نام کالا کمترین قیمت - تومان بیشترین قیمت - تومان
ADAM elements 64GB iKlips Lightning-USB 3.0 ۱,۰۱۰,۰۰۰ ۱,۰۱۰,۰۰۰
ADAM elements 64GB-iKlips DUO-Lightning-USB 3.1 ۰ ۰
ADAM elements 128GB-iKlips DUO-Lightning-USB 3.1 ۲,۱۱۰,۰۰۰ ۲,۱۱۰,۰۰۰
ADATA 64GB-UV330-USB 3.1 ۲۷۸,۰۰۰ ۲۷۸,۰۰۰
ADATA 128GB-UV330-USB 3.1 ۵۰۵,۰۰۰ ۵۰۵,۰۰۰
ADATA 16GB-UV330-USB 3.1 ۹۱,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰
ADATA 32GB-UV330-USB 3.1 ۱۳۴,۰۰۰ ۱۳۴,۰۰۰
ADATA 16GB-UV230-USB 2.0 ۵۹,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰
ADATA 32GB-UV230-USB 2.0 ۱۰۷,۰۰۰ ۱۰۷,۰۰۰
ADATA 64GB-UV230-USB 2.0 ۲۴۶,۰۰۰ ۲۴۶,۰۰۰
ADATA 32GB-i-Memory AI720-Lightning - USB 3.1 ۵۱۰,۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰
ADATA UV310-16GB-USB 3.1 ۱۰۹,۰۰۰ ۱۳۱,۰۰۰
ADATA UV310-32GB-USB 3.1 ۱۸۴,۰۰۰ ۱۸۴,۰۰۰
ADATA UV310-64GB-USB 3.1 ۳۸۵,۰۰۰ ۴۰۵,۰۰۰
ADATA 16GB-UC360-USB 3.1 -OTG ۱۴۲,۰۰۰ ۱۴۲,۰۰۰
ADATA 32GB-UC360-USB 3.1 -OTG ۲۲۶,۰۰۰ ۲۲۶,۰۰۰
ADATA 16GB-UC370-USB-A 3.1-USB-C ۱۶۶,۰۰۰ ۱۶۶,۰۰۰
ADATA 32GB-UC370-USB-A 3.1-USB-C ۲۶۳,۰۰۰ ۲۶۳,۰۰۰
ADATA 16GB - UV320 - USB 3.1 ۵۱,۰۰۰ ۹۳,۰۰۰
ADATA 32GB - UV320 - USB 3.1 ۸۴,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰
ADATA 64GB - UV320 - USB 3.1 ۲۵۳,۰۰۰ ۲۷۹,۰۰۰
ADATA 128GB - UV320 - USB 3.1 ۴۹۹,۰۰۰ ۵۱۲,۰۰۰
ADATA UV220- 8GB - USB 2.0 ۶۲,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰
ADATA UV220- 16GB - USB 2.0 ۶۹,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
ADATA UV220- 32GB - USB 2.0 ۱۱۰,۰۰۰ ۱۲۵,۶۰۰
ADATA UV220- 64GB - USB 2.0 ۲۳۸,۰۰۰ ۲۴۶,۰۰۰
ADATA 16GB- UV240- USB 2.0 ۷۹,۰۰۰ ۷۹,۰۰۰
ADATA 32GB- UV240- USB 2.0 ۱۱۵,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰
ADATA UE710 - 32GB - USB3.0 - i-Memory Flash Drive ۲۶۸,۰۰۰ ۴۶۹,۰۰۰
ADATA UE710 - 64GB - USB3.0 - i-Memory Flash Drive ۳۵۲,۰۰۰ ۳۵۲,۰۰۰
ADATA UE710 - 128GB - USB3.0 - i-Memory Flash Drive ۶۱۰,۰۰۰ ۱,۰۸۹,۰۰۰
ADATA UC350 - 16GB - USB3.0 - Type-C ۱۴۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰
ADATA UC350 - 32GB - USB3.0 - Type-C ۲۰۹,۰۰۰ ۲۰۹,۰۰۰
ADATA UC350 - 64GB - USB3.0 - Type-C ۲۸۵,۰۰۰ ۴۰۱,۰۰۰
ADATA UV140 - 16GB - USB3.0 - Flash Drive ۸۲,۰۰۰ ۸۲,۰۰۰
ADATA UV140 - 32GB - USB3.0 - Flash Drive ۱۲۹,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰
ADATA UV140 - 64GB - USB3.0 - Flash Drive ۲۶۶,۰۰۰ ۲۷۹,۰۰۰
ADATA UV150 - 128GB - USB3.0 -DashDrive ۵۱۹,۰۰۰ ۵۱۹,۰۰۰
ADATA S102 Pro Advanced - 64GB - USB3.0 - Flash Drive ۴۲۵,۰۰۰ ۴۷۳,۳۶۰
ADATA S102 Pro Advanced - 128GB - USB3.0 - Flash Drive ۱,۸۱۲,۰۰۰ ۱,۸۱۲,۰۰۰
ADATA UD320 - 64GB - USB2.0 - DashDrive Durable ۱۰۸,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰
ADATA UD310 - 64GB - USB2.0 - DashDrive Durable ۳۰۹,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰
ADATA UV210 - 8GB - USB2.0 - USB Flash Drive ۷۴,۰۰۰ ۸۲,۰۰۰
ADATA UV210 - 16GB - USB2.0 - USB Flash Drive ۱۰۳,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰
ADATA UV210 - 32GB - USB2.0 - USB Flash Drive ۱۱۹,۰۰۰ ۱۵۷,۰۰۰
ADATA UV210 - 64GB - USB2.0 - USB Flash Drive ۳۱۵,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰
ADATA UC330- 8GB- OTG-USB 2.0 ۵۲,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰
ADATA UC330- 16GB- OTG-USB 2.0 ۵۹,۰۰۰ ۱۴۳,۰۰۰
ADATA UC330- 64GB- OTG-USB 2.0 ۲۳۰,۰۰۰ ۳۶۱,۰۰۰
ADATA UC330- 32GB- OTG-USB 2.0 ۱۱۶,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰
ADATA UV130-8GB-USB 2.0 ۷۳,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
ADATA UV130-16GB-USB 2.0 ۸۳,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰
ADATA UV130-32GB-USB 2.0 ۹۸,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰
ADATA UV131-16GB-USB 3.0 -USB 2.0 backwards compatible ۹۲,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰
ADATA UV131-32GB-USB 3.0 -USB 2.0 backwards compatible ۱۴۵,۰۰۰ ۱۵۹,۰۰۰
ADATA UV131-64GB-USB 3.0 -USB 2.0 backwards compatible ۳۱۹,۰۰۰ ۳۱۹,۰۰۰
ADATA C008 16GB ۵۵,۰۰۰ ۸۱۰,۰۰۰
ADATA C008 8GB ۵۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
ADATA C008 32GB ۱۰۹,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
ADATA C906 8GB ۵۳,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰
ADATA C906 16GB ۶۹,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
ADATA C906 32GB ۱۱۰,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰
ADATA UD310 - 8GB ۷۵,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰
ADATA UD310 - 16GB ۱۰۱,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰
ADATA UD310 - 32GB ۱۳۲,۰۰۰ ۱۴۳,۰۰۰
ADATA S102 - 32GB ۲۱۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
ADATA UV100-8GB ۶۳,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰
ADATA UV100-16GB ۷۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
ADATA UV100-32GB ۱۱۲,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰
ADATA UE700 - 32GB - DashDrive Elite ۱۶۸,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰
ADATA UE700 - 64GB - DashDrive Elite ۲۹۰,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
ADATA S102 Pro-16GB ۱۳۲,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰
ADATA S102 Pro-32GB ۲۱۰,۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰
ADATA C008-64GB ۲۳۲,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
ADATA UD320-16GB ۵۹,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰
ADATA UD320-32GB ۱۱۵,۰۰۰ ۱۴۹,۰۰۰
ADATA UD310-8GB ۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
ADATA UD310-16GB ۹۸,۰۰۰ ۱۰۱,۰۰۰
ADATA UD310-32GB ۱۳۳,۰۰۰ ۱۳۳,۰۰۰
ADATA UV128-16GB ۷۹,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰
ADATA UV128-32GB ۱۲۳,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰
ADATA UV128-64GB ۲۵۸,۰۰۰ ۲۶۸,۰۰۰
ADATA UV128-128GB ۴۷۹,۰۰۰ ۴۷۹,۰۰۰
ADATA UV150-32GB ۱۳۰,۰۰۰ ۱۳۹,۰۰۰
ADATA UV150-64GB ۱۷۸,۰۰۰ ۱۷۸,۰۰۰
ADATA UV150-16GB ۹۲,۰۰۰ ۲۶۸,۰۰۰
Apacer 8GB - AH175 OTG USB Mobile Flash Memory ۶۵,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰
Apacer 16GB -AH175 OTG USB Mobile Flash Memory ۸۱,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰
Apacer 32GB- AH175 OTG USB Mobile Flash Memory ۱۰۹,۰۰۰ ۱۰۹,۰۰۰
Apacer 8GB-AH118 - USB2.0 ۵۹,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
Apacer 16GB-AH118 - USB2.0 ۵۷,۵۰۰ ۷۷,۰۰۰
Apacer 32GB-AH118 - USB2.0 ۰ ۰
Apacer 16GB-AH117-USB 2.0 ۶۴,۹۰۰ ۶۴,۹۰۰
Apacer 32GB-AH117-USB 2.0 ۰ ۰
Apacer 16GB -AH13B USB 2.0 ۶۲,۹۷۶ ۶۲,۹۷۶
Apacer 32GB-AH179- USB 3.1 Gen 1 Type-A-USB On-The-Go -OTG ۱۶۵,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰
Apacer 8GB-AH179- USB 3.1 Gen 1 Type-A-USB On-The-Go -OTG ۷۶,۰۰۰ ۸۲,۰۰۰
Apacer 8GB- AH114-USB 2.0 ۴۶,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰
Apacer 32GB- AH114-USB 2.0 ۶۶,۵۰۰ ۹۷,۰۰۰
Apacer 16GB- AH114-USB 2.0 ۶۱,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰
Apacer 16GB-AH116-USB 2.0 ۵۵,۵۰۰ ۷۶,۰۰۰
Apacer 8GB-AH116-USB 2.0 ۴۹,۵۰۰ ۶۶,۰۰۰
Apacer 32GB-AH116-USB 2.0 ۶۶,۵۰۰ ۸۱,۰۰۰
Apacer 32GB-AH113-USB 2.0 ۰ ۰
Apacer 8GB- AH333 ۴۴,۵۰۰ ۵۹,۰۰۰
Apacer 16GB- AH333 ۵۱,۹۳۶ ۷۱,۰۰۰
Apacer 32GB- AH333 ۶۷,۵۰۰ ۷۶,۰۰۰
Apacer AH112-8GB-USB 2.0 ۵۳,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰
Apacer AH112-16GB-USB 2.0 ۵۵,۵۰۰ ۷۹,۰۰۰
Apacer AH112-32GB-USB 2.0 ۶۷,۵۰۰ ۹۹,۰۰۰
Apacer AH115-64GB-USB 2.0 ۰ ۰
Apacer AH115-32GB-USB 2.0 ۰ ۰
Apacer AH650 Fingerprint-32GB-USB 3.0 ۰ ۰
Apacer AH355-8GB-USB 3.0 ۶۲,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰
Apacer AH355-16GB-USB 3.0 ۸۲,۰۰۰ ۹۳,۰۰۰
Apacer AH355-32GB-USB 3.0 ۱۳۰,۹۵۰ ۱۳۰,۹۵۰
Apacer AH180-16GB- USB Type-C-USB 3.1 Gen 1 ۱۲۲,۰۰۰ ۱۳۷,۰۰۰
Apacer AH180-32GB- USB Type-C-USB 3.1 Gen 1 ۱۶۹,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰
Apacer AH180-64GB- USB Type-C-USB 3.1 Gen 1 ۳۲۰,۰۰۰ ۳۳۸,۰۰۰
Apacer AH156-64GB-USB 3.0 ۲۷۶,۴۵۰ ۲۷۶,۴۵۰
Apacer 16GB-AH179- USB 3.1 Gen 1 Type-A-USB On-The-Go -OTG ۱۱۳,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰
Apacer 64GB-AH179- USB 3.1 Gen 1 Type-A-USB On-The-Go -OTG ۲۴۹,۰۰۰ ۲۴۹,۰۰۰
Apacer 32GB-AH190-Lightning - USB 3.1 Gen 1 Type-A ۳۱۰,۵۶۰ ۳۴۹,۰۰۰
Apacer AH175-8GB-USB 2.0 ۶۲,۰۰۰ ۷۴,۰۰۰
Apacer AH175-16GB-USB 2.0 ۷۸,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
Apacer AH175-32GB-USB 2.0 ۱۱۰,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰
Apacer AH173-16GB-USB2.0 ۱۱۶,۴۰۰ ۱۱۶,۴۰۰
Apacer AH111 Blue Rose - 8GB ۴۹,۵۰۰ ۶۶,۰۰۰
Apacer AH111 Blue Rose - 16GB ۵۵,۵۰۰ ۷۶,۰۰۰
Apacer AH111 Blue Rose - 32GB ۶۷,۵۰۰ ۹۷,۰۰۰
Apacer AH322 - 8GB ۴۴,۵۰۰ ۴۹,۸۰۰
Apacer AH322 - 16GB ۴۸,۰۰۰ ۵۵,۶۰۰
Apacer AH322 - 32GB ۱۵۹,۰۰۰ ۱۵۹,۰۰۰
Baseus 64GB- Obsidian X1 Finger Print 64GB Flash Memory ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
Energizer Ultimate OTG USB 3.0 Flash Memory - 32GB ۱۳۹,۰۰۰ ۱۳۹,۰۰۰
HP 8GB USB Flash Drive- v175w ۶۷,۰۰۰ ۶۷,۰۰۰
HP 32GB USB Flash Drive- v175w ۸۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
HP 8GB v220w ۴۶,۹۴۴ ۶۴,۹۰۰
HP 16GB v220w ۶۶,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰
HP 32GB v220w ۸۵,۰۰۰ ۹۹,۵۰۰
HP Flash Drive V165W 16GB ۶۳,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰
HP Flash Drive V165W 8GB ۵۹,۸۰۰ ۵۹,۸۰۰
HP v250w-16GB ۷۹,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
HP v210w-8GB ۵۰,۰۰۰ ۶۲,۹۰۰
HP v210w-16GB ۶۵,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰
HP 16GB - v215b USB 2.0 Flash Memory ۸۹,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰
HP 8GB- V245O USB 2.0 Flash Memory ۶۷,۸۰۰ ۶۷,۸۰۰
HP 32GB- V245O USB 2.0 Flash Memory ۸۶,۰۰۰ ۸۶,۰۰۰
HP 32GB- V210W USB 2.0 Flash Memory ۹۶,۵۰۰ ۹۶,۵۰۰
HP 8GB- C350 USB 2.0 Flash Memory ۶۵,۴۰۰ ۶۵,۴۰۰
HP 8GB- V178 Flash Memory ۶۳,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰
HP 16GB- V178 Flash Memory ۷۱,۰۰۰ ۷۱,۰۰۰
HP 32GB- V178 Flash Memory ۸۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰
HP 32GB- V150W USB 2.0 Flash Memory ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰
HP 32GB-v224w-USB 2.0 ۸۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
HP v210w -64GB ۸۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
HP 32GB- v295w ۸۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
HP Flash Drive V165W 32GB ۸۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
HP 16GB-V222W - USB 2.0 ۶۴,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰
HP 32GB--V222W - USB 2.0 ۸۴,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
HP 64GB--V222W - USB 2.0 ۲۱۶,۰۰۰ ۲۱۶,۰۰۰
HP V160W 16 GB USB ۸۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
Kingston 16GB-SE9- DTSE9H ۴۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
Kingston 32GB-SE9 - DTSE9H ۸۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰
Kingston 16GB-DTDUO3-Data Traveler Micro Duo USB 3.0 Micro USB OTG ۶۲,۰۰۰ ۶۲,۰۰۰
Kingston 32GB-DTDUO3/32GB-Data Traveler Micro Duo USB 3.0 Micro USB OTG ۹۹,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰
Kingston 64GB-DTDUO3/64GB-Data Traveler Micro Duo USB 3.0 Micro USB OTG ۱۹۹,۰۰۰ ۱۹۹,۰۰۰
Kodak K202 -8GB-USB 2.0 ۵۰,۵۰۰ ۵۰,۵۰۰
Kodak K202 -16GB-USB 2.0 ۵۵,۵۰۰ ۵۵,۵۰۰
Kodak 16GB-K802-USB Flash Drives ۵۷,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
Kodak 16GB-K702- USB 2.0 ۵۸,۵۰۰ ۶۹,۰۰۰
Kodak 16GB-K103-USB 3.0 ۶۸,۵۰۰ ۸۵,۰۰۰
Kodak 64GB-K103-USB 3.0 ۰ ۰
Kodak 128GB-K103-USB 3.0 ۰ ۰
Kodak OTG K220-8GB ۶۶,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
Kodak OTG K220-16GB ۹۵,۰۰۰ ۱۲۳,۰۰۰
Kodak OTG K220-32GB ۱۵۵,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰
Kodak OTG K220-64GB ۰ ۰
Kodak K153-16GB-USB 3.0 ۶۸,۵۰۰ ۶۸,۵۰۰
Kodak 8GB-K210-8GB-OTG-USB 2.0 ۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
Kodak K210-16GB-OTG-USB 2.0 ۸۴,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
Kodak K210-32GB-OTG-USB 2.0 ۱۰۸,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰
Kodak K703-USB 3.0-64GB ۰ ۰
Kodak K503-USB 3.0-64GB ۰ ۰
LaCie 32GB-RuggedKey ۴۲۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
LaCie 32GB-Culbuto ۶۵۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
LaCie 32GB-XtremKey USB 3.0 ۴۸۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
LaCie 64GB-XtremKey USB 3.0 ۰ ۰
LaCie 128GB-XtremKey USB 3.0 ۰ ۰
Lexar 16GB-JumpDrive M20 Mobile USB 3.0-OTG flash drive ۰ ۰
Lexar 16GB-umpDrive® S25 USB 3.0-16GABNL ۷۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰
Lexar 32GB-JumpDrive® V10 USB-LJDV10-32GABNL ۱۳۵,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰
Lexar 32GB-JumpDrive® V30 ۱۷۵,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰
Lexar 64GB-JumpDrive® C20i flash driveLJDC20i-64GBBNL ۰ ۰
ORICO 32GB-TUW11-Portable Cloud Storage Wireless U-disk-فلش وایرلس ۲۹۵,۰۰۰ ۲۹۹,۰۰۰
ORICO 64GB-TUW11-Portable Cloud Storage Wireless U-disk-فلش وایرلس ۳۵۰,۰۰۰ ۳,۵۵۰,۰۰۰
PHILIPS 8GB- Pico Edition FM08FD85B/97 USB 2.0 Flash Memory ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
PHILIPS 16GB- Pico Edition FM16FD85B/97 USB 2.0 Flash Memory ۱۰۷,۰۰۰ ۱۰۷,۰۰۰
PHILIPS 16G- Pico Edition FM16DA88B/97 USB 2.0 With OTG Adapter ۱۱۸,۰۰۰ ۱۱۸,۰۰۰
PNY 8GB - Bubble Attache 2.0 ۲۵,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰
pqi 8GB-U601L-USB 2.0 ۵۳,۰۰۰ ۵۳,۰۰۰
pqi 16GB-U601L-USB 2.0 ۶۳,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰
pqi 32GB-U601L-USB 2.0 ۹۵,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰
pqi 16GB-U602L-USB 2.0 ۷۲,۷۵۰ ۷۲,۷۵۰
pqi 8GB-U602L-USB 2.0 ۴۸,۰۰۰ ۴۹,۹۲۰
pqi 32GBiConnect-Lightning - USB 3.0 ۰ ۰
pqi 32GB-iConnect mini-Lightning -USB 3.0 ۳۲۵,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰
pqi 64GB-iConnect mini-Lightning -USB 3.0 ۳۹۲,۰۰۰ ۳۹۲,۰۰۰
pqi 32GB-U849L- USB 2.0 ۱۲۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
pqi 8GB- U606L -USB 2.0 ۵۸,۰۰۰ ۵۸,۰۰۰
pqi 16GB- U606L -USB 2.0 ۶۵,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰
SanDisk Ultra Dual USB 3.0 Drive - 32GB ۱۳۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰
SanDisk 16GB-ULTRA® DUAL USB DRIVE 3.0 ۷۹,۰۰۰ ۷۹,۰۰۰
SanDisk 128GB-ULTRA® DUAL USB DRIVE 3.0 ۳۹۹,۰۰۰ ۳۹۹,۰۰۰
SanDisk 32GB-Ultra Fit USB 3.0-SDCZ43-032G ۱۰۵,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
SanDisk 64GB-Ultra Fit™ USB 3.0 - SDCZ43-064G ۲۴۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
SanDisk 16gb-Cruzer Blade CZ50 USB 2.0 ۴۳,۰۰۰ ۴۸,۹۰۰
SanDisk 32GB-Cruzer Blade CZ50 -USB 2.0 ۶۵,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
SanDisk 8GB-Cruzer Blade CZ50 - USB 2.0 ۴۳,۰۰۰ ۴۳,۰۰۰
SanDisk 64GB-Cruzer Blade CZ50 -USB 2.0 ۱۱۴,۰۰۰ ۱۴۸,۰۰۰
SanDisk 16GB -Cruzer Fit CZ33 USB 2.0 ۵۳,۰۰۰ ۵۳,۰۰۰
SanDisk 32GB -Cruzer Fit CZ33 USB 2.0 ۸۲,۰۰۰ ۸۲,۰۰۰
SanDisk Cruzer Glide CZ60 256GB USB 3.0 ۶۸۰,۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰
SanDisk 16GB- Dual Drive OTG ۶۶,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰
SanDisk 32GB- Dual Drive OTG ۱۰۹,۰۰۰ ۱۰۹,۰۰۰
SanDisk 64GB- Dual Drive OTG ۱۱۷,۴۰۰ ۱۱۷,۴۰۰
SanDisk 16GB-CZ57CRUZER DIAL USB FLASH DRIVE ۵۷,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰
SanDisk 32GB-CZ57-CRUZER DIAL USB FLASH DRIVE ۸۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
SanDisk 64GB-CZ57-CRUZER DIAL USB FLASH DRIVE ۲۴۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
SanDisk 128GB- iXpand - Lightning -USB 3.0-SDIX30C-128G-AN6NE ۶۷۹,۰۰۰ ۶۷۹,۰۰۰
SanDisk 64GB iXpand-Lightning-USB 3.0- SDIX30C-064G-AN6NN ۳۸۹,۰۰۰ ۴۵۰,۵۰۰
SanDisk 16GB-iXpand-Lightning-USB 3.0 ۲۶۳,۰۰۰ ۲۶۳,۰۰۰
SanDisk 32GB-iXpand-Lightning-USB 3.0 ۲۵۵,۰۰۰ ۳۲۸,۰۰۰
SanDisk 16GB- ULTRA DUAL DRIVE M3.0 ۷۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
SanDisk 32- ULTRA DUAL DRIVE M3.0 ۹۷,۰۰۰ ۱۴۳,۰۰۰
SanDisk 64GB- ULTRA DUAL DRIVE M3.0 ۱۷۴,۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰
SanDisk 128GB- ULTRA DUAL DRIVE M3.0 ۳۷۶,۰۰۰ ۳۹۹,۰۰۰
SanDisk 16GB-CONNECT™ WIRELESS STICK ۲۱۲,۰۰۰ ۲۱۲,۰۰۰
SanDisk 32GB-CONNECT™ WIRELESS STICK ۲۹۰,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
SanDisk 64GB-CONNECT™ WIRELESS STICK ۴۲۲,۰۰۰ ۴۲۲,۰۰۰
SanDisk 16GB- Cruzer Force CZ71 USB 2.0 Flash ۵۶,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
SanDisk 32GB- Cruzer Force CZ71 USB 2.0 Flash ۱۱۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
SanDisk 16GB -ULTRA CZ48 USB 3.0 ۴۹,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰
SanDisk GB -Ultra Fit™ USB 3.0 - SDCZ4 ۳۹۱,۰۰۰ ۳۹۱,۰۰۰
SanDisk 128GB -Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive-SDCZ73-128G-A46 ۳۴۰,۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
SanDisk 64GB Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive -SDCZ73-064G-A46 ۱۷۹,۵۰۰ ۲۲۸,۰۰۰
SanDisk 32GB Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive-SDCZ73-032G-A46 ۱۲۷,۰۰۰ ۱۳۳,۰۰۰
SanDisk 16GB Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive-SDCZ73-016G-A46 ۶۲,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰
SanDisk 128GB-Cruzer Blade CZ50 USB 2.0 ۳۱۵,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰
SanDisk 64GB- Cruzer Force CZ71 USB 2.0 ۱۸۱,۰۰۰ ۱۸۱,۰۰۰
SanDisk 128GB-Ultra Fit- USB 3.0 - SDCZ43-128 ۲۸۳,۰۰۰ ۲۸۳,۰۰۰
SanDisk 16GB-iXpand Mini USB 3.0 -Lightning ۲۳۱,۰۰۰ ۲۳۱,۰۰۰
SanDisk 32GB-iXpand Mini- USB 3.0 -Lightning ۲۸۰,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
SanDisk 64GB-iXpand Mini- USB 3.0 -Lightning ۳۷۳,۰۰۰ ۳۷۳,۰۰۰
SanDisk 128GB-iXpand Mini- USB 3.0 -Lightning ۵۵۷,۰۰۰ ۵۵۷,۰۰۰
SILICON POWER 32GB-Touch T20-USB 2.0 ۰ ۰
SILICON POWER 16GB-Touch T30-USB 2.0 ۷۹,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰
SILICON POWER 32GB-Touch T30-USB 2.0 ۷۶,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰
SILICON POWER AH156-16GB-USB 3.0 ۸۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰
SILICON POWER 64GB-Touch T50 ۰ ۰
SILICON POWER 8GB-TOUCH T08 ۵۰,۰۰۰ ۸۲,۰۰۰
SILICON POWER 16GB-TOUCH T08 ۵۳,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
SILICON POWER 32GB-TOUCH T08 ۹۲,۰۰۰ ۱۲۱,۰۰۰
SILICON POWER 64GB-TOUCH T08 ۲۳۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰
SILICON POWER 16GB-Touch T07-USB 2.0 ۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
SILICON POWER 32GB-Touch T07-USB 2.0 ۸۵,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰
SILICON POWER Touch T01-32GB ۸۵,۰۰۰ ۱۱۸,۰۰۰
SILICON POWER Touch T09-16GB-USB 2.0 ۷۳,۰۰۰ ۱۰۳,۰۴۰
SILICON POWER Mobile X21-16GB-USB 2.0/ micro-USB 2.0-OTG ۸۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
SILICON POWER Mobile X31-8GB- USB 3.0, USB 2.0 / micro-USB -OTG ۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
SILICON POWER Mobile X31-16GB- USB 3.0, USB 2.0 / micro-USB -OTG ۱۰۵,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰
SILICON POWER Mobile X31-32GB- USB 3.0, USB 2.0 / micro-USB -OTG ۱۶۵,۰۰۰ ۱۶۹,۰۰۰
SILICON POWER Mobile X31-64GB- USB 3.0, USB 2.0 / micro-USB -OTG ۲۴۶,۳۸۰ ۲۶۰,۰۰۰
SILICON POWER Jewel J01-64GB-USB 3.1 Gen1 / USB 3.0, USB 2.0 ۰ ۰
SILICON POWER Jewel J08-64GB-USB 3.0 ۰ ۰
SILICON POWER Jewel J07-16GB-USB 3.1 Gen1 / USB 3.0, USB 2.0 ۰ ۰
SILICON POWER Jewel J07-64GB-USB 3.1 Gen1 / USB 3.0, USB 2.0 ۰ ۰
SILICON POWER Mobile C80-64GB-Type-C-USB 3.1 Gen1 / USB 3.0, USB 2.0 ۳۷۳,۴۵۰ ۳۷۳,۴۵۰
SILICON POWER 16GB-Mobile C31-Type-C/ USB 3.1 ۱۳۵,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰
SILICON POWER 32GB-Mobile C31-Type-C/ USB 3.1 ۱۷۰,۰۰۰ ۲۱۹,۰۰۰
SILICON POWER 64GB-Mobile C31-Type-C/ USB 3.1 ۴۲۵,۰۰۰ ۴۲۵,۰۰۰
SILICON POWER 8GB-Touch T35-USB 2.0 ۵۶,۵۰۰ ۶۰,۰۰۰
SILICON POWER 16GB-Touch T35-USB 2.0 ۶۲,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰
SILICON POWER 32GB-Touch T35-USB 2.0 ۹۵,۰۰۰ ۱۰۱,۰۰۰
SILICON POWER 32GB-Mobile C50-Type-A-Micro-B-Type-C ۱۸۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰
SILICON POWER 64GB-Mobile C50-Type-A-Micro-B-Type-C ۲۹۰,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
SILICON POWER Touch T01-16GB ۶۹,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰
SILICON POWER Touch T01-8GB ۵۹,۰۰۰ ۸۳,۵۰۰
SILICON POWER Ultima II I-Series-16GB ۵۶,۵۰۰ ۵۶,۵۰۰
SILICON POWER Ultima II I-Series-32GB ۸۹,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰
SILICON POWER Ultima II I-Series-8GB ۴۸,۰۰۰ ۴۸,۵۰۰
SILICON POWER M01-16GB ۷۲,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰
SILICON POWER Blaze B10-8GB ۸۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰
SILICON POWER Blaze B10-16GB ۷۳,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰
SILICON POWER SP Mobile X20-8GB ۹۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰
SILICON POWER SP Mobile X20-32GB ۱۸۵,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰
SILICON POWER SP Touch T06-8GB ۵۹,۰۰۰ ۵۹,۰۰۰
SILICON POWER SP Touch T06-16GB ۵۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
SILICON POWER SP Touch T06-32GB ۹۵,۰۰۰ ۱۲۳,۰۰۰
SILICON POWER Ultima U06-8GB ۵۴,۵۰۰ ۸۴,۰۰۰
SILICON POWER Ultima U06-16GB ۹۵,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰
SILICON POWER Ultima U06-32GB ۱۱۶,۴۰۰ ۱۱۶,۴۰۰
SILICON POWER Touch T03 Limited Edition-16GB ۸۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
SILICON POWER Touch T03 Limited Edition-32GB ۹۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
SILICON POWER Blaze B06-16GB ۷۴,۰۰۰ ۱۰۶,۲۶۰
SILICON POWER Blaze B06-64GB ۲۲۹,۰۰۰ ۲۲۹,۰۰۰
SILICON POWER Blaze B06-32GB ۱۲۹,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰
SILICON POWER SP Jewel J06-32GB ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
SILICON POWER SP Jewel J06-16GB ۸۲,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰
SILICON POWER Marvel M01-16GB ۶۷,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
SILICON POWER Marvel M01-64GB ۲۲۵,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰
SILICON POWER Marvel M01-32GB ۱۳۹,۰۰۰ ۱۶۹,۰۰۰
SILICON POWER Jewel J10 USB 3.0-16GB ۱۳۵,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰
SILICON POWER Jewel J10 USB 3.0-32GB ۰ ۰
SILICON POWER Touch T03 - 8GB ۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
SILICON POWER Touch T03 - 32GB ۷۴,۰۰۰ ۹۳,۰۰۰
SILICON POWER LuxMini 320 - 8GB ۰ ۰
SONY USM16GR ۶۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
SONY 16GB-USM-SA3-USB 3.1-OTG ۰ ۰
SONY 32GB-USM-SA3-USB 3.1-OTG ۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
SONY 64GB-USM-SA3-USB 3.1-OTG ۰ ۰
SONY 32GB- Micro Vault USM-R USB Flash Memory ۱۱۴,۵۰۰ ۱۱۴,۵۰۰
TOSHIBA 16GB=U202-TRANSMEMORY-USB 2.0 ۵۸,۵۰۰ ۵۸,۵۰۰
TOSHIBA 32GB-U202-TRANSMEMORY-USB 2.0 ۸۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
Transcend 16GB-JetFlash®890 -JF890-USB Type-C & USB 3.1 ۱۷۵,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰
Transcend 32GB-JetFlash®890 -JF890-USB Type-C & USB 3.1 ۲۲۸,۰۰۰ ۲۲۸,۰۰۰
Transcend 64GB-JetFlash®890 -JF890-USB Type-C & USB 3.1 ۳۴۹,۰۰۰ ۳۴۹,۰۰۰
Transcend 32GB-JetDrive™ Go 500-Lightning-USB 3.1 ۲۳۴,۰۰۰ ۲۳۴,۰۰۰
Transcend 64GB JetFlash 710 USB 3.0-TS64GJF710S ۴۱۰,۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰
Transcend 8GB-JetFlash 350-USB Type-A ۶۵,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰
Transcend 16GB-JetFlash 350-USB Type-A ۶۷,۰۰۰ ۶۷,۰۰۰
Transcend 8GB -jetFlash 700- JF700 -USB 3.0 ۷۱,۰۰۰ ۷۱,۰۰۰
Transcend 8GB- JetFlash -JF510S-USB 2.0 ۷۶,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰
Transcend 16GB-JetFlash -JF510S-USB 2.0 ۹۱,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰
Transcend 8GB- JetFlash -JF510G-USB 2.0 ۷۶,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰
Transcend 32GB- JetFlash -JF510G-USB 2.0 ۱۲۳,۰۰۰ ۱۲۳,۰۰۰