نام کالا کمترین قیمت - تومان بیشترین قیمت - تومان
ADATA 1TB-HD330-USB 3.1-External Hard ۶۹۲,۰۰۰ ۶۹۹,۰۰۰
ADATA 2TB-HD330-USB 3.1-External Hard ۱,۰۲۰,۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰
ADATA 4TB-HD330-USB 3.1-External Hard ۱,۵۵۸,۰۰۰ ۱,۷۱۴,۰۰۰
ADATA 5TB-HD330-USB 3.1-External Hard ۲,۰۶۷,۰۰۰ ۲,۰۶۷,۰۰۰
ADATA 1TB-HV300- USB 3.1 ۶۵۰,۰۰۰ ۶۹۰,۰۰۰
ADATA 2TB-HV300- USB 3.1 ۸۹۹,۰۰۰ ۱,۰۰۶,۰۰۰
ADATA 4TB-HV300- USB 3.1 ۱,۶۷۵,۰۰۰ ۱,۶۷۵,۰۰۰
ADATA 2TB-HD725-USB 3.12 ۱,۱۱۰,۰۰۰ ۱,۲۲۰,۰۰۰
ADATA 1TB-HD725-USB 3.1 ۷۱۰,۰۰۰ ۸۳۵,۰۰۰
ADATA 4TB-HD650 - USB 3.1 ۱,۷۵۸,۰۰۰ ۱,۷۵۸,۰۰۰
ADATA 1TB-HD710 Pro-HD710P ۸۰۰,۰۰۰ ۱,۱۳۶,۰۰۰
ADATA 2TB-HD710 Pro-HD710P ۱,۱۴۷,۰۰۰ ۱,۳۷۵,۰۰۰
ADATA 4TB-HD710 Pro-HD710P ۰ ۰
ADATA 2TB - HV620S External Hard Drive ۹۴۰,۰۰۰ ۹۸۰,۰۰۰
ADATA 2TB-HD680 External Hard Drive ۱,۰۶۰,۰۰۰ ۱,۰۷۵,۰۰۰
ADATA 1TB -HD680 External Hard Drive ۷۱۹,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰
ADATA 5TB- HV320 External Hard Drive ۲,۰۴۵,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
ADATA 4TB-HV320 External Hard Drive ۱,۶۳۰,۰۰۰ ۱,۶۷۵,۰۰۰
ADATA 2TB- HV320 External Hard Drive ۶۸۰,۰۰۰ ۱,۰۱۷,۰۰۰
ADATA 1TB-HV320 External Hard Drive ۶۴۵,۰۰۰ ۶۹۵,۰۰۰
ADATA 1TB-HC660 ۷۰۷,۰۰۰ ۷۰۷,۰۰۰
ADATA 2TB-HC660 ۱,۰۰۹,۰۰۰ ۱,۰۰۹,۰۰۰
ADATA HD710A-1TB-Exclusive For Mac ۰ ۰
ADATA HD710A-2TB-Exclusive For Mac ۰ ۰
ADATA 1TB-HD720 Waterproof/Dustproof/Shockproof External Hard Drive ۶۵۹,۰۰۰ ۸۳۹,۰۰۰
ADATA 2TB-Waterproof/Dustproof/Shockproof External Hard Drive ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
ADATA 1TB-HD700- USB3.0, backward compatible with USB 2.0 ۶۹۰,۰۰۰ ۷۶۹,۰۰۰
ADATA 2TB-HD700- USB3.0, backward compatible with USB 2.0 ۱,۰۲۰,۰۰۰ ۱,۱۰۵,۵۰۰
ADATA HD720-2TB-USB 3.0 ۸۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
ADATA 2TB-HD650X External Hard Drive ۵۹,۵۰۰ ۵۹,۵۰۰
ADATA 1TB-HD710M ۷۸۶,۰۰۰ ۷۸۶,۰۰۰
ADATA 2TB-HD710M ۱,۱۷۵,۰۰۰ ۱,۱۷۵,۰۰۰
ADATA HV620S-1TB-USB 3.0 ۶۱۵,۰۰۰ ۷۹۳,۵۰۰
ADATA 2TB-HM900-USB 3.0- External Hard Drive ۳۱۰,۰۰۰ ۱,۵۶۵,۰۰۰
ADATA 3TB-HM900-USB 3.0- External Hard Drive ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰
ADATA 4TB-HM900 -USB 3.0-External Hard Drive ۱,۵۷۰,۰۰۰ ۱,۶۲۵,۰۰۰
ADATA 6TB-HM900-USB 3.0- External Hard Drive ۲,۶۷۵,۰۰۰ ۲,۷۱۵,۰۰۰
ADATA NH13-USB 3.0-2TB ۰ ۰
ADATA HV100-1TB-USB 3.0 ۶۱۹,۰۰۰ ۷۰۵,۰۰۰
ADATA HV100-2TB-USB 3.0 ۹۷۵,۰۰۰ ۱,۰۶۷,۰۰۰
ADATA HE720 - 1TB - Slimmest Profile USB 3.0 External ۰ ۰
ADATA HD710-2TB-USB 3.0 ۰ ۰
ADATA HV620-1TB ۷۰۵,۰۰۰ ۷۰۵,۰۰۰
ADATA HV620-2TB ۰ ۰
ADATA HD650-2TB-USB 3.0 ۱,۰۰۵,۰۰۰ ۱,۱۶۰,۰۰۰
ADATA DashDrive Durable HD650-1TB ۳۲,۰۰۰ ۷۶۵,۰۰۰
ADATA HD710- 1TB -Waterproof/Shock-Resistant USB 3.0 ۹۷۵,۰۰۰ ۹۷۵,۰۰۰
Apacer 1TB- AC532 Shockproof Portable Hard Drive ۵۸۵,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
Apacer 2TB-AC631-USB 3.1 ۱,۵۲۰,۰۰۰ ۱,۵۲۰,۰۰۰
Apacer 1TB-AC631-USB 3.1 ۶۷۵,۰۰۰ ۶۷۵,۰۰۰
Apacer 1TB-AC632- Shockproof ۵۸۵,۰۰۰ ۶۳۸,۰۰۰
Apacer 2TB-AC632 - Shockproof ۱,۴۷۵,۰۰۰ ۱,۴۷۵,۰۰۰
Apacer AC730-2TB-USB 3.1 ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰
Apacer AC730-1TB-USB 3.1 ۷۳۰,۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰
Apacer AC630 -1TB- Shockproof-USB 3.1 ۷۲۵,۰۰۰ ۷۲۵,۰۰۰
Apacer AC630 -2TB- Shockproof-USB 3.1 ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
Apricorn 1TB -Aegis Bio-Encryption-Finger Print- رمز گذاری اثر انگشت ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰
LaCie 1TB-Porsche Design P922 External Hard Drive ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
LaCie 2TB-Porsche Design P922 External Hard Drive ۱,۷۹۰,۰۰۰ ۱,۷۹۰,۰۰۰
Samsung 1.92TB-MZILS1T9HCHP Enterprise PM1633 ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ ۱۴,۶۰۰,۰۰۰
Seagate BACKUP PLUS -1TB 2.5" USB3 ۵۲۴,۰۰۰ ۵۲۴,۰۰۰
Seagate Backup Plus Desktop-4TB ۰ ۰
Seagate Backup Plus Slim-1TB- USB 3.0-USB 2.0 ۵۲۴,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰
Seagate Backup Plus Slim-2TB-USB 3.0-USB 2.0 ۷۲۹,۰۰۰ ۸۰۷,۰۰۰
Seagate Expansion Portable 1TB- USB 3.0 Hard Drive ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
Seagate Expansion Portable- 2TB USB 3.0 Hard Drive ۰ ۰
Seagate 4TB-Backup Plus Portable Drive-STDR4000200 ۱,۳۱۰,۰۰۰ ۱,۴۳۰,۰۰۰
Seagate 2TB-Expansion Desktop - STEB2000200 ۷۱۹,۰۰۰ ۷۱۹,۰۰۰
Seagate 4TB-Expansion Desktop - STEB4000200 ۱,۳۷۰,۰۰۰ ۱,۳۷۰,۰۰۰
Seagate 8TB Backup Plus Desktop Drive - STDT8000200 ۰ ۰
Seagate 2TB-Expansion Portable-STEA2000400 ۷۱۵,۰۰۰ ۷۳۴,۰۰۰
Seagate 1TB-Expansion Portable -STEA1000400 ۵۱۵,۰۰۰ ۵۲۶,۰۰۰
Seagate Maxtor M3 - 2TB USB 3.0 ۷۹۹,۰۰۰ ۷۹۹,۰۰۰
Seagate 5TB-Backup Plus - Portable External Hard Drive USB 3.0 ۰ ۰
Seagate 6TB - Backup Plus Hub ۲,۶۸۰,۰۰۰ ۲,۶۸۰,۰۰۰
Seagate 4TB-Expansion Portable-STEA4000400-US 3.0 ۱,۳۷۹,۰۰۰ ۱,۳۷۹,۰۰۰
SILICON POWER A80 Armor USB3 1TBضدآب+ضدضربه+رمزگذاری ۷۱۷,۰۰۰ ۷۳۵,۰۰۰
SILICON POWER Armor A15 - 1T - USB 3.0 ۷۵۵,۰۰۰ ۷۵۵,۰۰۰
SILICON POWER Stream S03 - 1TB - USB 3.0 ۶۳۰,۰۰۰ ۶۷۵,۰۰۰
SILICON POWER Armor A30 - 1TB - USB 3.0 ۷۲۵,۰۰۰ ۹۹۰,۰۰۰
SILICON POWER Armor A85-1TB-USB 3.0 ۷۰۸,۰۰۰ ۷۳۹,۰۰۰
SILICON POWER Armor A85-2TB-USB 3.0 ۱,۰۷۰,۰۰۰ ۱,۱۳۰,۰۰۰
SILICON POWER Armor A60-1TB-USB 3.0 ۶۸۰,۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰
SILICON POWER Armor A60-2TB-USB 3.0 ۱,۰۶۰,۰۰۰ ۱,۰۷۰,۰۰۰
SILICON POWER Armor A80 -2TB-USB 3.0 ۱,۰۴۷,۰۰۰ ۱,۰۸۵,۰۰۰
SILICON POWER Armor A30-2TB-USB 3.0 ۱,۰۴۰,۰۰۰ ۱,۴۹۰,۰۰۰
SILICON POWER Armor A65M-1TB-USB 3.0 ۷۳۴,۰۰۰ ۷۳۹,۰۰۰
SILICON POWER Armor A65M-2TB-USB 3.0 ۱,۰۹۵,۰۰۰ ۱,۰۹۵,۰۰۰
SILICON POWER Armor A60-4TB-USB 3.1-مقاومت در برابر آب و ضربه تاحد معین ۱,۹۶۰,۰۰۰ ۲,۰۲۰,۰۰۰
SILICON POWER 1TB-Diamond D30 ۵۹۷,۰۰۰ ۷۳۵,۰۰۰
SILICON POWER 2TB-Diamond D30 ۱,۰۲۰,۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰
SILICON POWER 2TB-Diamond D30-D3L ۱,۰۲۰,۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰
SILICON POWER 5TB-Diamond D30-D3L ۲,۰۴۹,۰۰۰ ۲,۰۴۹,۰۰۰
SILICON POWER 1TB-Armor A65-USB 3.1 ۷۰۵,۰۰۰ ۷۳۵,۰۰۰
SILICON POWER 2TB-Armor A65-USB 3.1 ۱,۰۳۲,۰۰۰ ۱,۰۵۹,۰۰۰
SILICON POWER Armor A85-5TB -Waterproof -Shockproof ۲,۵۴۰,۰۰۰ ۲,۵۴۰,۰۰۰
SILICON POWER 1TB-Armor A75-USB 3.1 ۶۵۵,۰۰۰ ۷۳۹,۰۰۰
SILICON POWER 2TB-Armor A75 ۱,۱۹۹,۰۰۰ ۱,۱۹۹,۰۰۰
SILICON POWER Armor A85 -4TB ۲,۰۷۹,۰۰۰ ۲,۱۳۹,۰۰۰
SILICON POWER 2TB-Armor A62 -USB 3.1 ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
TOSHIBA 1TB - Canvio Advance - Portable External Hard Drive USB 3.0 ۵۳۵,۰۰۰ ۶۸۵,۰۰۰
TOSHIBA 1TB-CANVIO READY - 2.5"-USB 3.0 ۷۶,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰
TOSHIBA 4TB-MD04ABA400V - Surveillance Internal ۱,۰۹۰,۰۰۰ ۱,۱۸۹,۵۰۰
TOSHIBA Canvio Basics 3.0 1TB USB 3.0 ۷۴۵,۰۰۰ ۷۴۵,۰۰۰
TOSHIBA Canvio Basics 3.0 2TB USB 3.0 ۶۸۵,۰۰۰ ۷۵۵,۰۰۰
Transcend 1TB-StoreJet® 25C3-Ultra-slim ۶۹۷,۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰
Transcend 2TB-StoreJet® 25C3-Ultra Slim ۹۹۷,۰۰۰ ۹۹۷,۰۰۰
Transcend 1TB-StoreJet 25M3G - USB3.1 ۶۹۸,۰۰۰ ۶۹۸,۰۰۰
Transcend 4TB- 35T3 -StoreJet - USB 3.0 External Hard Drive ۱,۵۹۰,۰۰۰ ۱,۵۹۰,۰۰۰
Transcend 8TB- 35T3 StoreJet - USB 3.0 External Hard Drive ۳,۶۳۰,۰۰۰ ۳,۶۳۰,۰۰۰
Transcend 3TB- 35T3 StoreJet - USB 3.0 External Hard Drive ۱,۳۸۴,۰۰۰ ۱,۳۸۴,۰۰۰
Transcend 1TB-StoreJet 25H3-USB 3.0 ۷۰۵,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰
Transcend 2TB-25H3-StoreJet USB 3.0 ۱,۰۲۵,۰۰۰ ۱,۰۴۵,۰۰۰
Transcend 2TB-StoreJet 25M3 -USB 3.0 ۹۹۹,۰۰۰ ۱,۰۴۰,۰۰۰
Transcend StoreJet 25M3 1TB USB 3.0 ۶۸۵,۰۰۰ ۷۰۸,۰۰۰
Vicco man 1TB - VC-810 External Hard Drive ۵۵۵,۰۰۰ ۵۵۵,۰۰۰
Vicco man 2TB -VC-820 External Hard Drive ۱۹۹,۰۰۰ ۱۹۹,۰۰۰
Western Digital هارد اکسترنال مدل My Passport WDBYNN0010B ظرفیت 1 ترابایت ۶۲۵,۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰
Western Digital 6TB - My Book Desktop External Hard Drive ۲,۱۷۴,۵۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
Western Digital 3TB - My Book Desktop External Hard Drive ۱,۲۱۰,۰۰۰ ۱,۲۷۰,۰۰۰
Western Digital 4TB-My Book Desktop External Hard Drive ۱,۳۷۰,۰۰۰ ۱,۵۱۰,۰۰۰
Western Digital 8TB-My Book Desktop External Hard Drive ۴,۰۲۰,۰۰۰ ۴,۰۲۰,۰۰۰
Western Digital 4TB - Elements - WD Portable External Hard Drive ۱,۵۸۰,۰۰۰ ۱,۵۸۰,۰۰۰
Western Digital 2TB-Elements- WD External Hard Drive ۷۸۵,۰۰۰ ۷۸۸,۰۰۰
Western Digital 1TB-Elements- WD External Hard Drive ۵۷۰,۰۰۰ ۵۷۵,۰۰۰
Western Digital 1TB-WD ELEMENTS SE ۵۷۰,۰۰۰ ۵۷۵,۰۰۰
Western Digital MY PASSPORT-1TB ۶۲۵,۰۰۰ ۶۶۵,۰۰۰
Western Digital MY PASSPORT-2TB ۸۰۹,۰۰۰ ۸۹۹,۰۰۰
Western Digital MY PASSPORT-4TB ۱,۶۴۰,۰۰۰ ۲,۱۵۰,۰۰۰
Western Digital MY BOOK NEW-3TB ۱,۱۷۵,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
Western Digital MY BOOK NEW-4TB ۱,۳۷۰,۰۰۰ ۱,۶۲۰,۰۰۰
Western Digital MY BOOK NEW-6TB ۲,۱۵۰,۰۰۰ ۲,۳۳۰,۰۰۰
Western Digital MY BOOK NEW-8TB ۴,۰۵۰,۰۰۰ ۴,۰۵۰,۰۰۰
Western Digital WD ELEMENT-2TB-USB 3.0 and USB 2.0 ۷۸۵,۰۰۰ ۷۹۰,۰۰۰
Western Digital 2TB-My Passport Wireless Pro-Wi-Fi, SD card slot, USB 3.0 ۲,۱۸۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰
Western Digital 3TB-My Passport Wireless Pro-Wi-Fi, SD card slot, USB 3.0 ۲,۷۷۰,۰۰۰ ۲,۷۷۰,۰۰۰
Western Digital 3TB-My Passport Ultra Metal Edition ۹۸۵,۰۰۰ ۹۸۵,۰۰۰
Western Digital 1TB-My Passport Ultra-Premium-USB 3.0 ۶۴۰,۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰
Western Digital 1TB USB 3 -My Passport Essential ۶۳۵,۰۰۰ ۶۳۵,۰۰۰
Western Digital 2TB- My Passport Portable External USB 3.0 ۸۱۰,۰۰۰ ۸۲۰,۰۰۰
Western Digital ELEMENTS 3.5" 2.5TB USB2 ۷۸۵,۰۰۰ ۷۸۵,۰۰۰
Western Digital Element -1TB ۵۷۲,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰