نام کالا کمترین قیمت - تومان بیشترین قیمت - تومان
Antec Mercury 240 ۹۹۰,۰۰۰ ۹۹۰,۰۰۰
Antec Mercury 120 ۶۹۰,۰۰۰ ۶۹۰,۰۰۰
Antec Mercury 360 All-In-One CPU Liquid Cooler ۲,۴۹۰,۰۰۰ ۲,۴۹۰,۰۰۰
Cooler Master MasterAir MA610P RGB CPU Air Cooler with RGB Controller ۶۴۵,۰۰۰ ۶۴۵,۰۰۰
Cooler Master MASTERLIQUID LITE 240 ۸۴۹,۰۰۰ ۸۷۹,۰۰۰
Cooler Master Blizzard T2 ۲۹۰,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB CPU Liquid Cooler ۲,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۹۰۰,۰۰۰
Cooler Master MASTERLIQUID ML120L RGB ۹۹۰,۰۰۰ ۹۹۰,۰۰۰
Cooler Master MasterAir MA410P RGB ۴۱۰,۰۰۰ ۴۳۵,۰۰۰
Cooler Master MasterLiquid Pro 140 ۸۹۹,۰۰۰ ۸۹۹,۰۰۰
Cooler Master MasterLiquid Lite 120 ۵۷۹,۰۰۰ ۵۸۵,۰۰۰
Cooler Master HYPER 212 LED ۴۱۰,۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰
Corsair Hydro Series H100x High Performance Liquid CPU Cooler ۲,۱۲۰,۰۰۰ ۲,۱۲۰,۰۰۰
Corsair Hydro Series H115i PRO RGB 280mm Liquid CPU Cooler ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
DEEP COOL ICE BLADE 200M ۲۳۳,۰۰۰ ۲۶۷,۰۰۰
DEEP COOL CK-11509 ۳۹,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
DEEP COOL Frostwin V2.0 ۳۸۰,۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰
DEEP COOL ALTA 9 ۶۲,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰
DEEP COOL XFAN 80 ۲۰,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰
DEEP COOL GAMMAXX S40 ۲۶۴,۰۰۰ ۲۷۹,۰۰۰
DEEP COOL ICE BLADE PRO V2.0 ۳۹۵,۰۰۰ ۴۱۲,۰۰۰
DEEP COOL GAMMAXX 400 ۳۱۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
DEEP COOL GAMMAXX 300 ۲۶۴,۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
DEEP COOL GAMMA ARCHER ۷۲,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰
DEEP COOL ALTA 7 ۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
DEEP COOL CK-AM209 ۳۷,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰
DEEP COOL ICE EDGE 200U ۱۲۲,۰۰۰ ۱۲۲,۰۰۰
DEEP COOL Gamer Storm CAPTAIN 120EX WHITE CPU Liquid Cooler ۶۹۸,۰۰۰ ۶۹۸,۰۰۰
DEEP COOL ICE BLADE 100 ۱۴۸,۵۰۰ ۱۴۸,۵۰۰
DEEP COOL MAELSTORM 120T Liquid Cooling System ۴۲۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
DEEP COOL GAMMAXX 200T ۱۷۸,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰
DEEP COOL Gabriel ۳۴۶,۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰
DEEP COOL Lucifer K2 CPU Air Cooler ۳۷۵,۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰
DEEP COOL NEPTWIN WHITE ۴۸۵,۰۰۰ ۴۸۵,۰۰۰
DEEP COOL NEPTWIN V2 - CPU Air Coolers ۴۸۵,۰۰۰ ۴۸۵,۰۰۰
DEEP COOL GAMMAXX GT -RGB CPU Cooler ۶۵۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
Ekwb EK-XLC Predator 240 ۰ ۰
Enermax ETS-T50A-WVS ۷۹۹,۰۰۰ ۷۹۹,۰۰۰
Gamdias فن سی پی یو-Chione E1-120 RGB CPU Liquid Cooler ۹۷۰,۰۰۰ ۹۷۰,۰۰۰
Green TINYCOOL 90-FHS CPU Cooler ۵۷,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰
Green NOTUS 100-PWM ۱۶۲,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰
Green GLC240A GLACIER ۶۴۰,۰۰۰ ۶۸۹,۰۰۰
Green GLC120A-Compact-Water-Cooling Fan ۴۷۲,۰۰۰ ۴۷۴,۰۰۰
Green ThermalRight Silver Arrow SB-E Extreme ۸۴۸,۰۰۰ ۸۴۸,۰۰۰
Green THERMALRIGHT GREEN TRUE SPIRIT 120 CPU COOLER ۴۴۲,۰۰۰ ۴۴۲,۰۰۰
Green Tinycool-90 PWM ۶۸,۰۰۰ ۱۰۱,۰۰۰
Green iny Gold-95 PWM Air Cooling System ۸۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰
Green true_sprit120 ۴۰۳,۰۰۰ ۴۰۳,۰۰۰
Green Notus 95 PWM ۱۲۷,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰
Green Glacier 120-EVO -GLC120-EVO ۵۵۰,۰۰۰ ۵۷۴,۰۰۰
Green Glacier 240-EVO-GLC240-EVO ۷۵۶,۰۰۰ ۷۷۴,۰۰۰
Green Glacier 240-EVO- GLC360-EVO ۹۹۳,۰۰۰ ۹۹۳,۰۰۰
Green NOTUS 200-PWM ۲۲۰,۰۰۰ ۲۳۷,۰۰۰
Green GLC360A Compact Water Cooling ۸۲۴,۰۰۰ ۸۵۱,۰۰۰
Green GLACIER 360 EVO -GLC360 ۹۷۰,۰۰۰ ۹۷۰,۰۰۰
Green TinyGold-95 PWM CPU Cooler ۸۰,۰۰۰ ۹۴,۰۰۰
Green Notus-400 Pwm ۲۹۴,۰۰۰ ۳۱۸,۰۰۰
Intel اوریجینال- اصلی- INTEL ۴۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰
Intel LGA 1155 E97379-001 CPU Cooling Fan ۴۰,۰۰۰ ۴۳,۰۰۰
MSI CORE FROZR L ۹۹۹,۰۰۰ ۹۹۹,۰۰۰
MSI CORE FROZR XL ۱,۱۹۹,۰۰۰ ۱,۱۹۹,۰۰۰
Non -Brand Trust 775 ۸۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
Non -Brand Cpu Fan LGA 1150 ۴۹,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰
Non -Brand CPU INTEL LGA775 ۱۲,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰
THERMALRIGHT AXP - 200 MUSCLE ۴۸۵,۰۰۰ ۵۶۹,۰۰۰
THERMALRIGHT True Spirit 120M BW Rev.A ۰ ۰
Thermaltake Frio Silent 14 ۴۰۵,۰۰۰ ۵۰۱,۰۰۰