶۵,۰۰۰
SanDisk 16GB -Cruzer Fit CZ33 USB 2.0 ۴۹,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰
SanDisk 32GB -Cruzer Fit CZ33 USB 2.0 ۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
SanDisk CRUZER GLIDE CZ60 Flash Memory - 32GB ۸۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
SanDisk CRUZER GLIDE CZ60 Flash Memory - 16GB ۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰
SanDisk 64GB- USB Type C Drive USB Flash Memory ۱۸۵,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰
SanDisk 16GB- Ultra Dual Drive USB Type-C Flash Memory ۶۹,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰
SanDisk 64GB- Cruzer Fit CZ33 Flash Memory ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
SanDisk 64GB- CRUZER GLIDE CZ60 Flash Memory ۱۷۲,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰
SanDisk 32GB -Ultra Dual Drive USB Type-C ۷۸,۹۰۰ ۷۸,۹۰۰
SanDisk 64GB-Ultra Fit USB3.0 Flash Memory ۱۹۳,۰۰۰ ۱۹۳,۰۰۰
SanDisk 16GB-Ultra Fit USB3.0 Flash Memory ۶۲,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰
SanDisk 32GB - Ultra Fit USB3.0 Flash Memory ۱۰۳,۰۰۰ ۱۰۳,۰۰۰
SanDisk 16GB-CZ600 ۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰
SanDisk 16GB-ULTRA FIT NEW ۵۹,۰۰۰ ۵۹,۰۰۰
SILICON POWER Touch 830-16GB ۴۸,۹۰۰ ۵۳,۰۰۰
SILICON POWER Blaze B10-16GB ۷۶,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰
SILICON POWER Blaze B10-32GB ۹۹,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
SILICON POWER Touch T01-16GB ۴۷,۴۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
SILICON POWER Ultima II I-Series-16GB ۴۶,۵۰۰ ۵۳,۰۰۰
SILICON POWER Ultima II I-Series-32GB ۸۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
SILICON POWER Ultima II I-Series-8GB ۴۲,۹۰۰ ۴۴,۰۰۰
SILICON POWER Touch T03 - 8GB ۴۶,۰۰۰ ۴۶,۹۰۰
SILICON POWER Touch T03 - 16GB ۵۳,۰۰۰ ۶۲,۰۰۰
SILICON POWER Touch T03 - 32GB ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
SILICON POWER Touch T03 - 64GB ۱۹۵,۰۰۰ ۱۹۵,۰۰۰
SILICON POWER LuxMini 320 - 8GB ۶۴,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰
SILICON POWER LuxMini 322 - 16GB ۵۶,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰
SILICON POWER SP Mobile X20-32GB ۱۹۸,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰
SILICON POWER SP Touch T06-8GB ۴۴,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰
SILICON POWER SP Touch T06-16GB ۴۷,۹۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
SILICON POWER SP Touch T06-32GB ۸۲,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰
SILICON POWER Ultima U06-8GB ۵۴,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰
SILICON POWER Ultima U06-16GB ۶۲,۰۰۰ ۶۲,۰۰۰
SILICON POWER Ultima U06-32GB ۷۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
SILICON POWER Blaze B06-16GB ۸۴,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
SILICON POWER Blaze B06-64GB ۲۳۲,۰۰۰ ۲۳۲,۰۰۰
SILICON POWER Blaze B06-32GB ۷۴,۹۰۰ ۱۴۸,۰۰۰
SILICON POWER Blaze B06-8GB ۶۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰
SILICON POWER SP Jewel J06-32GB ۱۵۲,۰۰۰ ۱۵۲,۰۰۰
SILICON POWER SP Jewel J06-16GB ۱۰۸,۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰
SILICON POWER Marvel M01-16GB ۶۷,۰۰۰ ۶۱۰,۰۰۰
SILICON POWER Marvel M01-32GB ۱۲۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰
SILICON POWER 8GB-Touch T50 ۴۷,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰
SILICON POWER 8GB-TOUCH T08 ۴۵,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰
SILICON POWER 16GB-TOUCH T08 ۵۱,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰
SILICON POWER 32GB-TOUCH T08 ۷۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰
SILICON POWER 64GB-TOUCH T08 ۱۸۲,۰۰۰ ۱۸۲,۰۰۰
SILICON POWER 32GB-Touch T07-USB 2.0 ۹۵,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰
SILICON POWER Touch T01-32GB ۸۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰
SILICON POWER Touch 835-32GB-USB 2.0 ۸۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰
SILICON POWER Touch T01-USB 2.0-64GB ۱۸۹,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰
SILICON POWER Mobile X21-16GB-USB 2.0/ micro-USB 2.0-OTG ۶۵,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰
SILICON POWER Mobile X31-8GB- USB 3.0, USB 2.0 / micro-USB -OTG ۶۳,۵۰۰ ۶۳,۵۰۰
SILICON POWER Mobile X31-16GB- USB 3.0, USB 2.0 / micro-USB -OTG ۸۹,۰۰۰ ۱۰۴,۰۰۰
SILICON POWER Mobile X31-64GB- USB 3.0, USB 2.0 / micro-USB -OTG ۳۹۵,۰۰۰ ۳۹۵,۰۰۰
SILICON POWER Jewel J01-16GB-USB 3.1 Gen1 / USB 3.0, USB 2.0 ۹۲,۹۰۰ ۹۲,۹۰۰
SILICON POWER Jewel J01-64GB-USB 3.1 Gen1 / USB 3.0, USB 2.0 ۱۹۶,۹۰۰ ۱۹۶,۹۰۰
SILICON POWER Jewel J08-32GB-USB 3.0 ۱۵۸,۰۰۰ ۱۵۸,۰۰۰
SILICON POWER Marvel M70-32GB-USB 3.1 Gen1 / USB 3.0, USB 2.0 ۳۵۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
SILICON POWER Blaze B10-64GB-USB 3.1 Gen1 / USB 3.0, USB 2.0 ۱۸۳,۰۰۰ ۱۸۳,۰۰۰
SILICON POWER 32GB-Touch T20-USB 2.0 ۱,۹۰۵,۰۰۰ ۱,۹۰۵,۰۰۰
SILICON POWER 32GB-Touch T30-USB 2.0 ۱۲۶,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰
SILICON POWER 16GB-Mobile C31-Type-C/ USB 3.1 ۱۲۹,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰
SILICON POWER 32GB-Mobile C31-Type-C/ USB 3.1 ۲۱۵,۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰
SILICON POWER 16GB-Touch T35-USB 2.0 ۴۷,۵۰۰ ۴۹۵,۰۰۰
SILICON POWER 32GB-Touch T35-USB 2.0 ۷۳,۵۰۰ ۹۷,۰۰۰
SILICON POWER مدل64GB-Blaze B02 USB3.1 Gen1 SuperSpeed ۱۹۶,۰۰۰ ۱۹۶,۰۰۰
SONY USM16GR ۶۲,۰۰۰ ۶۲,۰۰۰
SONY 16GB-USM-SA3-USB 3.1-OTG ۰ ۰
SONY 32GB-USM-SA3-USB 3.1-OTG ۰ ۰
SONY 64GB-USM-SA3-USB 3.1-OTG ۰ ۰
SONY 32GB- Micro Vault USM-R USB Flash Memory ۹۷,۰۰۰ ۹۷,۰۰۰
SONY Micro Vault USM-M1 Flash Memory-32GB ۱۱۱,۰۰۰ ۱۱۱,۰۰۰
SONY 16GB- Micro Vault USM-R Flash Memory ۵۹,۰۰۰ ۵۹,۰۰۰
SONY 64GB- Micro Vault USM-M Flash Memory ۱۹۹,۰۰۰ ۱۹۹,۰۰۰
SONY 64GB- Micro Vault USM-R Flash Memory ۲۸۸,۰۰۰ ۲۸۸,۰۰۰
TEAM Color Turn(E902) USB 3.0-8GB ۴۱,۸۰۰ ۴۱,۸۰۰
TEAM 8GB- C153 Flash Memory ۴۱,۴۰۰ ۴۱,۴۰۰
TEAM مدل کالر ترن16GB- E902 ۴۸,۹۰۰ ۴۸,۹۰۰
TEAM 16GB-T151 Flash Memory ۶۵,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰
TOSHIBA U401-32GB-TRANSMEMORY-THN-U401S0320E4 ۶۶,۵۰۰ ۶۶,۵۰۰
TOSHIBA 8GB-U202-TRANSMEMORY-USB 2.0 ۳۳,۰۰۰ ۳۵,۵۰۰
TOSHIBA 16GB=U202-TRANSMEMORY-USB 2.0 ۳۴,۵۰۰ ۳۷,۸۰۰
TOSHIBA 16GB-TransMemory-MX USB 3.0 Flash Memory ۵۹,۰۰۰ ۵۹,۰۰۰
TOSHIBA 32GB-TransMemory-MX USB 3.0 Flash Memory ۶۵,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰
Transcend 16GB-JetFlash®890 -JF890-USB Type-C & USB 3.1 ۱۳۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰
Transcend 32GB-JetFlash®890 -JF890-USB Type-C & USB 3.1 ۱۶۸,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰
Transcend 64GB-JetFlash®890 -JF890-USB Type-C & USB 3.1 ۲۷۵,۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰
Transcend 8GB JetFlash 710 USB 3.0-TS8GJF710S ۶۲,۰۰۰ ۶۲,۰۰۰
Transcend 16GB-JetFlash 350-USB Type-A ۵۱,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰
Transcend 8GB -jetFlash 700- JF700 -USB 3.0 ۵۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰
Transcend 8GB- JetFlash -JF510S-USB 2.0 ۶۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
Transcend 16GB-JetFlash -JF510S-USB 2.0 ۸۶,۰۰۰ ۸۶,۰۰۰
Transcend 8GB- JetFlash -JF510G-USB 2.0 ۶۶,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰
Transcend 16GB- JetFlash -JF510G-USB 2.0 ۸۶,۰۰۰ ۸۶,۰۰۰
Transcend 32GB- JetFlash -JF510G-USB 2.0 ۱۱۳,۰۰۰ ۱۱۳,۰۰۰
Transcend JetFlash 890S Flash Memory - 16GB ۱۲۶,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰
Transcend JetFlash 520S Flash Memory - 32GB ۱۲۲,۰۰۰ ۱۲۲,۰۰۰
Transcend JetFlash 380G OTG Flash Memory - 8GB ۶۶,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰
Transcend JetFlash 380S OTG Flash Memory - 32GB ۱۲۶,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰
Transcend JetFlash 880S OTG Flash Memory - 32GB ۱۵۴,۰۰۰ ۱۵۴,۰۰۰
Transcend JetDrive Go 300K Flash Memory - 32GB ۳۲۱,۰۰۰ ۳۲۱,۰۰۰
Transcend 16GB- JetFlash 520S Flash Memory ۸۹,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰
Transcend 8GB- JetFlash 520S Flash Memory ۶۱,۰۰۰ ۶۱,۰۰۰
Transcend 32GB- JetFlash 890S Flash Memory ۱۴۵,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰
Transcend 32GB- JetDrive Go 300S Flash Memory ۳۱۹,۰۰۰ ۳۱۹,۰۰۰
Transcend 32GB- JetDrive Go 500 Flash Memory ۳۲۱,۰۰۰ ۳۲۱,۰۰۰
Transcend 8GB- JetFlash 380S OTG Flash Memory ۶۶,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰
Transcend 16GB- JetFlash 380S OTG Flash Memory ۸۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
Transcend 16GB- JetFlash 880S OTG Flash Memory ۱۲۵,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰
Transcend 64GB- JetDrive Go 300S Flash Memory ۴۰۹,۰۰۰ ۴۰۹,۰۰۰
VERITY 16GB-V705 16GB USB 2.0 Flash Memory ۴۳,۵۰۰ ۴۳,۵۰۰
VERITY 8GB- T200 USB 2.0 Flash Memory ۴۴,۵۰۰ ۴۴,۵۰۰
VERITY T214 Flash Memory - 16GB ۴۹,۴۰۰ ۴۹,۴۰۰
VERITY 8GB- V809 Flash Memory ۳۸,۹۰۰ ۳۸,۹۰۰
VERITY فلش مموری مدل V712 ظرفیت 32 گیگابیت ۵۷,۷۰۰ ۵۷,۷۰۰
Vicco man فلش مموری مدل VC265S ظرفیت 32 گیگابایت ۷۴,۰۰۰ ۷۴,۰۰۰
Vicco man 16GB- VC223 Flash Memory ۳۶,۰۰۰ ۴۳,۰۰۰
Vicco man 8GB- VC263 S Flash Memory ۵۱,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰
Vicco man 32GB - 223 USB 2.0 ۶۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
Vinsic فلش مموری مدل 3in1G ظرفیت 16 گیگابایت ۱۹۶,۲۰۰ ۱۹۶,۲۰۰