نام کالا کمترین قیمت - تومان بیشترین قیمت - تومان
ADAM elements 64GB iKlips Lightning-USB 3.0 ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰
ADAM elements 64GB- iKlips DUO Plus Flash Memory ۱,۲۹۰,۰۰۰ ۱,۲۹۰,۰۰۰
ADATA C008 16GB ۴۶,۵۰۰ ۷۴,۰۰۰
ADATA C008 8GB ۴۲,۴۰۰ ۵۷,۰۰۰
ADATA C008 32GB ۷۵,۰۰۰ ۱۳۸,۰۰۰
ADATA C906 8GB ۵۱,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰
ADATA C906 16GB ۵۲,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰
ADATA C906 32GB ۷۸,۹۰۰ ۸۶,۰۰۰
ADATA UV100-4GB ۰ ۰
ADATA UV100-8GB ۴۴,۴۰۰ ۵۷,۰۰۰
ADATA UV100-16GB ۵۳,۰۰۰ ۷۱,۰۰۰
ADATA UV100-32GB ۸۰,۰۰۰ ۸۷,۰۰۰
ADATA UD310 - 8GB ۶۲,۰۰۰ ۶۲,۰۰۰
ADATA UD310 - 16GB ۷۲,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
ADATA UD310 - 32GB ۸۹,۰۰۰ ۱۳۳,۰۰۰
ADATA S102 - 32GB ۱۶۰,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰
ADATA UE700 - 16GB - DashDrive Elite ۱۳۳,۰۰۰ ۱۳۳,۰۰۰
ADATA UE700 - 32GB - DashDrive Elite ۲۱۰,۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰
ADATA UE700 - 64GB - DashDrive Elite ۳۸۰,۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰
ADATA S102 Pro-16GB ۱۰۹,۰۰۰ ۱۱۶,۰۰۰
ADATA S102 Pro-32GB ۱۶۰,۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰
ADATA C008-64GB ۱۷۰,۰۰۰ ۲۲۳,۰۰۰
ADATA UC510-8GB ۴۰۵,۰۰۰ ۴۰۵,۰۰۰
ADATA UD320-16GB ۸۴,۰۰۰ ۱۰۳,۰۰۰
ADATA UD320-32GB ۹۹,۵۰۰ ۱۴۹,۰۰۰
ADATA UD311-16GB ۴۹,۵۰۰ ۴۹,۵۰۰
ADATA UD310-8GB ۶۲,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
ADATA UD310-16GB ۷۹,۰۰۰ ۸۶,۰۰۰
ADATA UD310-32GB ۰ ۰
ADATA UV128-16GB ۶۶,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰
ADATA UV128-32GB ۸۷,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰
ADATA UV128-64GB ۱۹۰,۰۰۰ ۲۶۸,۰۰۰
ADATA UV128-128GB ۳۹۰,۰۰۰ ۴۱۲,۰۰۰
ADATA UV150-32GB ۹۲,۰۰۰ ۱۳۹,۰۰۰
ADATA UV150-64GB ۱۹۱,۰۰۰ ۲۰۷,۰۰۰
ADATA UV150-16GB ۶۸,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰
ADATA UC330- 8GB- OTG-USB 2.0 ۴۴,۰۰۰ ۷۵,۴۰۰
ADATA UC330- 16GB- OTG-USB 2.0 ۸۹,۰۰۰ ۱۲۳,۰۰۰
ADATA UC330- 64GB- OTG-USB 2.0 ۲۴۹,۹۰۰ ۲۹۵,۰۰۰
ADATA UC330- 32GB- OTG-USB 2.0 ۱۱۲,۰۰۰ ۱۱۸,۰۰۰
ADATA UV130-8GB-USB 2.0 ۶۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
ADATA UV130-16GB-USB 2.0 ۶۸,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰
ADATA UV130-32GB-USB 2.0 ۹۲,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰
ADATA UV131-16GB-USB 3.0 -USB 2.0 backwards compatible ۷۵,۰۰۰ ۸۲,۰۰۰
ADATA UV131-32GB-USB 3.0 -USB 2.0 backwards compatible ۱۰۳,۰۰۰ ۱۴۶,۰۰۰
ADATA UV131-64GB-USB 3.0 -USB 2.0 backwards compatible ۲۳۵,۰۰۰ ۲۳۶,۰۰۰
ADATA UE710 - 32GB - USB3.0 - i-Memory Flash Drive ۳۶۵,۰۰۰ ۴۶۹,۰۰۰
ADATA UE710 - 64GB - USB3.0 - i-Memory Flash Drive ۴۶۲,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
ADATA UE710 - 128GB - USB3.0 - i-Memory Flash Drive ۹۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۹,۰۰۰
ADATA UC350 - 16GB - USB3.0 - Type-C ۱۲۵,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰
ADATA UC350 - 32GB - USB3.0 - Type-C ۱۶۴,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
ADATA UC350 - 64GB - USB3.0 - Type-C ۲۹۰,۰۰۰ ۲۹۵,۰۰۰
ADATA UV140 - 16GB - USB3.0 - Flash Drive ۶۸,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰
ADATA UV140 - 32GB - USB3.0 - Flash Drive ۹۲,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰
ADATA UV140 - 64GB - USB3.0 - Flash Drive ۱۹۵,۰۰۰ ۲۸۸,۰۰۰
ADATA UV150 - 128GB - USB3.0 -DashDrive ۴۲۵,۰۰۰ ۴۴۸,۰۰۰
ADATA S102 Pro Advanced - 64GB - USB3.0 - Flash Drive ۳۱۶,۰۰۰ ۴۲۵,۰۰۰
ADATA S102 Pro Advanced - 128GB - USB3.0 - Flash Drive ۵۵۶,۰۰۰ ۷۵۹,۰۰۰
ADATA S102 Pro Advanced - 256GB - USB3.0 - Flash Drive ۱,۴۷۰,۰۰۰ ۱,۴۷۰,۰۰۰
ADATA UD320 - 64GB - USB2.0 - DashDrive Durable ۱۰۳,۰۰۰ ۲۴۸,۰۰۰
ADATA UD310 - 64GB - USB2.0 - DashDrive Durable ۲۲۵,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
ADATA UV210 - 8GB - USB2.0 - USB Flash Drive ۶۱,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰
ADATA UV210 - 16GB - USB2.0 - USB Flash Drive ۷۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
ADATA UV210 - 32GB - USB2.0 - USB Flash Drive ۹۶,۰۰۰ ۹۷,۰۰۰
ADATA UV210 - 64GB - USB2.0 - USB Flash Drive ۲۲۶,۰۰۰ ۲۲۸,۰۰۰
ADATA UV310-16GB-USB 3.1 ۹۶,۰۰۰ ۹۹,۹۰۰
ADATA UV310-64GB-USB 3.1 ۲۸۶,۰۰۰ ۳۹۵,۰۰۰
ADATA 16GB-UC360-USB 3.1 -OTG ۱۱۵,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰
ADATA 32GB-UC360-USB 3.1 -OTG ۱۶۴,۰۰۰ ۱۶۴,۰۰۰
ADATA 16GB-UC370-USB-A 3.1-USB-C ۰ ۰
ADATA 64GB-UV330-USB 3.1 ۲۷۸,۰۰۰ ۲۷۸,۰۰۰
ADATA 128GB-UV330-USB 3.1 ۵۰۵,۰۰۰ ۵۰۵,۰۰۰
ADATA 16GB-UV330-USB 3.1 ۹۱,۰۰۰ ۹۷,۰۰۰
ADATA 32GB-UV330-USB 3.1 ۱۳۴,۰۰۰ ۱۳۴,۰۰۰
ADATA 16GB-UV230-USB 2.0 ۵۳,۵۰۰ ۵۷,۰۰۰
ADATA 32GB-UV230-USB 2.0 ۷۳,۰۰۰ ۹۳,۰۰۰
ADATA 64GB-UV230-USB 2.0 ۲۷۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
ADATA 128GB-i-Memory AI720-Lightning - USB 3.1 ۰ ۰
ADATA 16GB - UV320 - USB 3.1 ۶۷,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰
ADATA 32GB - UV320 - USB 3.1 ۱۲۱,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰
ADATA 64GB - UV320 - USB 3.1 ۱۹۸,۰۰۰ ۲۷۹,۰۰۰
ADATA 128GB - UV320 - USB 3.1 ۴۱۵,۰۰۰ ۵۱۲,۰۰۰
ADATA UV220- 8GB - USB 2.0 ۵۱,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
ADATA UV220- 16GB - USB 2.0 ۵۷,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰
ADATA UV220- 32GB - USB 2.0 ۷۳,۰۰۰ ۱۲۵,۶۰۰
ADATA UV220- 64GB - USB 2.0 ۱۷۲,۰۰۰ ۲۷۳,۰۰۰
ADATA 16GB- UV240- USB 2.0 ۰ ۰
ADATA 32GB- UV240- USB 2.0 ۰ ۰
ADATA 32GB-UD330 USB 3.1 Flash Memory ۰ ۰
ADATA 32GB -UD230 USB 2.0 Flash Memory ۰ ۰
ADATA 16GB-UD330 USB 3.1 Flash Memory ۰ ۰
ADATA 16GB-UD230 USB 2.0 Flash Memory ۰ ۰
Apacer AH111 Blue Rose - 8GB ۴۱,۰۰۰ ۵۹,۰۰۰
Apacer AH111 Blue Rose - 16GB ۴۵,۹۰۰ ۶۵,۰۰۰
Apacer AH111 Blue Rose - 32GB ۵۹,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰
Apacer AH321 - 32GB ۷۹,۰۰۰ ۷۹,۰۰۰
Apacer AH322 - 8GB ۳۳,۹۰۰ ۴۲,۹۰۰
Apacer AH322 - 16GB ۳۷,۹۰۰ ۴۶,۰۰۰
Apacer AH322 - 32GB ۷۹,۰۰۰ ۷۹,۰۰۰
Apacer AH175-8GB-USB 2.0 ۵۸,۹۰۰ ۶۴,۰۰۰
Apacer AH175-16GB-USB 2.0 ۶۸,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰
Apacer AH175-32GB-USB 2.0 ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
Apacer AH173-16GB-USB2.0 ۱۲۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
Apacer 8GB- AH114-USB 2.0 ۳۹,۹۰۰ ۶۵,۰۰۰
Apacer 32GB- AH114-USB 2.0 ۵۵,۹۰۰ ۷۷,۰۰۰
Apacer 16GB- AH114-USB 2.0 ۴۷,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰
Apacer 16GB-AH116-USB 2.0 ۵۰,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰
Apacer 8GB-AH116-USB 2.0 ۳۹,۴۰۰ ۶۶,۰۰۰
Apacer 32GB-AH116-USB 2.0 ۷۷,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰
Apacer 8GB- AH333 ۳۳,۹۰۰ ۵۹,۰۰۰
Apacer 16GB- AH333 ۴۸,۶۰۰ ۷۱,۰۰۰
Apacer 32GB- AH333 ۷۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
Apacer AH112-8GB-USB 2.0 ۳۹,۴۰۰ ۵۹,۰۰۰
Apacer AH112-16GB-USB 2.0 ۴۴,۹۰۰ ۶۵,۰۰۰
Apacer AH112-32GB-USB 2.0 ۶۱,۵۰۰ ۷۷,۰۰۰
Apacer AH115-32GB-USB 2.0 ۷۶,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰
Apacer AH355-8GB-USB 3.0 ۴۸,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰
Apacer AH355-16GB-USB 3.0 ۶۸,۰۰۰ ۸۶,۰۰۰
Apacer AH355-32GB-USB 3.0 ۱۳۴,۰۰۰ ۱۳۴,۰۰۰
Apacer AH180-16GB- USB Type-C-USB 3.1 Gen 1 ۹۴,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰
Apacer AH180-32GB- USB Type-C-USB 3.1 Gen 1 ۱۳۹,۰۰۰ ۱۷۶,۰۰۰
Apacer AH180-64GB- USB Type-C-USB 3.1 Gen 1 ۳۲۵,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰
Apacer AH156-64GB-USB 3.0 ۲۸۵,۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰
Apacer 16GB-AH179- USB 3.1 Gen 1 Type-A-USB On-The-Go -OTG ۷۸,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
Apacer 32GB-AH190-Lightning - USB 3.1 Gen 1 Type-A ۲۷۸,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
Apacer 8GB-AH118 - USB2.0 ۴۱,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
Apacer 16GB-AH118 - USB2.0 ۴۹,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰
Apacer 32GB-AH118 - USB2.0 ۷۰,۹۰۰ ۸۰,۰۰۰
Apacer 16GB-AH117-USB 2.0 ۵۷,۵۰۰ ۶۵,۰۰۰
Apacer 64GB-AH117-USB 2.0 ۱۲۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
Apacer 16GB-AH13A USB 2.0 Flash Drive ۵۶,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰
Apacer 32GB-AH179- USB 3.1 Gen 1 Type-A-USB On-The-Go -OTG ۱۲۸,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰
Apacer 8GB-AH179- USB 3.1 Gen 1 Type-A-USB On-The-Go -OTG ۶۵,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰
Apacer 8GB - AH175 OTG USB Mobile Flash Memory ۵۸,۹۰۰ ۶۸,۰۰۰
Apacer 16GB -AH175 OTG USB Mobile Flash Memory ۶۴,۳۰۰ ۷۵,۰۰۰
Apacer 32GB- AH175 OTG USB Mobile Flash Memory ۹۹,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰
Apacer مدل 32GB-AH360 USB 3.1 ۱۶۰,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰
Baseus 32GB- Micro Usb Data Cable Union Series ۱۴۵,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰
BUFF 64GB- Lxm L07 IFlash Memory ۱۹۳,۰۰۰ ۱۹۳,۰۰۰
DATAKEY 012Flash Memory - 16GB ۷۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
DATAKEY Heart1 Flash Memory-16GB ۱۲۸,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰
DATAKEY Key1 Flash Memory-16GB ۱۰۲,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰
DATAKEY 16GB- 005 Flash Memory ۷۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
DM PD051 Flash Memory 16GB ۶۲,۰۰۰ ۶۲,۰۰۰
DM 16GB-PD026 Flash Memory ۶۳,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰
DM 32GB- Aiplay Cable Flash Memory ۱۴۹,۲۵۰ ۱۴۹,۲۵۰
EMTEC Tom-8GB-USB2.0 HB102 ۶۴,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰
EMTEC 8GB-USB2.0 HB105 8GB HB Boo Boo ۵۱,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰
EMTEC 8GB-USB2.0 A102 8GB AB Yellow Bird ۵۲,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰
EMTEC 8GB - Swivel ۴۱,۰۰۰ ۴۱,۰۰۰
Energizer Ultimate OTG USB 3.0 Flash Memory - 32GB ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
Galexbit 8GB Torch USB2.0 ۰ ۰
Galexbit 16GB Microbit USB2.0 ۳۹,۵۰۰ ۳۹,۵۰۰
Galexbit فلش مموری مدل Delta ظرفیت 16 گیگابایت ۴۳,۰۰۰ ۴۳,۰۰۰
Galexbit فلش مموری مدل Delta ظرفیت 32 گیگابایت ۵۶,۴۰۰ ۵۶,۴۰۰
Gemfast 16GB -Mini M2 USB2.0 Flash Memory ۰ ۰
Gemfast 16GB -Z2 USB2.0 Flash Memory ۰ ۰
Gemfast 8GB-S1 USB2.0 Flash Memory ۰ ۰
Gemfast 16GB -S1 USB2.0 Flash Memory ۰ ۰
Gemfast 8GB- N1 USB2.0 Flash Memory ۰ ۰
Gemfast 16GB- N1 USB2.0 Flash Memory ۰ ۰
Gemfast 8GB -Z2 USB2.0 Flash Memory ۰ ۰
Gemfast 32GB -N1 USB2.0 Flash Memory ۰ ۰
GemST 32GB- Q1 USB 3.0 Flash Memory ۰ ۰
GemST 16GB-Q1 USB 3.0 Flash Memory ۰ ۰
HP Flash Drive V165W 16GB ۴۷,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
HP Flash Drive V165W 8GB ۴۳,۵۰۰ ۴۳,۵۰۰
HP Pen Flash Drive V210W 16GB ۵۷,۴۰۰ ۵۷,۴۰۰
HP v250w-8GB ۳۹,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰
HP v250w-16GB ۳۹,۵۰۰ ۳۹,۵۰۰
HP v210w-8GB ۴۵,۵۰۰ ۴۵,۵۰۰
HP v210w-16GB ۵۶,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰
HP 8GB USB Flash Drive- v175w ۵۲,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰
HP 32GB USB Flash Drive- v175w ۸۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
HP 8GB v220w ۴۲,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰
HP 16GB v220w ۴۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰
HP 32GB v220w ۶۹,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰
HP v270w/v270b-4GB ۴۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
HP 8GB- v295w ۵۶,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰
HP 16GB- v295w ۶۳,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰
HP 32GB- v295w ۸۹,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰
HP Flash Drive V165W 32GB ۶۲,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
HP 16GB-V222W - USB 2.0 ۵۹,۵۰۰ ۶۹,۰۰۰
HP 32GB--V222W - USB 2.0 ۷۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
HP 8GB - v221w USB 2.0 ۳۹,۹۰۰ ۳۹,۹۰۰
HP 16GB - v221w USB 2.0 ۴۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰
HP 16GB - v215b USB 2.0 Flash Memory ۳۷,۵۰۰ ۶۵,۰۰۰
HP 8GB- V245O USB 2.0 Flash Memory ۴۵,۹۰۰ ۴۵,۹۰۰
HP 32GB- V210W USB 2.0 Flash Memory ۵۹,۰۰۰ ۵۹,۰۰۰
HP 8GB- C350 USB 2.0 Flash Memory ۴۶,۰۰۰ ۵۵,۵۰۰
HP 8GB- V178 Flash Memory ۵۳,۰۰۰ ۵۳,۰۰۰
HP 16GB- V178 Flash Memory ۷۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰
HP 32GB- V150W USB 2.0 Flash Memory ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰
HP 32GB- v221w USB 2.0 Flash Memory ۶۹,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰
HP 16GB - v285w Flash Memory ۵۱,۰۰۰ ۶۲,۵۰۰
HP 32GB- Ice Cream Designs V178B/P USB Flash Drive-Blue ۷۹,۰۰۰ ۷۹,۰۰۰
HP 32GB - V175W Flash Memory ۷۹,۰۰۰ ۷۹,۰۰۰
HP 8GB - v222 ۴۶,۵۰۰ ۵۴,۰۰۰
iconix 16GB- SE-13 Flash Memory ۴۲,۹۰۰ ۴۲,۹۰۰
iconix 8GB- SE-13 Flash Memory ۳۷,۱۰۰ ۳۷,۱۰۰
Kingstar 16GB - Flix 220 ۴۱,۳۰۰ ۴۱,۳۰۰
Kingstar 16GB - Slider USB KS205 ۴۰,۰۰۰ ۴۱,۱۰۰
Kingstar 32GB-C40 USB3 Type-C Flash Memory ۱۱۴,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰
Kingstar 16GB-C40 USB3 Type-C Flash Memory ۸۱,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰
Kingstar 32GB-S30 OTG Flash Drive ۱۰۹,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
Kingstar 16GB-S30 OTG Flash Drive ۷۵,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰
Kingstar 32GB-Moka 3.1 U330 Flash Memory ۹۱,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰
Kingstar 32GB-Force 3.1 KS321 Flash Memory ۱۲۲,۰۰۰ ۱۲۲,۰۰۰
Kingstar 16GB-Force 3.1 KS321 Flash Memory ۷۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
Kingstar 32GB-Moka USB KS310 Flash Memory ۱۲۱,۰۰۰ ۱۲۱,۰۰۰
Kingstar 16GB-USB KS310 Flash Memory ۷۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
Kingstar 32GB- OTG Flash Drive ۱۰۸,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰
Kingstar 8GB-S20 OTG Flash Drive ۵۴,۰۰۰ ۵۷,۴۰۰
Kingstar 32GB-Force KS221 Flash Memory ۶۵,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰
Kingstar 64GB-Force KS221 Flash Memory ۱۲۸,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰
Kingstar 16GB-Force KS221 Flash Memory ۶۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
Kingstar مدل 32GB- U300 ۵۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰
Kingstar مدل 16GB- U300 ۴۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰
Kingstar 64GB-KS220 Flash Memory ۱۲۸,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰
Kingstar 32GB-KS220 Flash Memory ۶۱,۰۰۰ ۶۱,۰۰۰
Kingstar 16GB-KS220 Flash Memory ۴۱,۰۰۰ ۴۱,۰۰۰
Kingstar مدل 32GB- sky USB KS210 ۴۹,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰
Kingstar sky USB KS210 Flash Memory- 16GB ۳۹,۷۰۰ ۳۹,۷۰۰
Kingstar مدل 8GB- sky USB KS210 ۳۷,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰
Kingstar مدل 32GB- Slider USB KS205 ۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰
Kingstar 32GB-FLIX K220 ۶۲,۰۰۰ ۶۲,۰۰۰
Kingstar 32GB-Moka KS221 ۶۲,۰۰۰ ۶۲,۰۰۰
Kingstar 16GB-Moka KS221 Flash Memory ۴۴,۰۰۰ ۴۴,۰۰۰
Kingston 16GB-SE9- DTSE9H ۳۲,۷۰۰ ۳۲,۷۰۰
Kingston 64GB-SE9- DTSE9H ۹۸,۹۰۰ ۹۸,۹۰۰
Kingston 16GB-DTDUO3-Data Traveler Micro Duo USB 3.0 Micro USB OTG ۴۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
Kingston 32GB-DTDUO3/32GB-Data Traveler Micro Duo USB 3.0 Micro USB OTG ۷۸,۳۰۰ ۷۹,۰۰۰
Kingston 64GB-DTDUO3/64GB-Data Traveler Micro Duo USB 3.0 Micro USB OTG ۱۴۹,۰۰۰ ۱۴۹,۰۰۰
Kingston DT50- DataTraveler 50 Flash Memory - 16GB ۴۷,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰
Kingston فلش مموری کینگستون مدل SE9 ظرفیت 32 گیگابایت ۵۹,۰۰۰ ۵۹,۰۰۰
Kingston فلش مموری مدل SE9 ظرفیت 32 گیگابایت ۵۹,۰۰۰ ۵۹,۰۰۰
Kodak K803-USB 3.0-16GB ۱۳۸,۰۰۰ ۱۳۸,۰۰۰
Kodak 16GB-K103-USB 3.0 ۶۸,۵۰۰ ۶۸,۵۰۰
Kodak OTG K220-8GB ۶۴,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰
Kodak OTG K220-16GB ۷۹,۰۰۰ ۱۲۳,۰۰۰
Kodak OTG K220-32GB ۱۲۵,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰
Kodak K153-16GB-USB 3.0 ۶۳,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰
Kodak 8GB-K210-8GB-OTG-USB 2.0 ۵۶,۵۰۰ ۶۳,۰۰۰
Kodak K210-16GB-OTG-USB 2.0 ۶۹,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰
Kodak K210-32GB-OTG-USB 2.0 ۹۵,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰
Kodak 8GB-K802-USB Flash Drives ۵۴,۵۰۰ ۵۴,۵۰۰
Kodak 16GB-K802-USB Flash Drives ۵۷,۰۰۰ ۶۲,۰۰۰
Kodak 16GB-K702- USB 2.0 ۶۹,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰
Kodak K202 -8GB-USB 2.0 ۴۹,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰
Kodak K202 -16GB-USB 2.0 ۵۱,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰
Kodak K102 Flash Memory - 8GB ۴۲,۹۰۰ ۴۳,۰۰۰
Kodak K102 Flash Memory - 16GB ۴۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰
Kodak K102 Flash Memory - 32GB ۱۲۵,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰
Kodak مدل 16GB-K402 ۶۹,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰
Kodak 64GB- iCOBRA2 T503 Flash Memory ۶۱۰,۰۰۰ ۶۱۰,۰۰۰
LaCie 8GB- XtremeKey Flash Memory ۴۹۹,۰۰۰ ۴۹۹,۰۰۰
Lexar 16GB-JumpDrive M20 Mobile USB 3.0-OTG flash drive ۰ ۰
Lexar 16GB-JumpDrive S45 USB 3.0-LJDS45-16GABNL ۸۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰
Lexar 32GB-JumpDrive® V10 USB-LJDV10-32GABNL ۱۰۹,۰۰۰ ۱۰۹,۰۰۰
Lexar 32GB-JumpDrive® V30 ۱۷۵,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰
Non -Brand 16GB - فلش مموری عروسکی طرح مینیون ۵۴,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰
Non -Brand 8GB - فلش مموری عروسکی ۴۶,۰۰۰ ۴۶,۰۰۰
Non -Brand فلش مموری مدل ریموت BMW ظرفیت 16 گیگابایت ۱۱۴,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰
Non -Brand فلش مموری طرح ریموت بنز ظرفیت 32 گیگابایت ۹۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰
Non -Brand فلش مموری مدل PS4 1 ظرفیت 32 گیگابایت ۱۰۷,۰۰۰ ۱۰۷,۰۰۰
ORICO 32GB-TUW11-Portable Cloud Storage Wireless U-disk-فلش وایرلس ۲۸۵,۰۰۰ ۲۹۹,۰۰۰
ORICO 64GB-TUW11-Portable Cloud Storage Wireless U-disk-فلش وایرلس ۳۴۹,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰
PATRIOT Xporter Pulse-32GB-USB 2.0 ۶۱,۰۰۰ ۶۱,۰۰۰
PATRIOT 32GB-Supersonic Boost XT USB 3.0 Flash Drive ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
PATRIOT 64GB-Supersonic Boost XT USB 3.0 ۳۷۰,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰
PATRIOT 32GB-Autobahn USB 2.0 Flash Drive ۷۳,۰۰۰ ۷۳,۰۰۰
PHILIPS 16GB- Pico Edition FM16FD85B/97 USB 2.0 Flash Memory ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
PHILIPS USB 3.0 مدل 16GB-Snow Edition ۵۹,۰۰۰ ۵۹,۰۰۰
Photofast 32GB- Max U2 Hello Kitty Flash Memory ۴۲۹,۰۰۰ ۴۲۹,۰۰۰
Photofast 32GB- MAX Gen2 USB3 ۴۹۳,۰۰۰ ۴۹۳,۰۰۰
pqi U360 16GB ۷۹,۰۰۰ ۷۹,۰۰۰
pqi 8GB-U601L-USB 2.0 ۴۰,۹۰۰ ۵۲,۰۰۰
pqi 16GB-U601L-USB 2.0 ۴۶,۰۰۰ ۵۱,۶۰۰
pqi 16GB-U602L-USB 2.0 ۴۶,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
pqi 8GB-U602L-USB 2.0 ۴۱,۵۰۰ ۴۹,۰۰۰
pqi 32GB-iConnect mini-Lightning -USB 3.0 ۳۲۵,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰
pqi 64GB-iConnect mini-Lightning -USB 3.0 ۳۹۲,۰۰۰ ۳۹۲,۰۰۰
pqi 32GB-U849L- USB 2.0 ۷۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
pqi 8GB- U606L -USB 2.0 ۴۱,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
pqi 16GB- U606L -USB 2.0 ۴۶,۵۰۰ ۵۸,۰۰۰
pqi 32GB- U606L -USB 2.0 ۵۸,۰۰۰ ۵۸,۰۰۰
RIDATA SD Bright USB 2.0-32GB ۷۹,۰۰۰ ۷۹,۰۰۰
RIDATA مدل 32GB- Jewel ۸۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰
RIDATA 16GB-Jewel Flash Memory ۶۵,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰
RIDATA 16GB-Tiny-S Flash Memory ۸۲,۰۰۰ ۸۲,۰۰۰
SanDisk 16gb-Cruzer Blade CZ50 USB 2.0 ۳۲,۵۰۰ ۴۸,۰۰۰
SanDisk 32GB-Cruzer Blade CZ50 -USB 2.0 ۵۴,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
SanDisk 8GB-Cruzer Blade CZ50 - USB 2.0 ۳۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰
SanDisk 64GB-Cruzer Blade CZ50 -USB 2.0 ۱۰۴,۸۰۰ ۱۳۸,۰۰۰
SanDisk 4GB-Cruzer Blade CZ50 -USB 2.0 ۰ ۰
SanDisk 16GB-Ultra Fit USB 3.0 -SDCZ43-016G ۵۸,۹۰۰ ۵۸,۹۰۰
SanDisk 32GB-Ultra Fit USB 3.0-SDCZ43-032G ۹۱,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰
SanDisk 64GB-Ultra Fit™ USB 3.0 - SDCZ43-064G ۱۵۳,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰
SanDisk Ultra Dual USB 3.0 Drive - 32GB ۸۸,۹۰۰ ۸۸,۹۰۰
SanDisk 64GB-ULTRA® DUAL USB DRIVE 3.0 ۱۸۵,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰
SanDisk 16GB-ULTRA® DUAL USB DRIVE 3.0 ۵۱,۹۰۰ ۵۱,۹۰۰
SanDisk 16GB -ULTRA CZ48 USB 3.0 ۵۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰
SanDisk 64GB -ULTRA CZ48 USB 3.0 ۱۷۴,۰۰۰ ۱۷۴,۰۰۰
SanDisk 16GB- Cruzer Force CZ71 USB 2.0 Flash ۴۵,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰
SanDisk 32GB- Cruzer Force CZ71 USB 2.0 Flash ۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
SanDisk 128GB -Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive-SDCZ73-128G-A46 ۳۲۰,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
SanDisk 64GB Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive -SDCZ73-064G-A46 ۱۷۵,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰
SanDisk 32GB Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive-SDCZ73-032G-A46 ۸۸,۹۰۰ ۸۸,۹۰۰
SanDisk 16GB Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive-SDCZ73-016G-A46 ۴۷,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰
SanDisk 16GB-CONNECT™ WIRELESS STICK ۱۵۶,۰۰۰ ۱۵۶,۰۰۰
SanDisk 32GB-CONNECT™ WIRELESS STICK ۲۳۷,۰۰۰ ۲۳۷,۰۰۰
SanDisk 64GB-CONNECT™ WIRELESS STICK ۳۹۴,۰۰۰ ۳۹۴,۰۰۰
SanDisk 16GB- ULTRA DUAL DRIVE M3.0 ۵۰,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰
SanDisk 32- ULTRA DUAL DRIVE M3.0 ۸۸,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
SanDisk 64GB- ULTRA DUAL DRIVE M3.0 ۱۴۹,۵۰۰ ۱۴۹,۵۰۰
SanDisk 128GB- ULTRA DUAL DRIVE M3.0 ۲۶۶,۰۰۰ ۲۶۶,۰۰۰
SanDisk 16GB-CZ57CRUZER DIAL USB FLASH DRIVE ۴۳,۹۰۰ ۴۳,۹۰۰
SanDisk 32GB-CZ57-CRUZER DIAL USB FLASH DRIVE ۶۹,۹۰۰ ۶۹,۹۰۰
SanDisk 64GB-CZ57-CRUZER DIAL USB FLASH DRIVE ۲۱۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
SanDisk 128GB- iXpand - Lightning -USB 3.0-SDIX30C-128G-AN6NE ۶۲۳,۰۰۰ ۶۲۳,۰۰۰
SanDisk 64GB iXpand-Lightning-USB 3.0- SDIX30C-064G-AN6NN ۴۳۷,۰۰۰ ۴۳۷,۰۰۰
SanDisk 16GB-iXpand-Lightning-USB 3.0 ۲۳۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰
SanDisk 32GB-iXpand-Lightning-USB 3.0 ۳۲۵,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰
SanDisk 128GB-Cruzer Blade CZ50 USB 2.0 ۲۴۳,۹۰۰ ۲۸۲,۰۰۰
SanDisk 64GB- Cruzer Force CZ71 USB 2.0 ۱۸۲,۰۰۰ ۱۸۲,۰۰۰
SanDisk 128GB-Ultra Fit- USB 3.0 - SDCZ43-128 ۳۱۷,۵۰۰ ۳۱۷,۵۰۰
SanDisk 16GB-iXpand Mini USB 3.0 -Lightning ۲۱۵,۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰
SanDisk 32GB-iXpand Mini- USB 3.0 -Lightning ۲۶۲,۰۰۰ ۲۶۲,۰۰۰
SanDisk 64GB-iXpand Mini- USB 3.0 -Lightning ۳۲۳,۰۰۰ ۳۲۳,۰۰۰
SanDisk 128GB-iXpand Mini- USB 3.0 -Lightning ۵۰۵,۰۰۰ ۵۰۵,۰۰۰
SanDisk 16GB- Dual Drive OTG ۴۷,۹۰۰ ۵۰,۸۰۰
SanDisk 32GB- Dual Drive OTG ۸۶,۵۰۰ ۸۶,۵۰۰
SanDisk 64GB- Dual Drive OTG ۱۲۰,۰۰۰ ۱۳۷,۰۰۰
SanDisk Cruzer Glide CZ60 256GB USB 3.0 ۵۹۰,۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰
SanDisk 16GB -Cruzer Fit CZ33 USB 2.0 ۴۳,۵۰۰ ۴۹,۰۰۰
SanDisk 32GB -Cruzer Fit CZ33 USB 2.0 ۶۹,۹۰۰ ۶۹,۹۰۰
SanDisk CRUZER GLIDE CZ60 Flash Memory - 32GB ۸۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰
SanDisk CRUZER GLIDE CZ60 Flash Memory - 16GB ۴۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
SanDisk Ultra Dual USB Drive 3.0 Flash Memory - 128GB ۲۹۸,۰۰۰ ۲۹۸,۰۰۰
SanDisk 16GB- Ultra Dual Drive USB Type-C Flash Memory ۶۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
SanDisk 64GB- Cruzer Fit CZ33 Flash Memory ۱۵۷,۰۰۰ ۱۵۷,۰۰۰
SanDisk 64GB- CRUZER GLIDE CZ60 Flash Memory ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
SanDisk 32GB -Ultra Dual Drive USB Type-C ۷۵,۸۰۰ ۷۵,۸۰۰
SanDisk 64GB-Ultra Fit USB3.0 Flash Memory ۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
SanDisk 16GB-Ultra Fit USB3.0 Flash Memory ۶۲,۰۰۰ ۶۲,۰۰۰
SanDisk 32GB - Ultra Fit USB3.0 Flash Memory ۱۰۳,۰۰۰ ۱۰۳,۰۰۰
SanDisk 16GB-CZ600 ۴۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
SILICON POWER Touch 830-8GB ۲۹,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰
SILICON POWER Touch 830-16GB ۵۱,۰۰۰ ۶۱,۰۰۰
SILICON POWER Blaze B10-8GB ۰ ۰
SILICON POWER Blaze B10-16GB ۷۱,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰
SILICON POWER Blaze B10-32GB ۸۸,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰
SILICON POWER Touch T01-16GB ۴۹,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰
SILICON POWER Touch T01-8GB ۴۲,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰
SILICON POWER Ultima II I-Series-16GB ۴۶,۰۰۰ ۶۲,۰۰۰
SILICON POWER Ultima II I-Series-32GB ۶۵,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰
SILICON POWER Ultima II I-Series-8GB ۳۷,۹۰۰ ۴۹,۵۰۰
SILICON POWER Touch T03 - 8GB ۲۹,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
SILICON POWER Touch T03 - 16GB ۴۹,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰
SILICON POWER Touch T03 - 32GB ۶۴,۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰
SILICON POWER Touch T03 - 64GB ۱۷۴,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰
SILICON POWER LuxMini 320 - 8GB ۶۴,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰
SILICON POWER LuxMini 322 - 16GB ۶۸,۵۰۰ ۶۸,۵۰۰
SILICON POWER Jewel J10 USB 3.0-8GB ۵۵,۵۰۰ ۵۵,۵۰۰
SILICON POWER Jewel J10 USB 3.0-32GB ۱۴۹,۰۰۰ ۱۴۹,۰۰۰
SILICON POWER Jewel J10 USB 3.0-64GB ۱۴۱,۰۰۰ ۱۴۱,۰۰۰
SILICON POWER SP Mobile X20-8GB ۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
SILICON POWER SP Mobile X20-32GB ۲۲۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰
SILICON POWER SP Touch T06-8GB ۴۰,۸۰۰ ۵۲,۰۰۰
SILICON POWER SP Touch T06-16GB ۴۷,۹۰۰ ۷۳,۰۰۰
SILICON POWER SP Touch T06-32GB ۶۱,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
SILICON POWER SP Touch T06-64GB ۱۶۹,۰۰۰ ۱۹۱,۰۰۰
SILICON POWER Ultima U06-8GB ۶۲,۸۰۰ ۶۲,۸۰۰
SILICON POWER Ultima U06-16GB ۶۸,۹۰۰ ۶۸,۹۰۰
SILICON POWER Ultima U06-32GB ۹۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
SILICON POWER Touch T03 Limited Edition-16GB ۷۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰
SILICON POWER Touch T03 Limited Edition-32GB ۸۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
SILICON POWER Touch T03 Limited Edition-64GB ۱۹۱,۰۰۰ ۱۹۱,۰۰۰
SILICON POWER Blaze B06-16GB ۶۵,۰۰۰ ۸۷,۰۰۰
SILICON POWER Blaze B06-64GB ۱۹۷,۰۰۰ ۱۹۷,۰۰۰
SILICON POWER Blaze B06-32GB ۷۳,۴۰۰ ۱۲۹,۰۰۰
SILICON POWER Blaze B06-8GB ۶۰,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰
SILICON POWER SP Jewel J06-64GB ۲۳۵,۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰
SILICON POWER SP Jewel J06-32GB ۱۰۸,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰
SILICON POWER SP Jewel J06-16GB ۸۹,۰۰۰ ۹۰,۵۰۰
SILICON POWER Marvel M01-16GB ۶۶,۰۰۰ ۸۶,۰۰۰
SILICON POWER Marvel M01-64GB ۲۱۹,۰۰۰ ۲۱۹,۰۰۰
SILICON POWER Marvel M01-32GB ۹۴,۰۰۰ ۱۰۹,۵۰۰
SILICON POWER 8GB-Touch T50 ۴۷,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰
SILICON POWER 8GB-TOUCH T08 ۴۱,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰
SILICON POWER 16GB-TOUCH T08 ۴۵,۹۰۰ ۷۰,۰۰۰
SILICON POWER 32GB-TOUCH T08 ۵۷,۹۰۰ ۸۵,۰۰۰
SILICON POWER 64GB-TOUCH T08 ۱۶۸,۰۰۰ ۱۹۵,۰۰۰
SILICON POWER 8GB-Touch T07-USB 2.0 ۵۷,۹۰۰ ۵۷,۹۰۰
SILICON POWER 32GB-Touch T07-USB 2.0 ۸۵,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰
SILICON POWER Touch T01-32GB ۵۸,۵۰۰ ۸۵,۰۰۰
SILICON POWER Touch 835-32GB-USB 2.0 ۸۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰
SILICON POWER Touch T09-16GB-USB 2.0 ۵۲,۵۰۰ ۵۷,۰۰۰
SILICON POWER Touch T09-32GB-USB 2.0 ۶۵,۵۰۰ ۶۵,۵۰۰
SILICON POWER Touch T09-8GB-USB 2.0 ۳۴,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰
SILICON POWER Touch T01-USB 2.0-64GB ۱۷۳,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
SILICON POWER Mobile X21-16GB-USB 2.0/ micro-USB 2.0-OTG ۶۵,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰
SILICON POWER Mobile X31-8GB- USB 3.0, USB 2.0 / micro-USB -OTG ۵۵,۰۰۰ ۶۴,۵۰۰
SILICON POWER Mobile X31-16GB- USB 3.0, USB 2.0 / micro-USB -OTG ۹۱,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰
SILICON POWER Mobile X31-32GB- USB 3.0, USB 2.0 / micro-USB -OTG ۱۶۰,۰۰۰ ۱۶۹,۰۰۰
SILICON POWER Jewel J01-16GB-USB 3.1 Gen1 / USB 3.0, USB 2.0 ۹۱,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰
SILICON POWER Jewel J01-64GB-USB 3.1 Gen1 / USB 3.0, USB 2.0 ۲۳۹,۰۰۰ ۲۴۱,۰۰۰
SILICON POWER Jewel J07-32GB-USB 3.1 Gen1 / USB 3.0, USB 2.0 ۷۹,۰۰۰ ۷۹,۰۰۰
SILICON POWER Mobile C80-64GB-Type-C-USB 3.1 Gen1 / USB 3.0, USB 2.0 ۳۸۵,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰
SILICON POWER Blaze B10-64GB-USB 3.1 Gen1 / USB 3.0, USB 2.0 ۱۷۶,۰۰۰ ۲۰۸,۰۰۰
SILICON POWER 32GB-Touch T20-USB 2.0 ۷۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
SILICON POWER 32GB-Touch T30-USB 2.0 ۸۷,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰
SILICON POWER 16GB-Mobile C31-Type-C/ USB 3.1 ۱۰۸,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰
SILICON POWER 32GB-Mobile C31-Type-C/ USB 3.1 ۱۷۴,۰۰۰ ۲۰۹,۰۰۰
SILICON POWER 64GB-Mobile C31-Type-C/ USB 3.1 ۳۷۲,۰۰۰ ۳۹۹,۰۰۰
SILICON POWER 8GB-Touch T35-USB 2.0 ۴۸,۹۰۰ ۷۷,۰۰۰
SILICON POWER 16GB-Touch T35-USB 2.0 ۵۰,۰۰۰ ۷۴,۰۰۰
SILICON POWER 32GB-Touch T35-USB 2.0 ۶۸,۰۰۰ ۸۶,۰۰۰
SILICON POWER 32GB-Mobile C50-Type-A-Micro-B-Type-C ۱۸۴,۰۰۰ ۱۸۴,۰۰۰
SILICON POWER - 128GB-Marvel M01 Flash Memory ۴۰۴,۰۰۰ ۴۰۴,۰۰۰
SILICON POWER مدل64GB-Blaze B02 USB3.1 Gen1 SuperSpeed ۱۷۹,۰۰۰ ۱۷۹,۰۰۰
SOMEG 8GB- Superman Flash Memory ۴۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
SONY USM16GR ۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰
SONY 32GB-USM-SA3-USB 3.1-OTG ۰ ۰
SONY 64GB-USM-SA3-USB 3.1-OTG ۰ ۰
SONY 32GB- Micro Vault USM-R USB Flash Memory ۸۹,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰
SONY Micro Vault USM-M1 Flash Memory-32GB ۹۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
SONY Micro Vault USM-M1 Flash Memory-64GB ۲۹۵,۰۰۰ ۲۹۵,۰۰۰
SONY 16GB- Micro Vault USM-R Flash Memory ۵۹,۰۰۰ ۵۹,۰۰۰
SONY 64GB- Micro Vault USM-W3 Flash Memory ۳۴۰,۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
SONY 64GB- Micro Vault USM-M Flash Memory ۱۷۲,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰
SONY 64GB- Micro Vault USM-R Flash Memory ۱۵۴,۵۰۰ ۱۵۴,۵۰۰
STM Flash Memory - 16GB ۳۷,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰
TEAM Color Turn(E902) USB 3.0-8GB ۴۴,۵۰۰ ۴۴,۵۰۰
TEAM 8GB- C153 Flash Memory ۵۷,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰
TEAM مدل کالر ترن16GB- E902 ۶۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
TEAM 16GB-T151 Flash Memory ۶۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
TOSHIBA U401-32GB-TRANSMEMORY-THN-U401S0320E4 ۶۲,۰۰۰ ۶۲,۰۰۰
TOSHIBA 8GB-U202-TRANSMEMORY-USB 2.0 ۳۴,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰
TOSHIBA 16GB=U202-TRANSMEMORY-USB 2.0 ۴۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
Transcend 16GB-JetFlash®890 -JF890-USB Type-C & USB 3.1 ۱۵۵,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰
Transcend 32GB-JetFlash®890 -JF890-USB Type-C & USB 3.1 ۰ ۰
Transcend 64GB-JetFlash®890 -JF890-USB Type-C & USB 3.1 ۰ ۰
Transcend 32GB-JetDrive™ Go 500-Lightning-USB 3.1 ۰ ۰
Transcend 64GB-JetDrive™ Go 500-Lightning-USB 3.1 ۰ ۰
Transcend 8GB JetFlash 710 USB 3.0-TS8GJF710S ۴۲,۰۰۰ ۶۲,۰۰۰
Transcend 16GB JetFlash 710 USB 3.0-TS16GJF710S ۶۱,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
Transcend 32GB JetFlash 710 USB 3.0-TS32GJF710S ۹۶,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰
Transcend 64GB JetFlash 710 USB 3.0-TS64GJF710S ۱۵۱,۰۰۰ ۱۵۱,۰۰۰
Transcend 16GB-JetFlash 350-USB Type-A ۴۴,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
Transcend 32GB-JetFlash 350-USB Type-A ۶۵,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰
Transcend 8GB -jetFlash 700- JF700 -USB 3.0 ۳۳,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰
Transcend 16GB -jetFlash 700- JF700 -USB 3.0 ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰
Transcend 32GB -jetFlash 700- JF700 -USB 3.0 ۷۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰
Transcend 64GB -jetFlash 700- JF700 -USB 3.0 ۱۲۲,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰
Transcend 128GB -jetFlash 700- JF700 -USB 3.0 ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
Transcend 8GB- JetFlash -JF510S-USB 2.0 ۶۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
Transcend 16GB-JetFlash -JF510S-USB 2.0 ۸۱,۶۰۰ ۸۱,۶۰۰
Transcend 8GB- JetFlash -JF510G-USB 2.0 ۶۶,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰
Transcend 16GB- JetFlash -JF510G-USB 2.0 ۸۶,۰۰۰ ۸۶,۰۰۰
Transcend 32GB- JetFlash -JF510G-USB 2.0 ۱۱۳,۰۰۰ ۱۱۳,۰۰۰
Transcend 16GB - JF820 -JetFlash 820-USB 3.1/3.0 ۴۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰
Transcend 64GB - JF820 -JetFlash 820-USB 3.1/3.0 ۲۶۵,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰
Transcend 16GB-JetFlash JF520G USB 2.0 ۴۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
Transcend JetFlash 820G Flash Memory - 16GB ۸۶,۵۰۰ ۸۶,۵۰۰
Transcend JetFlash 820G Flash Memory - 64GB ۲۰۶,۰۰۰ ۲۰۶,۰۰۰
Transcend JetFlash 890S Flash Memory - 16GB ۱۲۶,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰
Transcend JetFlash 520S Flash Memory - 32GB ۱۲۲,۰۰۰ ۱۲۲,۰۰۰
Transcend JetFlash 880S OTG Flash Memory - 64GB ۲۲۷,۰۰۰ ۲۲۷,۰۰۰
Transcend JetFlash 380G OTG Flash Memory - 8GB ۶۶,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰
Transcend JetFlash 380S OTG Flash Memory - 32GB ۱۲۶,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰
Transcend JetFlash 880S OTG Flash Memory - 32GB ۱۵۴,۰۰۰ ۱۵۴,۰۰۰
Transcend JetDrive Go 300K Flash Memory - 32GB ۳۲۹,۰۰۰ ۳۲۹,۰۰۰
Transcend 16GB- JetFlash 520S Flash Memory ۸۹,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰
Transcend 8GB- JetFlash 520S Flash Memory ۶۱,۰۰۰ ۶۱,۰۰۰
Transcend 32GB- JetFlash 890S Flash Memory ۱۴۵,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰
Transcend 32GB- JetDrive Go 300S Flash Memory ۳۲۹,۰۰۰ ۳۲۹,۰۰۰
Transcend 64GB- JetDrive Go 500 Flash Memory ۴۱۹,۰۰۰ ۴۱۹,۰۰۰
Transcend 32GB- JetDrive Go 500 Flash Memory ۳۲۹,۰۰۰ ۳۲۹,۰۰۰
Transcend 8GB- JetFlash 380S OTG Flash Memory ۶۶,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰
Transcend 16GB- JetFlash 380S OTG Flash Memory ۸۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
Transcend 16GB- JetFlash 880S OTG Flash Memory ۱۲۵,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰
Transcend 64GB- JetDrive Go 300S Flash Memory ۴۱۹,۰۰۰ ۴۱۹,۰۰۰
VERITY 8GB-V701 USB 2.0 Flash Memory ۴۳,۵۰۰ ۴۳,۵۰۰
VERITY 8GB-V705 8GB USB 2.0 Flash Memory ۳۶,۹۰۰ ۳۶,۹۰۰
VERITY 8GB-V803 USB 2.0 Flash Memory ۳۴,۵۰۰ ۳۴,۵۰۰
VERITY 8GB- T200 USB 2.0 Flash Memory ۵۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰
VERITY 8GB- V809 Flash Memory ۳۵,۹۰۰ ۳۵,۹۰۰
VERITY فلش مموری مدل V712 ظرفیت 32 گیگابیت ۵۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰
Vicco man فلش مموری مدل VC265S ظرفیت 32 گیگابایت ۷۴,۰۰۰ ۷۴,۰۰۰
Vicco man 16GB- VC223 Flash Memory ۳۶,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰
Vicco man 8GB- VC263 S Flash Memory ۵۲,۵۰۰ ۵۲,۵۰۰
Viking 16GB- VM219 Flash Memory ۵۲,۸۰۰ ۵۲,۸۰۰
Vinsic فلش مموری مدل 3in1G ظرفیت 16 گیگابایت ۱۴۹,۰۰۰ ۱۴۹,۰۰۰