نام کالا کمترین قیمت - تومان بیشترین قیمت - تومان
Microsoft Windows 10 Pro Software ۱۱۱,۰۰۰ ۱۱۱,۰۰۰
Microsoft Windows 10 Pro RETAIL -نسخه اروپا ۳۴۹,۰۰۰ ۶۱۳,۰۰۰
Microsoft Windows 10 Enterprise Software-RETAIL- USB bootable ۲,۳۹۰,۰۰۰ ۲,۳۹۰,۰۰۰
Microsoft Windows 10 pro-لایسنس اورجینال Windows 10 pro ۱۸۴,۰۰۰ ۱۸۴,۰۰۰
Microsoft Windows 8.1 Pro Full Version ۵۲۰,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
Microsoft Windows 10 Pro N-Office 2016 Pro Plus ۳۹۹,۰۰۰ ۳۹۹,۰۰۰
Microsoft Windows 10 Pro - Include n version - ویژه اروپا ۳۹۹,۰۰۰ ۳۹۹,۰۰۰
Microsoft Windows 10 Pro-Office 2016 Pro Plus ۳۸۲,۰۰۰ ۳۸۲,۰۰۰
Microsoft Windows 10 Enterprise ۳۸۰,۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰
Microsoft Windows 10 Home ۲۶۰,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰
Microsoft Windows server 2016 DataCenter Retail ۳,۷۵۰,۰۰۰ ۳,۷۵۰,۰۰۰
Microsoft Windows Server 2016 Standard Retail ۱,۱۹۹,۰۰۰ ۱,۱۹۹,۰۰۰
Microsoft Windows 10 Pro N-Office 2016 Pro Plus ۳۹۰,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰
Microsoft Windows 10 Pro OEM ۴۷۹,۰۰۰ ۴۷۹,۰۰۰