نام کالا کمترین قیمت - تومان بیشترین قیمت - تومان
Non -Brand فدراسیونی سیمرغ کد 179 ۲۶,۵۰۰ ۲۶,۵۰۰
شطرنج آیدین فدراسیونی طرح 7 ۶۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
شطرنج آیدین فدراسیونی طرح 5 ۳۶,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰
شهریار شطرنج شهریار کد A ۶۹,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰
شهریار کد F ۵۸,۹۰۰ ۵۸,۹۰۰