نام کالا کمترین قیمت - تومان بیشترین قیمت - تومان
Non -Brand فدراسیونی سیمرغ کد 179 ۳۳,۵۰۰ ۳۳,۵۰۰
شطرنج آیدین فدراسیونی طرح 7 ۴۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
شطرنج آیدین فدراسیونی طرح 5 ۲۸,۵۰۰ ۲۸,۵۰۰
شطرنج آیدین فدراسیونی طرح 4 ۱۹,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰
شهریار شطرنج شهریار کد A ۶۴,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰
شهریار کد F ۵۸,۰۰۰ ۵۸,۰۰۰